Yazarlar

Zafernâme

Yazar : Nizamüddin ŞÂMÎ, Necati LUGAL (Çev.)
Basım Yılı : 1987
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil : Türkçe
ISBN :


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 6.00 TL10.00 TL KDV : 0.00 TL
Bu Kitap, Timur İmparatorluğunun kurucusu, Emir Timurun fütuhatına dair hususi bir tarih olup onun emriyle hicrî 804, miladî 1401-1402 yılında Nizamüddin Şamî tarafından Faesça olarak kaleme alınan "Zafernâme" adlı eserin tercümesidir.

ÖNSÖZ

Giriş

Dünya Fatihi Hazret-i Emirin mübarek tarihinin başlangıcı

Padişah Toğluk Timurun Maveraünnehr Vilâyetine ikinci defa gelişi

Padişah Toğluk Timurun ikinci defa piyatahtına dönmesi ve İlyas Hoca Oğlan'ın Maveraünnehr'de padişah yapması

Emir Ali Bek'in Emir Hüseyn ve Emir Timur'u yakalaması ve onları Mahan'da hapsetmesi

Timurun Şir Behram ve Behram-ı Celayirî ile konuştuktan sonra Emir Timura muhalefeti

Emir Hüseyn'in gelip sluh yapması ve tekrar harbe sebep olması

Emir Musa'nın Emir Hüseyn tarafına kaçması ve Emir Timur'a karşı asker göndermesi

Timur'un Emirzade Cihangir'i Herat Melikine göndermesi

Keyhusrev ve Behram'ın Toğluk Timur'a iltica etmeleri ve ordu gönderemeleri

Emir Hüseyn'in Emir Timur üzerine asker sevketmesi

Emir Hüseyin'in Emirlerine kızması

Emir Hüseyn'in Kâbil hisarını fethettikten sonra Belh şehrine girmesi

Emir Hüseyn'in oğlu Cihanmeliki Timura monkulay olarak göndermesi

Şeyh Muhammed ve Keyhusrev'in Emir Hüsyen'e düşman olmaları

Emir Timurun Emir Hüseyn ile muharebesi ve ona karşı asker sevki

Süyurgatmışın saltanata geçmesi

Emir Hüseyn'in kaçması ve minareye çıkması

Belh'in fethiden sonra Emir Musanın kaçması, Türkistan tarafına gitmesi ve Emir Timurun Cöngi'yi ona göndermesi ve onlarla muharebesi

Emir Timurun Harezm hâkimileriyle olan vak'alarının başlangıcı

Emir Timurun ilk defa olarak Harezme asker sevketmesi

Emir Timurun ikinci defa Harezm'e asker sevki

Emir Timurun Moğol üzerine yürümesi ve Kamerüddin ile muharebesi

Emir Timurun üçüncü defa olarak Harezm'e seferi

Kamerüddin'in Özkend'e gelmesi ve  Emirzade Ömer Şeyh'in bunu Emir Timur'a bildirmesi

Padişah Zade Toktamış'ın Emir Timur'a gölmesi

Emir Timur'un Urus Han üzerine yürümesi

Emir Timur ile Yusuf Sofî arasındaki düşmanlığın yenilenmesi

Horasan memleketinin emirzade Emiranşah'a verilmesi

Emir Timur'un Herat'ı feth için sefere çıkması

Emir Timur'un Emir Veli tarafına gitmesi

Emir Timur'un Sîstan tarafına gitmesi

Emir Timur'un ikinci defa olarak Emir Veli üzerine yürümesi

Emir Timur'un Lerkûçek müfsidlerini def için üzerlerine yürümesi

İnkâtura ordusunun gelmesi ve Emirzade Ömer Şeyh Bahadır ve  Emirlerin Çölâk denilen yerde muharebesi

Emir Timur'un dördüncü defa Harezm şehri üzerine yürümesi

Muhammed mirkânın düşman olması, Katlan tarafına kaçması, Kûhistanda yakalanması

Sultan Mahmud'un saltanat tahtına oturması

 Emir Timur'un Toktamışa karşı muharebeye gitmesi

Emir Timurun Deşt-ı Kıpçak'a gitmesi

Emir Timurun Maveraünnehrden Mazenderan, Irak ve Farsa gitmesi

Emir Timurun Mazenderanda kışlaması oradan Irak ve Şiraza gitmesi

Emir Timurun Şuşter tarafına gitmesi

Emir Timurun hükûmet merkezi Şiraza gitmesi

Emir Timur'un Şiraz'dan Irak'a dönmesi

Emir Timur'un Bağdada tevecühü

Tekrit Kalesinin alınması

Emirzadelerin Basra ve Vâsıt tarafına gönderilmesi

Emir Timurun hükümet merkezi Şiraza gitmesi

Emir Timur'un Şiraz'dan Irak'dönmesi

EmirTimur'un Bağdada teveccühü

Tekrit Kalesinin alınması

Emirzadelerin Basra ve Vâsıt tarafına gönderilmesi

Emir Timurun Mardin'e hareketi

Emirzade Ömer Şeyh Bahadır'ın vak'ası

Emir Timur Oynik Kalesini teshire gitmesi

Emir Timurun Derbend yolundan Deşt-i Kıpçağa gitmesi

Emir Timurun Emirzade Emiranşahı ve Emirzade Muhammed Sultanı Çerkes tarafına göndermesi

Yezd'de Sultanın muhalefeti ve cezalandırılması

Semerkand'in şimalinde bir bağ ve köşkün inşası

Emir Timurun Emirzade Muhammed sultanı Kars vilâyetine göndermesi ve mumaileyhin oranın gasıplarını tutup getirmesi

Emir Timurun Hızır Hoca Oğlanın oğlunu babasının yanına göndermesi ve kızına talib olması

Emir Timur ordusunun Sind ve Hindistan memleketlerine gitmesi

Ketur gazası ve orada kâfirlerle olan vak'alar

İryab'a yapılan gaza

Şahabeddin Mübarek Temim'in itaati ve muhalefeti

 Batnir kalesinin fethi

Emir Timurun Delhi valisi Sultan Mahmud ile muharebesi ve galebe ile şehri zaptetmesi

Mirt kalesinin fethi

Emir Timur'un Ganj Deryasında hırsızlar tayfasıyla gazası

Mecûsîlerle bir günde yapılan üç gaza

Küple ederesinde bulunan mecûsîlerin ve Hind kâüfirlerinin taptılkarı öküz şeklindeki taşın mahvedilmesi

Suvalek Dağı vak$ası

Suvalek dağının ormanları çok sarp olan bir hududunda yapılan diğer bir gaza

Emir Timur'un Cemu nevahisinde durakları

Emirin semerkandde yapılmasıı emrettiği camiin zikri

Emirin Hindistandan döndükten sonra Irak ve Azerbaycan'a teveccühü

Emir'in Sivas tarafına teveccühü

Emir Timurun şama teveccühü ve bunun sebepleri

Behisni ve Antap (Ayıtap) kalesinin fethi

Halep Şehrinin fethi

Emir Timurun Baalbek şehrine teveccühü

Dimişk şehrinin fethi

Emirin Mardin şehri üzerine yürümesi

Bağdat fethi

Emirin Bağdad'dan dönmesi e Tebriz tarafına teveccühü

Emirin Karabağda kışlak yapması

Emir Timurun ikinci defa Rum diyarına gitmesi ve bunun sebepleri

Kemah Kalesinin fethi

Yıldırım Bayezid tarafından elçi gelmesi ve ordunun geçid resmi

Havik kalesinin fethi

Rum askerleriyle Yıldırım bayezidin vusûl haberinin gelmesi

Emir Timurun zaferi ve Yıldırım Bayezidin esareti

Emir Timurun askerelri etrafa göndermesi ve kendisinin ıyş-ü işretle vakit geçirmesi

Emirzade Muhammed Sultanın Bursaya gitmesi

İstanbul melikinin Emir Timura mutavaatı

Mardin Sultanının Emire gelmesi ve Emirin onun günahını affetmesi

İzmir kalesinin fethi

Foça kalesinin fethi

Bir gündü üç kalenin fethi

Yıldırım Bayezidin vefatı

Emirzade Muhammed Sultanın ölümü

Mısır elçilerinin gelmesi mal ve sikke getirmeleri

Kara Tatarın Rum arazisinden göçmesi hakkında emir sadır olması

Emir Timurun Rum diyarından avdeti

Emirin gürcistan tarafına teveccühü ve  Emirzade Ebukeri Bağdad'a göndermesi

Gürcistanın büyük kalelerinden olan Berts kalesinin fethi

Emir Timurun Ermenilere karşı gazat yapmak üzere Ebhaz tarafına azimeti

Emir Timurun kerem adalet ve ihsanlardan blir nebze

Beylekan şehriin yapılması ve hendeğinin kazılması

Emirzadei azam Emirzade Ebubekirin Bağdad şehrine nazil olması

Emirzade Ömerin Semerkandden Azerbaycan tarafına gelmesi ve bunun sebepleri

Beylekan Nehrinin açılması

Emir Timurun Karabağ-ı Erran'a gelmesi ve orada ıyş-ü işaretle vakit geçirmesi

KRONOLOJİ CETVELİ

İNDEKS

DÜZELTMELER

 

Benzer Ürünler