Yazarlar

OSMANLI TARİHİ I. Cilt (Osmanlı Devleti'nin Kuruluşundan İstanbul'un Fethine Kadar)

Yazar : İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI
Basım Yılı : 2016
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : I
ISBN : 9789751600110
Ağırlık (kg) : 1.300
Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 639 Sayfa

Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 10.80 TL18.00 TL KDV : 0.00 TL
Bu ciltte şimdiye kadar tarihlerimizde toplu olarak gösterilmeyen ve bundan dolayı okuyucuların da toplu bir fikir edinmelerine imkân olmayan Osmanlıların konşulariyle olan münasibat kısmı da kısa olarak topluca gösterilmiştir. Bu kısım Osmanlıların münasibette bulundukları devletlerle Osmanlı devleti arasındaki hadiseleri bir silsile halinde hulâsa etmektedir.

ÖNSÖZ

BİRİNCİ BÖLÜM XIII. YÜZYILDA ANADOLU'YA BÎR BAKIŞ

İKİNCİ BÖLÜM

XIII. YÜZYILDA RUM ÎMPARATORLUGU'NUN ANADOLU'DAKİ SON DURUMU 33-37. İznik imparatorluğu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

XIV. YÜZYILDAN ÎTÎBAREN ANADOLU BEYLİKLERÎNÎN SİYASÎ DURUMLARI 39-91.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KAYI BOYU - ERTUGRUL - GAZI OSMAN BEYLER

BEŞİNCİ BÖLÜM

OSMANLİ BEYLİĞİNİN KURULUŞU, İLK FAALİYETİ VE TEŞKİLÂTI 117-128.

ALTINCI BÖLÜM

XIV. YÜZYIL BAŞINDAN XV. YÜZYIL ORTALARINA KADAR OSMANLI - BİZANS MÜNASEBETLERİ 129-153.

YEDİNCİ BÖLÜM

OSMANLILARIN BALKAN YARIM ADASINDAKİ FÜTUHATI 155-177. Rumeli'ye giriş 155.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

GÜNEY - DOĞU AVRUPA KITASINA GÖÇMEN NAKLİ 179-186.

DOKUZUNCU BÖLÜM

OSMANLILARIN BALKAN DEVLETLERİ VE PRENSLİKLERİ İLE MÜNASEBETLERİ 187-223.

ONUNCU BÖLÜM

OSMANLILARIN AKDENİZ VE AVRUPA DEVLETLERİYLE MÜNASEBETLERİ

ONBİRÎNCİ BÖLÜM

ANKARA SAVAŞI SONUNA KADAR ANADOLU VE RUMELİ'DEKİ OSMANLI

ONİKÎNCÎ BÖLÜM

OSMANLI DEVLETİNİN PARÇALANMASI

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

OSMANLI DEVLETİNİN BİR İDARE ALTINDA TOPLANMASI 347-493

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

XV. YÜZYIL ORTALARINA KADAR OSMANOĞULLARI AİLESİ

ONBEŞINCİ BÖLÜM

OSMANLILARIN İLK DEVLET TEŞKİLÂTI

ONALTINCI BÖLÜM

OSMANLILARDA ASKERÎ TEŞKİLÂT

ONYEDİNCİ BÖLÜM

OSMANLILARDA FİKİR HAYATI VE İLMÎ-İÇTİMAÎ MÜESSESELER

XV. YÜZYIL ORTALARINA KADAR OSMANLI SİKKE YANİ PARALARI

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM

OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞUNDA BÜYÜK HİZMETLERİ GÖRÜLEN BAZI AİLE VE ŞAHSİYETLER

OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞUNDAN İSTANBUL'UN FETHİNE KADAR BAŞVEZİRLİKTE BULUNMUŞ OLANLAR

ONDOKUZUNCU BÖLÜM

OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞUNDAN XV. YÜZYIL ORTALARINA KADAR OSMANLI HÜKÜMDARLARININ ÇAĞDAŞI OLAN BAZI ÎSLÂM VE HÎRÎSTÎYAN HÜKÜMDARLARI

BİBLİYOGRAFYA

İNDEKS

Kişi adları

Yer, topluluk, ulus, kabile adları

Benzer Ürünler