Yazarlar

Bizans Devleti Tarihi

Yazar : Georg OSTROGORSKY/Türkçeye Çev: Prof.Dr. Fikret IŞILTAN
Basım Yılı : 2017
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : X. Dizi - Sayı: 7
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751603487


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 13.20 TL22.00 TL KDV : 0.00 TL
Prof. Dr. Fikret Işıltan’ın Türkçeye çevirdiği bu kitap Bizans Tarihi bilgisinin gelişmesini anlatan bir girişle başlamaktadır. Ostrogorsky Bizans Devleti’ni Erken Bizans, Bizans’ın varlık ve yenilenme devri, tasvir kırıcı buhran devri, en parlak devri, başşehir memurlar asalet sınıfının hâkimiyet devri, askerî asalet sınıfının hâkimiyet devri, Latin hâkimiyeti ve restorasyon devri, çöküş ve yıkılış olmak üzere sekiz devrede ele alır. Kitapta Bizans Hanedanlarının şecereleri ve hükümdar listeleri de yer almaktadır.

Çevirenin Önsözü
“Handbuch der Altertumswissenschaft” serisini yayınlayan Walter Otto'nun bu cildin ilk baskısına yazdığı önsöz
Ostrogorsky'nin kitabın 1940 yılındaki ilk baskısına yazdığı önsözden
Ostrogorsky'nin kitabın 1952 yılında yapılan ikinci baskısına yazdığı önsözden
Ostrogorsky'nin üçüncü baskıya yazdığı önsöz
Sık zikredilen eserlerin kısaltma gelişmesi

Giriş. Bizans tarihi bilgisinin gelişmesi
I.Erken Bizans devleti gelişmesinin anahatları (324-610)
Kaynaklar
1.Hristiyanlaştırılan Imperium romanum
2.Kavimler muhacereti ve kristolojik mücadeleler devri
3.Iustinianos rastorasyonu ve yaratılan eserin çöküşü

II. Bizans devletinin varlığı ve yenilenmesi için mücadele (610-711) Kaynaklar
1. İran ve Avar savaşları ve Herakleios reformu
2. Arap istilâsı devri: Herakleios'un son yılları. Konstas II.
3. İstanbul'un kurtarılışı ve yeni düzenin gelişmesi. Konstantinos IV. ve Iustinianos II.
4. Herakleios hanedanının sukutu

III. Tasvir kırıcı  buhran devresi (711-843)
Kaynaklar
1. Taht karışıklıkları
2. Tasvirler mücadelesi ve Arap savaşları: Leon III.
3. Tasvir kırıcılık hareketi ve Bulgarlarla mücadele: Konstantinos V.
4. Tasvir kırıcı hareketinin gerilemesi ve tasvirlere ibadetin yeniden canlandırılması
5. Bizans ve Büyük Karl
6. Nikephoros I'un reformları ve dış tehlikelere: Bizans ve Krum
7. Tasvir kırıcı reaksiyon

IV. Bizans imparatorluğunun parlak devri (843-125)
Kaynaklar
1. Yeni devrin başlangıcı
2. Hukuki kodifikasyonlar devri: Basileios I. Ve Leon
3. Bizans ve Bulgar çarı Symeon
4. Merkezi iktidarın feodal kuvvetlere karşı mücadelesi ve Bizans sarayının kültürel parlak devri: Romanos Lakapenos ve Kontantinos Porphyrogennetos
5. Fütuhat devri: Nikephoros Phokas ve Ioannes
6. Bizans kudretinin doruğuna ulaştığı devre: Basileios II.

V. Başşehir memurlar asalet sınıfının hâkimiyet devri (1025-1081)
Kaynaklar
1. Orta Bizans devlet sisteminin çözülüşü
2. İç ve dış siyaset bakımından çöküş

VI. Askerî asalet sınıfının hâkimiyet devri (1081-1024)
Kaynaklar
1. Bizans devletinin yeniden canlanışı: Aleksios I. Komnenos
2. Yeni kudretlenme devresi ve ilk gerilemeler: Ioannes II. Ve Manuel I.
3. Andronikos Kommenos'un devleti yeniden canlandırma tecrübesi
4. Çöküş

VII. Lâtin hâkimiyeti ve Bizans imparatorluğunun restorasyonu (1203-1272)
Kaynaklar
1. Yeni devletler sisteminin kuruluşu
2. Epiros'un kısa yükseliş devresi ve çöküşü. İznik'in zaferi.
3. Restorasyon öncesi
4. Büyük devlet olarak Bizans'ın yeniden ihyası: Mikhail VIII.

VIII. Bizans devletinin çöküşü ve yıkılışı (1282-1452)
Kaynaklar
1. Küçük devlet olarak Bizans: Andronikos II.
2. İç savaşlar devresi. Balkanlarda Sırp hâkimiyeti
3. Balkan yarımadasının Osmanlılar tarafından fethi. Bizans Türklerin vasal devleti
4. Sukut

Bizans hanedanının şecereleri

Hükümdar Listeleri

Genel Dizim

Haritalar

Benzer Ürünler