Yazarlar

Timur ve Devleti, 2017

Yazar : İsmail AKA (Prof. Dr.)
Basım Yılı : 2017
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : XXIV. Dizi - Sayı: 15
ISBN : 9789751627001
Ağırlık (kg) : 0.40
Fiziksel Özellikleri : Ivory 70 gr,: xıı, 238 s. Karton Kapak,

Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 6.00 TL10.00 TL KDV : 0.00 TL
ÖNSÖZ           XI
I-TİMUR  DEVRΠ             1-33
a- Timur`dan Önceki Durum... 1-3; b - Ti¬mur`un Ortaya Çıkışı ve îlk Faaliyetleri... 3-7; c-Harezm Üzerine Seferler... 7-8; d - Mo¬ğollar ve Deşt-i Kıpçak Üzerine Seferler... 8-10; e - Timur`un Horasan Üzerine Seferleri. .. 10-12; f- Üç Yıllık Sefer (1386-1388).. 12-15; g-Toktamış Üzerine Birinci Sefer... 15-17; h-Beş Yıllık Sefer (1392-1397)... 17-20; ı-Toktamış Üzerine İkinci Sefer... 20-22; i - Hindistan Seferi (1398-1399)... 22; j-Yedi Yıllık Sefer (1399-1404)... 22-31; k-Timur`un Son Seferi ve Ölümü...  31-33.
II-TİMUR`UN ÖLÜMÜNDEN SONRA MEYDA¬NA GELEN OLAYLAR ve ŞAHRUH DEVRİ..      34-75
a - Timur`un Ölümünden Sonra Mâverâün-nehr ve Horasan... 34-40; b - Timur`un Ölümünden Sonra Azerbaycan ve Acem Irak`ı.. 40-47; c-Timur`un Ölümünden Sonra Güney İran (Fars ve Kirman)`da Hâkimiyet Mücadeleleri ... 47-50; ç - Halil Sultan`m Semer-kand`ı Ele Geçirmesinden Sonra Mâverâün-nehr ve Horasan... 50-51; d - Pir Muham-med`in Mâverâünnehr`e Gelmesi... 51-52; e-Pir Muhammed ile Halil Sultan Arasında Savaş ve Şahruh`un İkinci Defa Mâverâünnehr Üze¬rine Hareketi... 53-57; f-Uluğ Beğ`in Fer-gana ve Kaşgar`da Hâkimiyeti Ele Geçirmesi.. 57-58; g - Moğollar ve Özbekler ile Münasebetler...   58-59;   h - Şahruh`un   I.   Âzerbaycan Seferi... 59-63; ı - Uluğ Beğ`in Moğollar Üzerine Seferi... 64-65; i - Uluğ Beğ`in Özbekler ile Savaşı, Yenilmesi ve Şahruh`un Semerkand`a Gelmesi... 65-67; j - Şahruh`un II. Azerbaycan Seferi... 67-69 k-Özbek-ler`in Horasan`a Hücumu... 69-70; 1-Şahruh`un III. Azerbaycan Seferi... 70-72; m-Mirza Baysurgur Oğlu Sultan Muhammed`in Acem Irak`ına Tayini, Ayaklanması, Şahruh`un Onun Üzerine Yürümesi ve Ölümü... 73-75.
III - ULUĞ BEĞ DEVRİ         76-80
a - Şahruh`un Cesedinin Önce Herat`a, Ora¬dan da Semerkand`a Nakli ve Bu Arada Timurla   Mirzaları   Arasındaki Mücadele¬ler...   76-80.
IV-ABDÜLLÂTIF DEVRİ      81-82
V-ABDULLAH DEVRİ      83-84
VI - EBÜ SAÎD DEVRİ    85-92
VII-HÜSEYİN BAYKARA DEVRİ     93-105
VIII-TIMURLULAR DEVLETÎNlN İDARÎ, İKTݬSADÎ VE KÜLTÜREL DURUMUNA UMUMÎ
BİR BAKIŞ      ,     106-142
ı-DEVLET TEŞKİLÂTI        106-116
a-Hâkimiyet   Anlayışı...    106-107;   b-Hü¬kümdar  Ailesi...    107-109;   e - Ordu   Teşki¬lâtı...   110-112; ç-Maliye...   112-115; d-Hâkim-Daruga ve diğer memuriyetler...   115-116.
2-İMAR   FAALİYETLERİ     116-123
3 - ZlRAÎ ve TİCARÎ FAALİYETLER  123-133
4-DlNÎ HAREKETLER      133-136
5 - ÇAĞATAY EDEBİYATI      136-139
6 - RESİM ve SÜSLEME    139-140
7 - MUSİKΠ      140-142
SONUÇ       143-146
KRONOLOJİ        I47-H9
TÎMURLU  HÜKÜMDARLARI     151
BİBLİYOGRAFYA       153-155
DİZÎN       157-172

Benzer Ürünler