Yazarlar

Türkistan ve İdil-Ural Halkları Arasındaki İlişkiler (1917-1924)

Yazar : Abdulla RASULOV; Özbek Türkçesinden aktaran: Ali ÜNAL
Basım Yılı : 2017
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : IV/A-1.5 Dizi - Sayı: 4
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751633781


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 18.00 TL30.00 TL KDV : 0.00 TL
Çok eski zamanlardan itibaren Türkistan ile İdil-Ural bölgesi arasında ticari, kültürel ve siyasi ilişkilerin varlığı çeşitli çalışmalara konu olmuştur. 1905 Devriminden sonra Rusya Türkleri milli uyanış bakımından büyük bir canlanma yaşadılar. Bu canlanmanın önemli merkezlerinden biri olan İdil-Ural bölgesi çok geçmeden etkisini Türkistan’a kadar yayacaktır. Millî uyanışın öncüleri olan aydınlar muallim, din adamı, gazeteci, tüccar olarak üsdendikleri görevi, Rusya’nın diğer Müslüman uyruklarının yaşadıkları bölgelere taşıdılar. Rusya’da siyasi şartlara bağlı olarak canlanmanın etkisi yavaşlayıp artmıştır. 1917 Bolşevik Devrimi Rusya Müslümanları için yeni bir dönemin kapısını aralamıştır. Devrimin yarattığı iyimserlik havasında milli uyanış hareketi siyasi sonuçlarım almaya yakın bir konuma gelmiş bulunuyordu. İdil-Ural, Başkurt, Türkistan, Alaş-Orda muhtariyetleri milli uyanışın baharını müjdeliyordu. Bolşeviklerin Rusya’da iktidarı ele geçirmesi sadece Rusların değil, aynı zamanda Türklerin de yazgısının onların eline geçmesi anlamına geliyordu. Yaratılan iyimser hava bir müddet sonra dağılacak önce muhtar hükümetler ortadan kaldırıldıktan sonra milli uyanışın bütün temelleri yok edilmeye çalışılacaktır. Bu siyasi terör dönemi Sovyet halkları için açlık, sefalet, yokluk, hastalık ve toplu kırımlarla iç içine geçmiş aynı zamanda bir iktisadi teröre dönüşmüştür.

SUNUŞ

AKTARANIN ÖN SÖZÜ

ÖN SÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİSTAN İLE İDİL-URAL BÖLGESİNDEKİ

DURUM VE KARŞILIKLI İLİŞKİLER

I. Türkistan'da Sosyal, Siyasî ve Ekonomik Darlık

II. İdil-Ural Bölgesi'nde Sosyal, Siyasi ve Ekonomik Durum

İKİNCİ BÖLÜM

TÜRKİSTAN'DAKİ SİYASİ VE SOSYO-EKONOMİK SÜREÇLERE İDİL-URAL BÖLGESİNİN İŞTİRAKİ

I. Gıda Sorununu Çözme Girişimleri

II. Yönetim Kademesine Yapılan Görevlendirmeler

III. Askeri ve Siyasi İlişkiler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İDİL-URAL BÖLGESİ'NDEKİ AÇLIĞIN BERTARAF EDİLMESİNDE TÜRKİSTAN HALKLARININ YARDIMLARI

I. Açlık Sorunun Çözülmesi Hususunda Türkistan Komisyonunun Faaliyetleri

II. Türkistan'a Gönderilenler İçin Yardım Faaliyetleri

III. Başkurdistan Merkez İcra Komitesinin Türkistan'daki Faaliyetleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

EKONOMİ, KÜLTÜR VE EĞİTİM ALANINDA KARŞILIKLI İLİŞKİLER

I. Türkistan ile İdil-Ural Bölgesi Arasındaki Karşılıklı İlişkiler

II. Karşılıklı İlişkilerdeki Meseleler ve Çözüme İlişkin Karışıklıklar

III. İdil-Ural Bölgesi'nin Türkistan Kültür Hayatındaki Yeri

SONUÇ

KAYNAKÇA

DİZİN

Benzer Ürünler