Yazarlar

Tanzimat'tan II. Meşrutiyet'e Anadolu'da Karayolu Ulaşımı

Yazar : Emrah ÇETİN
Basım Yılı : 2017
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : IV/A-2-2.5 Dizi - Sayı:8
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751633767


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 24.00 TL40.00 TL KDV : 0.00 TL
Büyük bir coğrafyaya yayılan Osmanlı İmparatorluğu’nda, merkez ile idari birimler arasında iletişimin sağlanması, orduların sevkiyatı, ticaret kervanlarının nakliyatı ve insanların emniyet içerisinde seyahat etmelerini temin için karayollarının gelişimi son derece önemli görülmüştür. Güçlü bir ulaşım ağı kurmaya çalışan imparatorluk, birtakım müessese ve hizmet grupları oluşturmuş ve anayollar üzerinde yolcuların, kervanların, habercilerin, orduların ihtiyaçlarını karşılamak üzere askerî, sosyal ve ticari nitelikte tesisler (ribat, han, kervansaray, derbent, menzil gibi) kurmuştur. Anadolu karayolu ağının gelişiminde tüm bu müesseselerin önemli bir katkısı olmuştur. Tanzimat öncesinde devletin ulaşım politikası, mevcut yolların korunmasından ve çoğunlukla askerî amaçlarla yapılan tamirat işlerinden ibarettir. Bununla beraber Tanzimat döneminden itibaren iktisadi, siyasi ve askerî sebeplerle yol yapımı üzerinde önemle durulmaya başlanmıştır. Devlet ulaşıma gerekli önemi vererek, kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmayı, ticaret ve tarımla ilgili sorunlarını çözmeyi amaçlamıştır. Bu doğrultuda II. Mahmut döneminden itibaren karayolu yapım çalışmalarına ağırlık verilmeye başlanmış, özellikle II. Abdülhamit döneminde bu alandaki çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Konuyla ilgili birtakım yasal düzenlemeler yapılarak gerekli altyapı hazırlanmıştır. Ayrıca karayollarının yapımında halka çalışma yükümlülüğü konulmuş ve bu suretle maddi zorluklar aşılmaya çalışılmıştır. Halil Rıfat Paşa'nın, "gidemediğin yer senin değildir" ilkesi çerçevesinde her bölgeye ulaşmak isteyen hükümet, Anadolu'nun dört bir köşesinde yol yapım projelerini hayata geçirmeye çalışmıştır. Tanzimat'tan II. Meşrutiyet'e Anadolu'da Karayolu Ulaşımı başlıklı bu çalışmada; söz konusu dönemde Bâbıâlî'nin meseleye nasıl baktığı, bu konuda idari ve mali anlamda hangi adımlan attığı, karayollarının yapımı noktasında hangi projelerin ortaya konulduğu ve bunların ne oranda gerçekleştirildiği, hangi bölgelerde ne kadar karayolu inşa edildiği, idari, ekonomik ve askerî anlamda bu yollardan nasıl istifade edildiği ve karayolu meselesinde Osmanlı'dan Cumhuriyet'e nasıl bir miras kaldığı gibi sorulara cevap verilmeye çalışılmıştır.

ÖN SÖZ


KISALTMALAR

KONU VE KAYNAKLAR

GİRİŞ


BİRİNCİ BÖLÜM

TANZİMATTAN İTİBAREN YENİDEN YAPILANMA VE ULAŞIM

I. İdari Yapılanmada Düzenlemeler

II. Vilayet Umum Meclisleri ve Yol Yapımına Dair Çalışmaları

III. Güvenlik Alanındaki Düzenlemeler

  A. İç Güvenliğin Sağlanması ve Yol Güvenliği

  B. Zaptiye ve Jandarma Teşkilatı

IV. Ulaşımda Düzenlemeler ve Karayolu Yapımının Sebepleri

  A. Askerî Sebepler

  B. Siyasi Sebepler

  C. İktisadi Sebepler

  D. Haberleşme Alanındaki Düzenlemelerin Etkisi


İKİNCİ BÖLÜM

1839-1908 DÖNEMİNDE ULAŞIMDA ÖRGÜTLENME VE YOL YAPIM

I. Nafia Nezareti'nin Kuruluşu ve Örgütlenmesi

II. Nafıa Nezareti'ne Bağlı Meclisler

III. Nafia Bütçesi

IV. Ulaşımı Etkileyen Faktörler

  A. İklim ve Coğrafi Koşullar

  B. Güvenlik

  C. Hayvan ve Araç-Gereç Sıkıntısı

  V. Yol Yapımı ve Ulaşımda Usulsüzlük ve Yolsuzluklar


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KARAYOLU YAPIMI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

I. Ulaşımla İlgili Yasal Düzenlemeler

  A. Osmanlı İmparatorluğunun Tanzimat Dönemi'ndeki İlk ve Genel Yol Nizâmnâmeleri

  B. Yol ve Köprülerin Yapım ve İdaresine Dair Talimatname

  C. Yol Yapımı İle İlgili Olarak Vilayetlere Gönderilen 1881 Tarihli Genelge

  D. Şarkî Rumeli'ye Mahsus İlk Düzenleme

  E. Nahiye Yolları Hakkında Şarkî Rumeli'ye Mahsus Vilayet Kanunu

  F. Yolların Tamiri ve Korunması Hakkında Tarifname

  G. Turuk ve Maâbire Ait Genel Talimatname

  H. Karayolu ve Köprülerin İhale İle İnşası

  İ. 1908 Tarihli Umur-u Nâfıa Programı

II. Yol Yapımında Nakdi Bedel Uygulamasına Geçilmesi

III. Amele-i Mükellefe Hakkındaki Kanuni Düzenlemeler

IV. Yol Yapımında Çalışma Yükümlülüğünden Muaf Tutulanlar

V. Yol Mükellefiyetinde ve Bedelinde Cezai işlemler

VI. Yol İşlerinde Görevli Personel

VII. Yol Yapımı Teknikleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TANZİMAT'TAN II. MEŞRUTİYET'E BAŞLICA KARAYOLLARI

I. Tanzimat'tan Sonraki Başlıca Karayolu Yapım Projeleri

II. Anadolu Sağ Kol Güzergâhında Bulanan Yollar

  A. İstanbul ve Çevresi Yolları

  B. İzmid Mutasarrıflığı Yolları

  C. Hüdavendigar Vilayeti Yolları

  D. Konya Vilayeti Yolları

  E. Adana Vilayeti Yolları

  F. Aydın Vilayeti Yolları

III. Üsküdar-Bursa-Mihaliç-Balıkesir-Akhisar-Manisa-Izmir Yolu

IV. Anadolu Orta Kol Güzergâhında Bulunan Yollar

  A. Kastamonu Vilayeti Yolları

  B. Ankara Vilayeti Yolları

  C. Sivas Vilayeti Yollan

  D. Diyarbakır Vilayeti Yolları

V. Anadolu Sol Kol Güzergâhında Bulunan Yollar

  A Erzurum Vilayeti Yolları

  B. Kars Sancağı Yolları

  C. Trabzon Vilayeti Yolları

VI. Tanzimat'tan II. Meşrutiyete Karayolu Seyahat ve Nakliyatı


SONUÇ

KAYNAKÇA

DİZİN

EKLER

Benzer Ürünler