Yazarlar

Ord.Prof. Mükrimin Halil Yinanç Makaleler

Yazar : Fahameddin BAŞAR, İlyas GÖKHAN, Ömer Hakan ÖZALP
Basım Yılı : 2017
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : VI. Dizi - Sayı : 5
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751634375


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 38.40 TL64.00 TL KDV : 0.00 TL
Türkiye’de yetişmiş tarihçilerin en büyüklerinden birisi olan Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç’ın hayatı ve makaleleri bu çalışmada bir araya getirilerek araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Türk tarihinin adı hiçbir zaman unutulmayacak âlimlerinden birisi olan Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç, hiç evlenmemiş, kendisini adeta Türk kültür ve tarihine vakfetmiştir. O, yıllar boyunca bilgi hâzinesini etrafındakilere cömertçe açmış, sadece üniversite kürsüsünde değil; halkevleri, kahvehaneler ve muhtelif sohbet meclislerinde insanlara tarih zevki kazandırmıştır. Sohbetlerinde bulunanlar, güzel Türkçesi ve tarihî olayları anlatmasındaki maharet ve coşkusu dolayısıyla onu saatlerce dinler, vaktin nasıl geçtiğini anlamazlardı. Zira o, ortaçağ tarihini, ama bilhassa İslâm ve Selçuklu tarihini adım adım, gün gün bilen bir bilim adamı idi. Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç’ın şahsiyeti ve tarihçiliği, vefatından sonra Prof. Sabri Esat Siyavuşgil, Ahmet Kabaklı, Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak, Ord. Prof. Kâzım İsmail Gürkan, Ord. Prof. A. Süheyl Ünver, Doç. Dr. Bedii N. Şehsuvaroğlu, Haldun Taner, Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan, Prof. Dr. Osman Turan ve Prof. Dr. Faruk Sümer gibi dost ve meslektaşlarının yazmış olduğu makalelerde etraflı bir şekilde anlatılmıştır. Meselâ O, Ahmet Kabaklı’nın gazete köşesindeki yazısında “…Tanıdığım en üstün sohbet adamlarından biri idi. Batı ve Doğuyu geniş hafızasında eritmiş bulunan kültürü ile muhteşem konuşurdu. Kâh bakarsınız, bir Arap tarihçisinin filân kitabın filân faslındaki yanıltısını gösterir, kâh bir eski Fransız tarihinden IV. Henri’nin portresini çıkarırdı. Bir bakarsınız, eski bir ahbabından söz eder gibi Hz. Ömer’i anlatır, bakarsınız bir tatlı macera romanı gibi Sultan Cemin başından geçenleri söylerdi. Hafızası dillere destan olmuştu. İki üç yüz sadrazamın adlarını, nereli oldukları, doğum yılları ve hizmet ettikleri padişahlar ile birlikte, bir çırpıda sayardı. Anadolu’daki şehirlere hükmetmiş olan bütün valileri adları ile bilirdi. Ansiklopedilerdeki tarih hatalarından şüphe edenler, en sağlam kaynağı, onun hafızasında bulurlardı. Çoğu defa telefonu çalınır ve bir tartışmanın çözüm yolunu ondan isterlerdi…” sözleriyle tasvir edilmiştir.

SUNUŞ

ÖNSÖZ

 1. ORD. PROF. MÜKRİMİN HALİL YİNANÇ'IN HAYATI VE ESERLERİ (1900-1961)


ANSİKLOPEDİ MADDELERİ

 1. AHMED PAŞA. GEDİK veya GEDÜK AHMED PAŞA (>-1482)

 2. AKKOYUNLULAR. AK KOYUNLULAR

 3. ALÂİYE. ALÂ'İYÂ (Alanya veya Alâyâ)

 4. ALAŞEHİR (Ala-şahr, eski çağlarda: Philadelpheia)

 5. ALP ARSLAN, MUHAMMED B. DÂVÛD (ÇAĞRI BEG)

 6. AZÛD AL-DAVLA (1029-1073)

 7. AMASYA

 8. ARSLAN-ŞAH. ARSLAN-ŞÂH B. TUĞRUL B. MUHAMMED ABU'L-MUZAFFAR RUKN AL-DUNYÂ VA'L-DÎN (1133-1177)...

 9. AŞİRET. AL-AŞİRA (A.)

 10. AYDIN

 11. AYNÎ. AL-AYNÎ

 12. AYNÜLVERDE, AYN AL-VARDA

 13. BAYEZİD I., YILDIRIM (1360-1403)

 14. BAYSUNGUR (1481-1493)

 15. BELEK, NÛR AL-DAVLA ( ? - 1124 )

 16. BESNİ. BEHESNÎ

 17. BİTLİS, BİDLİS

 18. BURSA

 19. CABER. CABAR veya CA'BAR KALESİ

 20. CELÂLEDDİN HARZEMŞAH. CALÂL AL-DİN HvÂRİZMŞAH (? - 1231)

 21. CELÂYİR. CALÂYR, CALAYIR

 22. CİHAN-ŞAH. CİHAN-ŞAH,MUZAFFAR AL-DİN (1405?-1467).

 23. CÜNEYD. CUNAYD b. İBRÂHÎM (? - 1460)

 24. ÇAĞRI BEY. ÇAĞRI B. MİKÂ'İL B. SALÇUK (990-1060)

 25. DÂNİŞMENDLİLER. DÂNİ ŞM ANDİYA

 26. DİYARBEKİR. DİYÂR BAKR

 27. DULKADIRLILAR

 28. EBÛ MÜSLİM. ABÛ MÜSLİM

 29. EBÛ SAÎD. ABÛ SA'ÎD BAHÂDUR ALÂ' AL-DİN (1305-1335)

 30. ELBİSTAN. ALBİSTÂN

 31. ERMENİYE

 32. ERTUĞRUL GÂZİ

 33. ERZURUM

MAKALELER

 1. BİLÂL-İ HABEŞÎ

 2. ABDULLAH BİN MESUD

 3. BAĞDAT'TA FEYLESOFLAR CEMİYETİ

 4. TEHLİKELER ÖNÜNDE TÜRK İSTANBUL

 5. ANADOLU TARİHİ: ANKARA

 6. MUSUL'DA SELÇUKÎ VALİLERİ 1: KÜRBOĞA

 7. TÜRK KAVMİNİN MUHTELİF MİLLETLERE AYRILMASI VE ANADOLU VATAN VE MİLLETİNİN TEŞKEKKÜLÜ (1)

 8. NECİB ASIM BEY

 9. TARİHİMİZDE MEÇHUL SAHİFELER: SİNÂNEDDİN YAKUT

 10. MÜVERRİH AHMED REFİK BEY

 11. ABDURRAHMAN ŞEREF EFENDİ

 12. MANASIZ BİR İSİM: KÜRDİSTAN

 13. KÜRDİSTAN YOKTUR

 14. BİR TASNİF

 15. İKİ ÖLÜM İKİ ŞAHSİYET AHMET TEVHİT

 16. HİTİTLER ZAMANINDA ANADOLU'NUN IRKİ VAZİYETİ (1)

 17. HİTİTLER ZAMANINDA ANADOLU'NUN IRKİ VAZİYETİ (2)

 18. İKİ IRKIN MUKAYESESİ: TÜRK VE CERMEN IRKLARI

 19. BİR ERZURUM TARİHÇİSİ

 20. TRABLUS VE BİNGAZİ'NİN TARİHİ

 21. MALAZGİRT (26 AĞUSTOS 1071)

 22. MALAZGİRT'E DOĞRU

 23. SULTAN SÜLEYMAN'IN BÜYÜKLÜĞÜ

 24. BÜYÜK HÜKÜMDAR FATİH SULTAN MEHMED (1)

 25. BÜYÜK HÜKÜMDAR FATİH SULTAN MEHMED (2)

 26. BİBLİYOGRAFYA İLMİ VE KÂTİB ÇELEBİ

 27. SADEDDİN MESUD BİN ÖMER ET-TAFTAZÂNÎ: HAYATI VE ESERLERİ / 712 (1311) - 792 (1383)

 28. ŞARKIN BÜYÜK TARİHÇİLERİ: MAKRİZÎ (AHMET İBNİ ALİ) H. 766 - 845 M. 1367 - 1442

 29. MİLLİ DEĞERLERİMİZ: AHLAT VE ERZURUM TARİHLERİ MÜELLİFİ ABDURRAHİM ŞERİF

 30. ANADOLU SELÇUKLULARI TARİHİNE AİT BAZI KAYNAKLAR

 31. IRAK TARİHİNE BİR BAKIŞ

 32. İSTANBUL'UN KURULUŞU

 33. HOCAM HALİM SABİT BEYEFENDİ

RİSALELER

 1. MARAŞ EMİRLERİ (1)

 2. MARAŞ EMİRLERİ (2)

 3. MİLLİ TARİHÎMİZİN İSMİ

 4. MİLLİ TARİHİMİZİN MEVZUU (1)

 5. MİLLİ TARİHİMİZİN MEVZUU (2)

 6. ANADOLU TARİHİ: ANADOLU'NUN FETHİ (1)

 7. ANADOLU TARİHİ: ANADOLU'NUN FETHİ (2)

 8. ANADOLU TARİHİ: ANADOLU'NUN FETHİ (3)

 9. ANADOLU TARİHİ: ANADOLU'NUN FETHİ (4)

 10. ANADOLU TARİHİ: ANADOLU'NUN FETHİ (5)

 11. MUSUL VE EL-CEZİRE'DE OĞUZ TÜRKLERİ

 12. ON İKİNCİ ASIR TARİHÇİLERİ VE MUHAMMED BİN ALİ EL-AZÎMÎ LES HISTORIENS DE L'ORIENT DUXIIEME SIECLE ET L'HISTOIRE DAZIMI

 13. TANZİMATTAN MEŞRUTİYETE KADAR BİZDE TARİHÇİLİK

 14. İCAZETNAMELER VE SEYYİD ŞERİF CÛRCÂNÎ (ALİ BİN MUHAMMED BİN ALİ)

 15. FEZLEKET EKVÂL EL-AHYÂR HAKKINDA

 16. DÜNYA TARİHİNİN EN BÜYÜK İNSAN VE KUMANDANLARINDAN ALP ARSLAN: HARPLERİ - MALAZGİRT ZAFERİ - TARİHTEKİ ROLÜ - ÖLÜMÜ

 17. MÜKRİMİN HALİL YİNANÇTAN SOHBETLER

 18. MÜKRİMİN HALİL YİNANÇ'TAN SÖZLER (1900 - 22.XII.1961)

 19. OSMANLI-SAFEVÎ İLİŞKİLERİNE DAİR ÖNEMLİ BİR KAYNAK: XVI. ASRA AİT BİR MÜNŞEAT MECMUASI

TAKRİZ, ANKET, MÜLAKAT, SOHBET, KONFERANS VE KİTAP TANITMA YAZILARI

 1. TÜRK DARÜLFÜNUNU NASIL OLMALIDIR?

 2. BİRKAÇ SÖZ

 3. FİRDEVSÎ'NİN BİNİNCİ YIL DÖNÜMÜ

 4. NECİP ASIM, CELÂLÜTTİN HAREZEMŞAH

 5. FİSKE “AŞK NEDİR?”.

 6. MUALLİM M. CEVDET

 7. ANONİM TARİH-İ ÂL-İ SELÇUK

 8. DÂSİTÂN-ITEVÂRİH-İ MÜLÛK-İ ÂL-İ OSMAN VE CEMŞÎD VE HURŞİD MESNEVİSİ

 9. HALKI OKUMAYA NASIL ALIŞTIRABİLİRİZ?

 10. BEŞER HUKUKU HAKKINDA ANKET: MÜKRİMİN HALİL'İN FİKİRLERİ

 11. TÜRK TARİHİNİN MEBDEİ NEDİR?

 12. ANADOLU'DA TÜRK BİRLİĞİ

 13. İKİNCİ MAARİF ŞÛRASI 15-21 ŞUBAT 1943 ÇALIŞMA PROGRAMI RAPORLAR KONUŞMALAR

 14. ORHUN'UN ANKETİ

 15. PROF. MÜKRİMİN HALİL YİNANÇ'IN BİR TAKRİZİ

 16. YARIM KALAN BİR SORUŞTURMA

 17. KIZIL TEHLİKE

 18. ANADOLU'DA MİLLİ BÜNYENİN KURULUŞU

 19. PROFESÖR MÜKRİMİN HALİL İLE BİRLİKTE SELÇUK EDEBİYATINA BİR EĞİLİŞ

 20. ANADOLU BEYLİKLERİ DEVRİNDE ACEMCE, TESLİM OLANLARIN; TÜRKÇE, KURTARICILARIN DİLİ!

 21. FATİH'İN VASİYETNAMESİ YANLIŞ MI?

 22. MUHTEREM PROFESÖR MÜKRİMİN HALİL YİNANÇ'IN ESERİMİZE AİT YAZILARI

 23. FETİH ŞEHİDLERİNİN MEZARLARINI BU FECİ VAZİYETTEN KURTAR ATIM

 24. DEĞERLİ ÂLİM PROF MÜKRİMİN HALİL YİNANÇ'IN TAKRİZİ

 25. YENİ İSTANBUL'UN ALAKA UYANDIRAN YENİ ANKETİ: PROFESÖRLERİMİZE GÖRE ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN BUGÜNKÜ DURUMU

 26. UNUTMADIKLARI

 27. TOPKAPI OLAYLARI DAVASI

 28. MÜKRİMİN HALİL'LE KONUŞMALAR HALK, DİL VE TARİH

DİZİN

Benzer Ürünler