Yazarlar

Osmanlı'nın Sosyo-Kültürel ve İktisâdî Yapısı

Yazar : Mübahat S. KÜTÜKOĞLU
Basım Yılı : 2018
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : IV/A-2-2.5. Dizi - Sayı: 10
ISBN : 9789751635068


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 30.00 TL50.00 TL KDV : 0.00 TL

ÖNSÖZ
KISALTMALAR

Birinci Bölüm
TOPLUM
A. UNSURLARI

  1. Fert/Birey
  2. Âile ve Ev


B. İSKÂN YERLERİ

  1. Şehir/Kasaba-Mahalle
  2. Köy
  3. İskân Yerlerinin Kuruluş ve Şenlendirilmesinde Zaviyelerin Rolü

C. TOPLU İSKÂNLAR (SÜRGÜNLER)

  1. Sürgünün Mânâsı ve Sebepleri
  2. Toplu İskânın Prensipleri
  3. Sürgünlerden Örnekler

D. KONAR-GÖÇERLER

İkinci Bölüm
SOSYAL HAYAT VE SOSYAL KURULUŞLAR

I. SOSYAL SINIFLAR

  A. ASKERÎLER


   1. Seyfiye
   2. İlmiye
   3. Kalemiye

  B. REAYA

II. SOSYAL KURULUŞLAR

  A. ESNAF TEŞKİLÂTI

   1. Esnafın Mânâsı

   2. Ortaçağ Avrupası Esnaf Teşkilâtı
   3. Fütüvvet Teşkîlâtı

  B. VAKIFLAR

   1. Vakfın Tarifi ve Çeşitleri
   2. Kuruluş Şekillerine Göre Vakıflar
   3. Vakıf Gelirlerinin Kullanılış Şekilleri
   4. Vakfın Çalışma Şekli
   5. Vakfiye


Üçüncü Bölüm
SOSYAL OLAYLAR
I. ASKER AYAKLANMALARI

  A. YAYA VE MÜSELLEMLERİN İTAATSİZLİKLERİ
  B. KAPIKULU AYAKLANMALARI

   1. Sikke Tağşişi Dolayısıyla Ayaklanmalar
   2. Sefer Bahşişi Dolayısıyla Ayaklanmalar
   3. Cülûs Bahşişi Dolayısıyla Ayaklanmalar
   4. Ulûfelerin Eksik Ödenmesi Dolayısıyla Ayaklanmalar
   5. Padişahların Hal' ve Katilleriyle Sonuçlanan Hareketler


II. HALK HAREKETLERİ

   1. Esnaf Hareketi
   2. Levend Hareketleri
   3. Eşkıyalık ve Korsanlık
   4. Suhte Hareketleri
   5. Celâlî İsyanları
   6. Âyân Hareketleri
   7. Vazifelilerin Suiistimalleri

  D. OLAYLARIN ÖNLENMESİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

   1. Vazifelilerin Uyarılması
   2. Takviye Kuvvetler Gönderilmesi
   3. Âsîlere Pâye Verilmesi


Dördüncü Bölüm
ÂDETLER VE MERASİMLER
A. KUTLAMALAR

  1. Devlet Katındaki Kutlamalar

B. EVLİLİK

  1. Padişah Evlilikleri
  2. Sultan Evlilikleri
  3. Ekâbir Evlilikleri


C. SÜNNET DÜĞÜNLERİ

  1. Şehzâde Sünnetleri
  2. Ekâbir Sünnetleri

Beşinci Bölüm
SOSYAL MEKÂNLAR
I. KAHVE VE KAHVEHANELER

  A. KAHVE
  B. KAHVEHANELER


II. HAMAM

  1. İlk Hamamlar
  2. Türk Hamamları


Altıncı Bölüm
GİYİM
A. KUMAŞLAR

  1. İpekliler
  2. Yünlüler
  3. Pamuklular
  4. İpek-Pamuk Karışımları

B. KIYAFETLER

  1. Osmanlı Öncesi Türk Kıyafetleri
  2. Osmanlı KıyafetleriYedinci Bölüm
HAYAT TARZI
I. İÇ MEKÂNLAR

  MEFRUŞAT

   1. Klâsik Devir
   2. Tanzimat Devri

II. SOFRA ÂDÂBI VE MUTFAK DÜZENİ

  A. SOFRA ÂDÂBI
  B. MUTFAK
   1. Saray Mutfakları
   2. Mutfak Eşya ve Malzemeleri

Sekizinci Bölüm
TEMİZLİK VE SAĞLIK
I. ÖNCE TEMİZLİK

  SU VE SABUN

   1. Su
   2. Sabun

II. SAĞLIK

  TABABET VE HASTAHANELER
  A. HİJYEN VE TABABET

   1. Hijyen
   2. Tababet

  B. HASTALIKLAR VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

   1. Salgın Hastalıklar
   2. Tahaffuzhane/Karantina

Dokuzuncu Bölüm
MERKEZ MALİYE TEŞKİLÂTI
I. DEFTERDARLIK MÜESSESESİ

  1. Osmanlılardan Önce
  2. Osmanlı Devletinde

A. DEFTERDARLARIN VAZİFE VE SELÂHİYETLERİ
B. MALİYE KALEMLERİ

  1. Hazineye Bağlı Kalemler
  2. Defterdarlara Bağlı Kalemler

Onuncu Bölüm
HAZİNELER VE BÜTÇELER
A. HAZİNELER

  1. Tek Hazineli Dönem
  2. Çok Hazineli Dönem
  3. Tek Hazineli Döneme Geçiş

B. BÜTÇELER

  1. Osmanlı Bütçelerinin Özellikleri
  2. Bazı Kaynak Eserlerde Yer Alan Bütçeler

Onbirinci Bölüm
GELİR KAYNAKLARI VE BORÇLAR

I. GELİRLER

  1. Timar Sistemi
  2. Mukataa Sistemi
  3. Mâlikâne Sistemi


II. VERGİLER

  A. ŞER'Î VERGİLER

   1. Öşür
   2. Haraç
   3. Cizye

  B. RAİYYET RÜSÛMU (SİPAHİYE ÖDENEN VERGİLER)

   1. Müslüman Reâyadan Alınanlar
   2. Gayr-i Müslim Reâyâdan Alınanlar
   3. Diğer Resimler

  C. AVÂRIZ VERGİLERİ

   1. Avârız Vergilerinin Dağılım Şekli ve Çeşitleri
   2. Toplanma Şekline Göre Avârız Vergileri

  D. TANZİMAT SONRASI ÖRFÎ VERGİLER

   1. An Cemâatin Vergi
   2. Emlâk, Arazî ve Temettü Vergilerinin Ayrılması

  E. İSTİKRAZLAR

   1. İç İstikrazlar
   2. Dış İsrikrazlar

Onikinci Bölüm
MADENLER, PARA VE FİAT POLİTİKALARI
A. MADENLER

  1. Kıymetli Madenler
  2. Diğer Madenler

B. OSMANLI PARA POLİTİKASI

  1. Lidyalılardan Osmanlılara Sikke
  2. Osmanlı Sikkeleri
  3. Kâğıt Para
  4. Sikke Tecdîd ve Tashihleri
  5. Osmanlı Darphaneleri
  6. Bankalar

C. FİATLARIN TESBİT VE KONTROLU

  1. Narh Müessesesi
  2. İhtisab Müessesesi

Onüçüncü Bölüm
TİCARET
A. İÇ TİCARET

  1. Ticaret Şekilleri
  2. İç Ticarette İstanbul'un Yeri
  3. Diğer Büyük Şehirlerdeki Ticaret
  4. İç Ticarette Söz Sahibi Olan Tüccar
  5. Bazı Yasak ve Tahditler

B. DIŞ TİCARET

  1. Ticaret İmtiyazları
  2. Bazı Yasak ve Tahditler
  3. Dış Ticarette Söz Sahibi Olan Tüccar

C. GÜMRÜKLER

  1. Dahilî Gümrükler
  2. Haricî Gümrükler


Ondördüncü Bölüm
ULAŞTIRMA VE POSTA HİZMETLERİ
A. ULAŞIM

  1. Kara Ulaşımı
  2. Deniz Ulaşımı

B. HABERLEŞME

  1. Posta Teşkilâtı
  2. Telgraf Şebekesi

Onbeşinci Bölüm
SANAYİ
I. AĞIR SANAYİ

  A. TERSANE

   1. İlk Tersaneler
   2. Fetihten Sonra
   3. Gemi Cinsleri
   4. Tersanede Çalışan San'atkâr Grupları
   5. Gemi Yapımında Kullanılan Malzeme
   6. Tersanede Islahat

  B. TOPHANE-İ ÂMİRE

   1. Tarihçe
   2. Top Yapımı
   3. Tophane-i Âmire'de Dökülen Top Cinsleri

  C. BARUTHANE-İ ÂMİRE

   1. Tarihçe
   2. İmalât

II. KÜÇÜK SANAYİ

  1. Dokumacılık
  2. Boyacılık
  3. Debbağlık
  4. Saraçlık
  5. Simkeşlik
  6. Gıda Maddeleri/Değirmenler

III. XIX. YÜZYILDA SANAYİ' İ KALKINDIRMA GAYRETLERİ

  1. Fabrikalar Kurulması
  2. Özel Teşebbüsün Özendirilmesi: Sergiler
  3. Islah-ı Sanayi Komisyonu
  4. Şirketler Kurulması
  5. Sanayi Mektepleri Açılması

Sözlük
Bibliyografya
İndeks

Benzer Ürünler