Yazarlar

Tavsiye Ürün

Tarih-i Beyhakî

Yazar : Ebu'l-Fazl Muhammed B. Hüseyin-i Beyhakî, Necati LÜGAL, Hicabi KIRLANGIÇ
Basım Yılı : 2019
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : IV/A-2-1.1. Dizi, Sayı: 25
Dil : Türkçe
ISBN : 978-975-16-3616-4


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 48.00 TL80.00 TL KDV : 0.00 TL

ÖN SÖZ

EBU’L-FAZL-İ BEYHAKÎ HAKKINDA

TÂRÎH-İ BEYHAKÎ (BEŞİNCİ CİLT

Sultan Mes‘ud’un Babası Sultan Mahmud’un Vefatından Sonra Kardeşi Emir

Muhammed’in Gazne’de Saltanat Tahtına Oturduğu Tarihten Teginâbâd’da

Tevkif Edildiği ve Nihayet Saltanatın Herat’ta Kendisine Karar Kıldığı

Zamana Kadar Başından Geçen Olaylar

Bundan Sonraki Haller ve Hünerler, Askerin Teginâbâd’dan Herat’a Gelmesi

ve Bu Müddet Zarfında Vâki Olan Olaylar

Emîr Muhammed’in Tevkif Edildiği Tarihten İtibaren Kuhtîz Kalesinden

Mendiş Kalesine Nakledildiği Tarihe Kadar Geçen Ahvalin Geri Kalan

Kısımları

Emir Mes‘ud’un Dilinden Bu-Nasr-ı Muşkân’ın Kalemiyle Yazılıp Türkistan

Hanı Kadirhan’a Gönderilen Mektup

Sultan Mes‘ud Tarafından Harezmşah’a Yazılan Ferman

Mahmud Oğlu Emir Şihabüddevle Mes‘ud’un Tarihinin Başlangıcı

(Altıncı Cilt)

FASIL I

FASIL II

Emir Şihâbu’d-Devle Mes‘ud B. Mahmud’un Veliahtlığı ve Onun Hallerine Dair Olaylar

Mank-i Ali-yi Meymun’un Emir ile Olan Hikâyesi

Kabus Oğlu Menuçihr İle Emir Mahmud Oğlu Emir Mes‘ud Arasında

Yapılan Muahedenin Sureti

Zü’r-Riyâseteyn Fazl-ı Sehl ile Hüseyin B. El-Mus‘ab’ın Hikâyesi

Dört Yüz Yirmi İki (1030-1031) Yılının Tarihi

Afşin’in Hikâyesi ve Bu-Dulef ’in Onun Elinden Kurtulması

Vezir Emir Hasenek’in Asılması

Bu Zamanlarda Kadir Han ile Akit ve Ahit Yenilenmesi İçin Elçiler

Gönderilmesi

Tebbânîler Kıssası

Emir-i Âdil Sebük Tegin ile Kendisini Türkistan’dan Getirmiş Olan Hâcesi

Arasında Geçen Macera ve Sebük Tegin’in Rüya Görmesi

Âdil Emir Sebük Tegin’in Dişi Bir Ceylan ile Yavrusuna Merhamet Göstermesi

ve Bunun Üzerine Gördüğü Rüya

Musâ Aleyhisselam’ın Bir Kuzu Yavrusuyla Hikâyesi ve Ona Merhamet Etmesi

Tebbânîler Kıssasının Bakiyesi

Türkistan’a İki Elçi ile Gönderilen Mektubun ve Müşafehelerin

Nüshası

Hint Ordusu Kumandanı Hâcib Eryaruk’un Yakalanması ve Gur’da

Öldürülünceye Kadar Basından Geçen Maceralar

Sahibü’l-Ceyş Asıg Tegin’in Yakalanıp Gerdiz Kalesine Gönderilmesi ve

Orada Ölümüne Kadar Başından Geçenler

Mukran Vilâyeti Meselesi ve Emir Mahmud Zamanında Orada Geçen Vakalar

Emir Mes‘ud’un Belh’ten Gaznin’e Gitmesi (Yedinci Cilt

Emir Ebu Yakub Yusuf B. Nâsıru’d-Din Ebu Mansur Sebük Tegin El-Gazi’nin

Yakalanması

Tuğrul-i Adudî Denilen Kölenin Hikâyesi

Sel Basması

Elçinin Bağdad’dan Gelip Halife El-Kadir Billah’ın Ölümünü Bildirmesi

ve Hutbenin El-Kaim Bi-Emrillah -Tanrı Ömrünü Uzatsın- Adına Okunması

423/1031-1032 Yılının Tarihi

Halife Kaim Bi-Emrillah’ın Sultan Mes‘ud’a Mektubu

Ahitname

Ârız Bu-Sehl Muhammed B. Hasan-i Zuzenî’nin Tevkif Edilmesi ve Bunun Sebebi

Hazreti Sultan Şihâbu’d-Devle Ebu Saîd-i Mes‘ud’un Harezmşah Altuntaş’a Yazdığı Mektup

Hikâye

Harezmşah’ın Buhârâ Yolundan Ali Tegin’e Karşı Savaş Yapmak İçin

Maveraünnehr’e Gitmesi ve Ölümü

Gazne’den Darü’l-Hilâfe’ye Elçilerin Nasıl Gidip Döndükleri Hakkında Malumat

Hikâye

Fasıl: Dünya Hakkındadır

424/1032-1033 Yılının Geri Kalan Olayları (Sekizinci Cildin Başlangıcı)

Bu Yılın Yazında Nîşâbur’da Vaki Olan Nadir ve Garip Vakalar

Bu Sıralarda Vaki Olan Acayip Olaylar

Tilek’in Ahvali

Hikâye

Hikâye

Emir’in Elçilerinin Türkistan’dan Dönerek Mahfe ile Gelini Getirmeleri ve

Onlarla Beraber Hânîlerin Elçilerinin Gelmeleri

Kirman’ın Ahvali ve Orada Bulunan Askerin Bozguna Uğraması

Emir Mes‘ud’un Gazne’den Çıkması, Büst Tarafına ve Oradan Horasan ve Curcan’a Gitmesi

426/1034-1035 Yılı

Adil Emir Sebük Tegin’in Siyaseti

Leys Oğlu Amr’ın Horasan Emiriyken Oğlunun Ölüm Haberi Kendisine

Bildirildiği Vakit Aldığı Vaziyet

427/1035-1036 Yılının Tarihi

428/1036-1037 Yılının Tarihi

Müminlerin Emiri ile İbn Semmâk ve İbn Abdu’l-Azîz Arasında Geçenler Hakkında Hikâye

Emir Mes‘ud ile Buğra Han’ın Arasının Açılması, Emir’in Bu-Sâdık-ı

Tebbânî’yi Elçi Olarak Kaşgar ve Taraz’a Göndermesi ve Arslan Han

Vasıtasıyla Bu Gerginliğin Aradan Kalkması

429/1037-1038 Yılının Tarihi

430/1038-1039 Yılının Tarihi (Dokuzuncu Cildin Başı)

Ali-Yi Kuhendizî ve Yakalanışı Hikâyesi

Serahs Sahrasında Selçuklularla Savaş ve Selçukluların Hezimete Uğramaları

Sultan Şihâbu’d-Devle ve Kutbu’l-Mille Ebî Saîd B. Yemîni’d-Devle ve

Emîni’l-Mille’nin Herat Şehrine Gelmesi, Orada Kalması ile Burada Zuhur

Eden Olayların Açıklaması ve Neticede Kendisinin Türkmenler Üzerine

Yürümesi ve Bu Sırada Vaki Olan Hallerin Beyanı

Fasıl

Emir -Tanrı Ondan Razı Olsun- Herat’tan Puşeng Tarafına Gidişi

Arslan Han’a Yazılan Mektubun Sureti

Fakih Bu-Hanife’nin Kasidesi

Sâmâni Emîri Mansur-i Nuh Kıssası

Cafer B. Yahyâ B. Hâlid Bermekî’nin Hikâyesi

Onuncu Cilt

Harezm Babı

Harezm Vilayetine Dair

Fasıl

Harezmşah Ebu’l-Abbâs’ın Hikâyesi

Saltanatın Bu Hanedandan Hâcib Altuntaş’a Geçmesi

Bu Hutbe Meselesi Yüzünden Çıkan Fitneler ve Zuhura Gelen Belâlar

Şerir Adamların Tasallutu

DİZİN

Benzer Ürünler