Yazarlar

Câbî Târihi 1 (Târîh-i Sultân Selîm-i Sâlis ve Mahmûd-ı Sânî) Tahlîl ve Tenkidli metin

Yazar : Câbî Ömer EFENDİ, Mehmet Ali BEYHAN (Yay. Haz.)
Basım Yılı : 2003
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : III. Dizi, Sayı:24
Dil : Türkçe
ISBN : 975161578X


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 18.00 TL30.00 TL KDV : 0.00 TL

ÖNSÖZ

BİBLİYOGRAFYA

KISALTMALAR

I. BÖLÜM

MÜELLİF VE ESERİNE DÂİR

A- Ayasofya Câbisi Ömer Efendi

B- Eserin İsmi

C- Te'lif Tarihi

D- Te'lif Sebebi

E- Câbî Târihi'nin Bilinen Nüshaları ve Husûsiyetleri

1. Es'ad Efendi Nüshası

2. Tarih Semineri Kütübhânesi Nüshası

3. Marburg Devlet Kütübhânesi Nüshası

F- Dil ve Üslûbu

II. BÖLÜM

CÂBÎ TÂRİHİ'NİN KAYNAKLARI

A- Müellifin Müşâhâdeleri

B- Yazılı Kaynaklar

G İstimâ'î Kaynaklar

III. BÖLÜM

ESERİN MUHTEVÂSI, İLMÎ KIYMETİ VE METNİN TESİSİ

A- Muhtevâsı

B- İlmî Kıymeti

C- Metnin Te'sîsi'nde Uygulanan Esaslar

D- Metnin Fihristi

METİN

DİZİN

Benzer Ürünler