Yazarlar

Trakya`da Millî Mücadele - II

Yazar : Tevfik BIYIKLIOĞLU
Basım Yılı : 1992
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : II
Dil : Türkçe
ISBN : 9751604656


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 4.80 TL8.00 TL KDV : 0.00 TL
"Trakya`da Millî Mücadele"nin metinini teşkil eden bi¬rinci cildin Türk ve yabancı aydın çevrelerde ilgi uyandırması âcizleri için çok kıymetli ve baha biçilmez bir mükâfattır. Bilhassa, Türk Tarih Kurumu üyesi arkadaşlarımla Millî Mücadele`de hizmetleri geçen kumandan ve subay eski muhariplerin ve yabancı ilim adamlarının teşvik edici yazı ve mektupları ayrı ayrı birer kıymet taşımaktadır. Bu yazı ve mektuplarda ileri sürülen temenni ve tenkitlerden geniş ölçüde faydalandım. Bundan sonraki ciltlerde, evvelce çıkmış olan bahislerin, bu temenni ve tenkitler gözönünde tutularak yapılacak yeni araştırmalarla tamamlanmasına çalışılacaktır. Bu suretle, pek muhterem okuyucular, yakın tarihimizin bir kat daha aydınlanmasına yardım etmiş bulunmaktadırlar. Bu inanışla, gazetelerde, ilmî dergilerde kitabımı tanıtmak lûtfunda bulunan ve çeşitli konuları üzerine görüşlerini ve tenkitlerini esirgemeyen zatlara, burada teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Birinci cildin baş tarafında da belirtildiği gibi bu ikinci ciltle, birincinin dayandığı ana arşiv vesikalarının tam metinleri ve bazılarının faksimileleri takdim olunmaktadır. Askerî hareketlerin anlaşılmasını kolaylaştırmak için de birkaç kroki ve Trakya`da Millî Mücadele ile ilgili bazı resimler eklenmiştir. İkinci cildin sonuna, bütün vesikaların nerelerden alındığı, vesika numaralariyle birlikte, ayrıca bir cedvel halinde gösterilmiştir. Bu suretle okuyucular benim faydalandığım kaynaklara kolaylıkla başvurabilirler. Birinci cildin tamamlayıcısı mahiyetinde olan ikinci cildin de onunla birlikte çıkmasına çok çalışıldı. Elde olmayan sebeplerden ötürü buna imkân elvermedi. Bu gecikmeden dolayı özür dilerken bu cildin de, mümkün olduğu kadar iyi basılmasına çalışan kıymetli arkadaşım Tarih Kurumu Başsekreteri Uluğ Iğdemir`e teşekkür ederim.

Vesikalar, Resimler Plan ve Haritalardan oluşmaktadır.

Benzer Ürünler