Yazarlar

Tavsiye Ürün

Tarihte Âyânlar Karaosmanoğulları Üzerinde Bir İnceleme

Yazar : Yuzo NAGATA
Basım Yılı : 1997
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : VII. Dizi, Sayı176
Dil : Türkçe
ISBN : 9751608414


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 6.00 TL10.00 TL KDV : 0.00 TL

ÖNSÖZ    

KISALTMALAR

BİBLİYOGRAFYA  

GİRİŞ          

A.Ayanlar Üzerinde Yapılmış Olan Araştırmalar 

B.Karaosmanoğuilan ve Manisa Bölgesi Üzerinde

Yapılmış Olan Araştırmalar

C.Kitabın Hazırlanışında Kullanılan Belgeler

 

BİRİNCİ BÖLÜM
KARAOSMANOGULLARI DEVRİNDE MANİSA BÖLGESİ   

A.Jeopolitik Mevki

B.Coğrafık ve Ekolojik Yapı

C.Demografik Durum

D.İdarî Durum

 

İKİNCİ BÖLÜM
KARAOSMANOGLU AİLESİNİN TARİHÇESİ

A.Ailenin Menşei ve İlk Zamanlan

B.Ailenin Manisa Bölgesine Hâkim Oluşu

C.Ataullah Ağa ve Mücadeleleri

D.Osmanlı-Rus Savaşlan Yıllannda Ailenin

Yeniden Canlanması

E.Ailenin Parlak Devri

F.İkinci Mahmud'un Merkezileştirme Politikası

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KARAOSMANOGLU AİLESİNİN İLTİZAM HAKLARINI
ELDE ETMESİ

A.Hacı Mustafa Ağa'nın Mültezimliği

1)    Hacı Mustafa Ağa'nın Sanman Mütesellimliği

2) Hacı Mustafa Ağa'nın İltizam Haklarına Dayanarak Toprak ve Halk Üzerinde Hâkimiyet Kurması

3)    İltizam Hakkının Getirdiği Tehlikeler

B.Hacı Hüseyin Ağa'nın Mültezimliği

1)    Hüseyin Ağa'nın İltizamdan Elde Ettiği Resmî Kârlar

2)    İltizamdan Elde Edilen Gerçek Kârların Tesbitinde Zorluk Çekilmesi

3)Hüseyin Ağa'nın Bölge Halkına Sağladığı Malî İmkânlar..

C.Hacı Küçük Mehmed Ağa'nın Mültezimliği

D. Ailenin Sarraflarla Olan İlişkileri

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KARAOSMANOGLU ÇİFTLİKLERİNİN İŞLETİLMESİ8

A.Karaosmanoğlu Çiftliklerinin Menşeleri

1)    Manisa Bölgesinde Çiftliklerin Meydana Gelmesi

2)    Karaosmanoğlu Çiftliklerinin Menşeleri

 

(a)     Eski Köyde Çiftlik Kurulması

(b)    Başka Aileye Ait Çiftliğin Satın Alınması

(c)     Koru veya Mer'ada Çiftlik Kurulması

(d)Vakıf Toprağında Çiftlik Kurulması 

B.Karaosmanoğlu Çiftliklerine Genel Bir Bakış

1)    Çiftliğin Manzarası, Büyüklüğü ve Hududu

2) Çiftliklerin Aile İçinde İntikaliİC

3)    Tarla, Mer'a ve Çiftliğin Hukuki Durumu

4) Çiftlikteki Görevliler

(a)     Çiftlikte Çalışanlar 

(b)    Çiftlikteki Emek Tarzı- Ortakçılık ve Hizmetkârlık ..

C.Hacı Hüseyin Ağa'nın Çiftlik İşletmeciliği 

1) Çiftlikteki Menkul ve Gayrı Menkul Mallar

2) Ziraf Teknik ve Verimlilik

3)    Toprak Kullanımı: Çift-hâne Sisteminin Devamlılığı

4)    Çiftlikteki Emek Şekli

5) Nadas Topraklan

6)    Çiftlikteki Üretim, Gelir ve Pazarlama

(a)     Ziraî Sektör

(b) Hayvanı Sektör

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
KARAOSMANOGLU AİLESİNİN VAKIF FAALİYETLERİ

A.Ailenin Vakfiyelerinin Mahiyeti

B.Ailenin Yaptırdığı Dinî, Eğitim ve Kamu Tesisleri

C.Bölgenin Kalkındırılmasında Vakıf Müessesesinin Rolü

1) Ailenin İzmir ile Olan ilişkisi

2)    Ailenin Bergama'daki Vakıf Faaliyetleri

(a)     Ömer Ağa-oğlu Mehmed Ağa'nın Vakıf Faaliyetleri.

(b)    Küçük Hüseyin Ağa'nın Vakıf Faaliyetleri

(c)     ibrahim Nazif Ağa'nın Vakıf Faaliyetleri

3)Kırkağaç Kasabasının Şenlendirilmesi

D. Ailenin Elinde Biriktirilen Servetin Vakıf Yoluyla Bölgeye

Geri Verilmesi

 

ALTINCI BÖLÜM ÂILE HAYATI VE AİLENİN ÂYÂNLlGlNIN SONA ERMESİ .

A.Ailenin Şeceresi, Nüfusu ve izdivacı

B.Muhallefatın Tesbiti ve Mirasın Taksimi

C.Konaktaki Hayat

D.ServetinYapısı

E.Ailenin Âyanlığının Sona Ermesi


SONUÇ    

EKLER    

I            Karaosmanoglu Hacı Küçük Mehmed Ağa'nın 1246/1830 Yılında Darphâne'den İltizam Ettiği Mukataalar...

II         Karaosmanoglu Hacı Hüseyin Ağa'nın Sarrafiyla Olan Hesaplar

III      Karaosmanoglu Çiftliklerinin Listesi

IV      Karaosmanoglu Hacı Hüseyin Ağa'ya Ait

Muhallefat Defteri

VKaraosmanoglu Ailesi Mensuplanna Ait Vakfiyelerden Elde
Edilen Bilgiler

VIKaraosmanoğullannm Vakıf Tesisleri îçin Yapılan

Yıllık Masrafları

VII   Karaosmanoğullannm Vakıf Tesislerinde Vazife Alan Personele Verilen Yevmiyeler,

VIIIKaraosmanoglu Ailesinin Şeceresi

İNDEKS   

HARİTA

Benzer Ürünler