Yazarlar

Câbî Tarihi 2

Yazar : Câbî ÖMER EFENDİ, Mehmet Ali BEYHAN (Yay. Haz.)
Basım Yılı : 2003
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : III. Dizi, Sayı: 24
Dil : Türkçe
ISBN : 975161578X


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 18.00 TL30.00 TL KDV : 0.00 TL

ÖNSÖZ 
BİBLİYOGRAFYA
KISALTMALAR 
I. BÖLÜM
 
MÜELLİF VE ESERİNE DÂİR 
A- Ayasofya Câbisi Ömer Efendi
B- Eserin İsmi  
C- Te'lif Tarihi 
D- Te'lif Sebebi 
E- Câbî Târihi'nin Bilinen Nüshaları ve Husûsiyetleri 
1. Es'ad Efendi Nüshası 
2. Tarih Semineri Kütübhânesi Nüshası  
3. Marburg Devlet Kütübhânesi Nüshası 
F- Dil ve Üslûbu 
II. BÖLÜM
 
CÂBÎ TÂRİHİ'NİN KAYNAKLARI 
A- Müellifin Müşâhâdeleri
B- Yazılı Kaynaklar 
G İstimâ'î Kaynaklar 
III. BÖLÜM
 
ESERİN MUHTEVÂSI, İLMÎ KIYMETİ VE METNİN TESİSİ 
A- Muhtevâsı 
B- İlmî Kıymeti 
C- Metnin Te'sîsi'nde Uygulanan Esaslar 
D- Metnin Fihristi 
METİN 
DİZİN 

Benzer Ürünler