Yazarlar

Tavsiye Ürün

Câbî Tarihi 2

Yazar : CÂBÎ ÖMER EFENDİ (Yay. Haz.: MEHMET ALİ BEYHAN)
Basım Yılı : 2003
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : III. Dizi - Sayı: 24
ISBN : 975161578X
Ağırlık (kg) : 0.72
Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 2 Cilt

Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 18.00 TL30.00 TL KDV : 0.00 TL

ÖNSÖZ 
BİBLİYOGRAFYA
KISALTMALAR 
I. BÖLÜM
 
MÜELLİF VE ESERİNE DÂİR 
A- Ayasofya Câbisi Ömer Efendi
B- Eserin İsmi  
C- Te`lif Tarihi 
D- Te`lif Sebebi 
E- Câbî Târihi`nin Bilinen Nüshaları ve Husûsiyetleri 
1. Es`ad Efendi Nüshası 
2. Tarih Semineri Kütübhânesi Nüshası  
3. Marburg Devlet Kütübhânesi Nüshası 
F- Dil ve Üslûbu 
II. BÖLÜM
 
CÂBÎ TÂRİHİ`NİN KAYNAKLARI 
A- Müellifin Müşâhâdeleri
B- Yazılı Kaynaklar 
G İstimâ`î Kaynaklar 
III. BÖLÜM
 
ESERİN MUHTEVÂSI, İLMÎ KIYMETİ VE METNİN TESİSİ 
A- Muhtevâsı 
B- İlmî Kıymeti 
C- Metnin Te`sîsi`nde Uygulanan Esaslar 
D- Metnin Fihristi 
METİN 
DİZİN 

Benzer Ürünler