Yazarlar

Karakalpak Türkleri ve Karakalpakistan Tarihi

Yazar : Salih YILMAZ
Basım Yılı : 2008
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : VII. Dizi, Sayı 236
Dil :
ISBN : 9789751620781


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 60.00 TL100.00 TL KDV : 0.00 TL
Bu kitap Karakalpak Türkleri ve Karakalpakistan tarihi ile kültürü hakkında ana başvuru kitabı niteliği taşıyacak olması ve bir başlangıç teşkil etmesi açısından önemlidir.

ÖNSÖZ    
KISALTMALAR   
KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR
GİRİŞ
ÇARLIK RUSYASI DÖNEMİ ÖNCESİ KARAKALPAK TÜRKLERİ VE KARAKALPAKİSTAN TARİHİ
(Başlangıçtan 1873'e Kadar)
A- Karakalpakların Ortaya Çıkışı      
1- Karakalpak Adının Anlamı     
2- Karakalpakların Kökeni      
B- Altın Orda Devleti'nin Parçalanmasıyla Kurulan Türk Hanlıkları ve Karakalpakların Bunlarla İlişkileri 
1- Karakalpak- Nogay Hanlığı İlişkileri 
2- Karakalpak-Özbek Hanlığı İlişkileri 
a- Karakalpak-Buhara Özbek Hanlığı İlişkileri    
b- Karakalpak-Hive Özbek Hanlığı İlişkileri    
3- Karakalpak-Kazak Hanlığı İlişkileri    
BİRİNCİ BÖLÜM
ÇARLIK RUSYASI DÖNEMİNDE KARAKALPAK
TÜRKLERİ VE KARAKALPAKİSTAN TARİHİ
(1873-1917)
A- Çarlık Rusyası'nın Hive Hanlığı'nı İşgal Etmesi ve Karakalpakların Rusya'ya Bağlanması    
1- Hive Hanlığı ve Hanlıkta Yaşayan Karakalpaklann Rusya'ya Bağlanmadan Önceki Genel Durumu 
a- Coğrafî Konum 
b- Nüfus Yapısı 
c- Yönetim Yapısı 
2- Rusya'nın Hive Hanlığı'nı İşgal Etmesi 
3- Amuderya'nın Sağ Yakasında Yaşayan Karakalpakların Hive Hanlığı'ndan Ayrılarak Rusya'ya Bağlanması 
a- Amuderya Bölümü'nün Oluşturulması 
b- Amuderya Bölümü'nün İdarî Yapısı 
c- Nüfus ve Sosyal Yapı 
B- Karakalpaklann Çarlık Rusyası ve Hive Hanlıği'na Karşı Yürüttükleri Millî Mücadeleler (1873-1917)    
1- Baba Göklen Ayaklanması (1880-1891) 
2- Kurban Kayıpnazaroğlu Ayaklanması (1877-1889) 
3- Karakul Kosmagambetoğlu Ayaklanması (1891-1900) 
4- Talhk Nahiyesi Ayaklanması (1898-1900) 
5- 1903-1907 Ayaklanmaları
6- 1908-1913 Ayaklanmaları 
7- 1916 Ayaklanmaları 
8- 1917 Ayaklanmalan 
İKİNCİ BÖLÜM
SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİNDE KARAKALPAK
TÜRKLERİ VE KARAKALPAKİSTAN TARİHİ
(1917-1990)
A- 1917 Bolşevik İhtilâli ve Türkistan'da Sovyet Yönetimlerin Kurulması 
1-Bolşevik İhtilâli 
2- Türkistan'ın Yeniden Yapılandırılması 
3- Karakalpakistan'da Bolşevik Yönetimin Kurulması 
B- Karakalpakistan'da Sovyet Yönetimine Karşı Ayaklanmalar 
1- Türkistan'da Çıkan Ayaklanmaların Karakalpakistan'a Etkisi 
2- 1919 Halk Ayaklanması 
3- 1929 Tahtaköprü Ayaklanması 
C- Karakalpakistan Millî Devletinin Kuruluşu (1920-1936) 
1-Amuderya Vilâyetinin Kurulması (1920) 
2- Kazak-Karakalpak Vilâyeti (Oblast)nin Kurulması (1924)
3- Karakalpak Özerk Vilâyetinin Rusya Federasyonu'na Bağlanarak Özerk SSC'ye Dönüştürülmesi ve Hukukî Statüsü (1932-1936) 
4- Karakalpakistan Özerk SSC'nin Özbekistan SSC'ye Bağlanması (1936) 
Ç- Sovyetler Birliği Hükümetinin Karakalpakistan'da Uyguladığı Baskı Politikaları 
D- ikinci Dünya Savaşı Öncesi ve Sonrasında Karakalpak Türkleri ve Karakalpakistan Tarihi (1941-1970) 
E- SSCB'nin Yeniden Kuruluş Siyaseti ve Karakalpakistan'a Etkisi (1970-1990) 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BAĞIMSIZ ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ DÖNEMİNDE
KARAKALPAK TÜRKLERİ VE KARAKALPAKİSTAN
TARİHİ (1991-2003)
A- Sovyetler Birliği'nİn Dağılması ve Yeni Cumhuriyetlerin Kurulması  
1- SSCB'nin Başına M. Gorbaçov'un Gelişi ve Değişen Politikalar 
2- Bağımsız Devletler Topluluğu'nun Kurulması 
B- Özbekistan'ın ve Karakalpakistan'ın SSCB'den Ayrılması 
1- Özbekistan'ın Bağımsızlığını Kazanması 
2- Karakalpakistan'da Devletçiliğin Gelişmesi ve SSCB'den Ayrılma 
3- Özbekistan Cumhuriyeti İçerisinde Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin Yetki Alanları 
4-Bağımsız Özbekistan Cumhuriyeti'ne Bağlı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde Yeniden Yapılanma Süreci
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KARAKALPAK TÜRKLERİ VE KARAKALPAKİSTAN'DA
KÜLTÜR VE TEŞKİLÂTLANMA (1873-2003)
A- Coğrafî Konum ve İklim 
B-Devlet Teşkilâtı 
1- Hâkimiyet 
2-İdarî Yapı 
3-Adalet
4- Dış Politika
C- Sosyal Yapı 
1-Boy Teşkilâtı 
2-Nüfus
3-Yerleşme 
4-Aile
5-Evlilik
6- Giyim ve Kuşam 
7- Din 
8-Spor 
Ç-İktisadî Yapı
1-Ekonomi
a- Vergi Sistemi 
b-Bankacılık
2-Tarım     
a- Toprak Sistemi 
b- Sulama Sistemi
3- İpek Böcekçiliği
4-Hayvancılık 
5-Balıkçılık
6- El Sanatları ve Zanaat 
7- Sanayi     
8- Ticaret    
9- Yer Altı Kaynakları 
D- Edebî Kültür ve Sanat 
1- Dil        
2-Edebiyat 
3-Folklor 
4-Eğitim  
5- Sanat   
E- Basın ve Yayın 
F-Çevre 
G- Sağlık 
Ğ-Ulaşım 
H-İletişim 
SONUÇ
KRONOLOJİ
EKLER

Benzer Ürünler