Yazarlar

Tavsiye Ürün

Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç Sempozyuma Sunulan Tebliğler

Yazar : TTK
Basım Yılı : 1999
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil : Türkçe
ISBN : 9751610850


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 12.00 TL20.00 TL KDV : 0.00 TL

Editörün Notu
 Em. Büyükelçi İsmail Soysal'ın Sunuş Konuşması
 Prof. Dr. Bernard Lewis'in mesajı
  Prof. Dr. Halil İnalcık'ın konuşması
 Dışişleri Bakanımız Sayın İsmail Cem'in konuşması
  Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'in
              konuşması

OSMANLI DÖNEMİ ( 1920 Öncesi)

  Prof. Dr. Mehmet İpşirli (İst. Üniv.),Osmanlı
 Devletinde  "Eman" Sistemi
  Orhan Koloğlu (İstanbul, Tarihçi), Fransız
 Devriminin   Osmanlı Yarattığı  Hareketlilik
 Araş. Gör. Çağrı Erhan (Ankara, SB, Osmanlı-
 Amerikan İlişkilerinin Başlangıcında Temel
  Faktörler (1776-1830)

        Editörün Notu
     Em. Büyükelçi İsmail Soysal'ın Sunuş Konuşması
    Prof. Dr. Bernard Lewis'in mesajı
     Prof. Dr. Halil İnalcık'ın konuşması
    Dışişleri Bakanımız Sayın İsmail Cem'in konuşması
   Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'in konuşması

OSMANLI DÖNEMİ ( 1920 Öncesi)

 Prof. Dr. Mehmet İpşirli (İst. Üniv.),Osmanlı
 Devletinde  "Eman" Sistemi
Orhan Koloğlu (İstanbul, Tarihçi), Fransız
Devriminin   Osmanlı Yarattığı  Hareketlilik
Araş. Gör. Çağrı Erhan (Ankara, SB, Osmanlı- Amerikan İlişkilerinin Başlangıcında Temel Faktörler (1776-1830)

Prof. Dr. Kemal Beydilli (İst. Üniv.), Osmanlı ve Avrupa Devletleri Arasında İttifaklar ve
             Siyasi Ahlak (l790-I856)
 Prof. Dr. Ali İhsan Bagış (Ankara, Hacettepe Üniv.), İngiltere'nin Osmanlı İmparatorluğu
             Toprak Bütünlüğü Politikası   ve Türk Diplomasisinin Çaresizliği
Prof. Dr. Ercüment Kuran (Ankara), 1793-1811 Döneminde İlk Osmanlı Mukim Elçilerin Diplomatik Faaliyetleri
Dr. Hüner Tuncer (Ankara), Viyana Kongresi "Doğu Sorunu" ve Büyük Güçler (l815-1829)
Em. Büyükelçi İsmail Soysal (OBİV, İst.) Umur-ı Hariciye Nezaretinin Kurulması (1836)
Yrd. Doç. Dr. Muhammed Hanefi Kutluoğlu (İst. Üniv.), Tanzimat Dönemi Osmanlı Dış Politikası ve Diplomasisi
 Prof. Dr. Yılmaz Altuğ (İst. Üniv.), I856'dan Önce Osmanlı Devletinde Modern Devletler
             Hukuku Uygulaması
Prof.Dr. Vakur Versan (İstanbul), Osmanlı Devletinde Tanzimattan Sonra Batı Devletler
             Hukukunun Benimsenmesi
Sinan Kuneralp (İstanbul, ISIS), Tanzimat Sonrası Osmanlı Sefirleri
Orhan Koloğlu (İstanbul, Tarihçi), Osmanlı Diplomasisinde Rumların Rolü ve Tanzimatla
             Birlikte Fransızcanın Yaygınlaşması
Yrd. Doç. Dr. Nuri Yurdusev - Arş. Gör. Esin Yurdusev (Ankara, ODTÜ), Osmanlı
              İmparatorluğunun Avrupa   Devletler Sistemine Girişi ve 1856 Paris Konferansı
Araş. Gör. Teyfur Erdoğdu (Ankara, SBF), 1856 Paris Kongresi ve 1878 Berlin Kongresi
              Arasında Osmanlı Dış Politikası.
 Prof. Dr. Yuluğ Tekin Kurat (Ankara, ODTÜ), l9. Yüzyılda Rusya'nın Balkanlardaki
              Pan-Slavizm ve Pan-Ortodoks Politikası Karşısında Osmanlı Diplomasisi
Prof. Dr. Uygur Kocabaşoğlu (Ankara, ODTÜ), 19. Yüzyılın İkinci Yarısında İngiliz
              Konsolosların Siyasal Etkinlikleri
Yrd. Doç. Gül Tokay (İstanbul Marmara Üniv.) Ayastefanos'tan Berlin Andlaşmasına Doğu
              Sorunu (Mart-Temmuz 1878)
Prof. Dr. Seçil Akgün (Ankara, ODTÜ), Ermeni Sorunu
Prof. Dr. İlber Ortaylı (Ankara, SBF), Osmanlı İmparatorluğu ve Alman Diplomasisi:
               «Drang Nach Osten».
Prof.Dr. F.A.K. Yasamee (Manchester Üniv.), Ottoman Diplomacy in the Era of Abdülhamid
               II. (1878-1908)
Orhan Koloğlu (Tarihçi, İstanbul), İttihat ve Terakki Partisinin Dış Politikası
Doç Dr. Ömer Turan (Ankara, ODTÜ), II. Meşrutiyet ve Balkan Savaşları Döneminde Osmanlı
               Diplomasisi

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (1920-1997)

Prof. Dr. Baskın Oran (Ankara, SBF), Lozan'ın Öncülü bir Onur Anıtı: Müttefıklerin Sevr
                Antlaşması Tasarısına Osmanlı Hariciyesinin Yanıtı
Prof. Dr. Sina Akşin (Ankara, SBF), ... Atatürk'ün Dış Siyaset Modeli
Em. Büyükelçi İsmail Soysal (OBİV, İst.), İki Dünya Savaşı Arasında Avrupa da Kuvvet
                Dengeleri ve Barışçı Türkiye
Prof. Dr. Fahir Armaoğlu (Ankara) ve Em. Büyükelçi İsmail Soysal (OBİV, Ist), Türkiye-'nin
                Hitler Almanya'sı ile İlişkileri (1933- 1941)
Em. Büyükelçi İsmail Soysal (OBİV, İst), 1936 Montreııx Sözleşmesi ve Sonradan
                Çıkan Sorunlar
Em. Büyükelçi İsmail Soysal (OBİV, İst), 1937 Sadabad Paktı
Prof. Dr. A.Ş. Esmer'in (rahmetli) 1959'da yazdığı makalenin sadeleştirilmiş şekli, Savaş İçinde
                Türk Diplomasisi (1939- 1945)
Yrd. Doç. Dr. Dilek Barlas (İst. Koç Üniv.), Türkiye'nin 1930'lardaki Balkan Politikası
Araş. Gör. Esin Yurdusev (Ankara, ODTÜ), 1945-1989 Döneminde Türkiye ve Balkanlar
Doç. Dr. Şule Kut (İstanbul, Marmara Üniv.), Soğuk Savaş Sonrası Türkiye'nin Balkan
                Ülkeleriyle İlişkileri
Büyükelçi Ayhan Kamel (İstanbul), II. Dünya Savaşının Bitiminden Günümüze Kadar
               Türk-Rus İlişkileri
Prof. Dr. Fahir Armaoğlu (Ankara), 1947-1997 Yarım Yüzyılın Türk- Amerikan İlişkileri.
Prof. Dr. Duygu Bazoğlu Sezer (Ankara, Bilkent Üniv.), Soğuk Savaş Dönemi ve
               Türkiye'nin İttifaklar Politikası
Em. Büyükelçi İsmail Soysal (İst. OBİV), Avrupa Konseyi ve Türkiye Em. Korg. İhsan Gürkan
                (İstanbul, OBİV), NATO ve Türkiye İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme
Prof. Dr. Atilla Eralp (Ankara, ODTÜ), Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri
Em. Büyükelçi İsmail Soysal (İst. OBİV), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK-AGİT)
                Helsinki I975
Em.Büyükelçi Mustafa Akşin (İst. DEİK), Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin Tutumu
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Çetinsaya (Ankara, Hacettepe Üniv.), Türkiye- İran İIişkileri (1945-1997)
Em. Büyükelçi İsmail Soysal (İst. OBİV), Son 50 Yıllık Dönemde Türk-Arap İlişkileri (1918-1997)
Araş. Gör. Dr. Funda Keskin (Ankara, SBF), Suriye ve Irak ile Su Sorunu
Yrd. Doç. Dr. Gencer Özcan (İst. Marmara Üniv.), 50. Yılı Biterken Türkiye-İsrail İlişkileri
Araş. Gör. Dr. Melek Fırat (Ankara, SBF), Kıbrıs Sorunun Türk Dış Politikasına Etkileri
               (1955-1997)
Prof. Dr. Erol Manisalı (İstanbul Üniv.), Kıbrıs Sorunu Hakkında Bir Değerlendirme
Em. Büyükelçi Nazmi Akıman (İstanbul), Türk-Yunan İlişkilerinin Değerlendirilmesi (1974-1997)
Büyükelçi Nurver Nureş (KEİ, İst.), Karadeniz Ekonomik İşbirliği: Sorunlar ve Fırsatlar
Araş. Gör. Hakan Bingün (Ankara, SBF), Türkiye ve Güney Kafkas Devletleri İlişkileri
Araş. Gör. Havva Kök (Leeds Üniv. İngiltere), Günümüzde Türkiye- Rıısya İlişkileri ve Hazar
                Petrolleri   Konusu
Prof. Dr. Nadir Devlet (Marmara Üniv. İstanbul), Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları ile
                İlişkiler ve Sorunlar
Prof. Dr. Faruk Sönmezoğlu (İst. Üniv.), Uluslararası Sistemdeki Değişiklikler ve Türk
                Dış Politikası
Em. Büyükelçi İlter Türkmen (İstanbul), Türkiye'nin Yeni Jeopolitiği
Araş. Gör. Dr. İlhan Uzgel (Ankara, SBF), Türk Dış Politikasında Pragmatizm
Em. Büyükelçi Ercüment Yavuzalp (İstanbul), Dış Politikada Vizyon.
Yrd. Doç. Dr. Gökşen Alpkaya (Ankara, SBF), Dışişleri ve İnsan Hakları.
Sami Kohen (Milliyet Gazetesi, İst) Diplomasinin Medya ve NGO'larla İlişkileri
Büyükelçi Sermet Atacanlı (Ankara), Çağdaş Diplomasinin Medya ve NGO(larla llişkileri
Büyükelçi Sermet Atacanlı (Ankara), Çağdaş Türk Diplomasisinde Medya ve NGO larla İlişkiler
Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı (Dışişleri Bk. Ankara), Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin
                Gelişimi ve Rolü
Büyükelçi Kemal Girgin (İstanbul), Cumhuriyet Döneminde Dışişleri Örgütünün Gelişmesi
Em. Büyükelçi İsmail Soysal (İst. OBİV), Dcşişleri Tanıtım Çalışmaları ve Basın Sözcülüğünün
                Kurulması (1955-65 Dönemi)
Büyükelçi Aydan Karahan (Dışişleri Bakanlığı Ank.), Dışişleri Bakanlığı Örgütünde Son Yenilikler
                ve Arşiv İşleri
Em. Büyükelçi Semih Günver (Ankara), DışiŞleri Meslek Memurluğu
Büyükelçi Erhan Yiğitbaşoğlu (Dışişleri Bakanlığı, Ankara), Dışişleri Stratejik Araştırmalar
                Merkezi (SAM)'ın Çalışmaları
Sevsen Aslantepe (OBİV-İst.), Türk Diplomatların; Ankara'daki Yabancı Büyükelçilerin ve
                Dışişleri Bakanlığının Yayınları
Cumhuriyet Döneminde Türk Dış Politikasında Rol Oynayan Başlıca Devlet Adamları Çizelgesi.
Türkiye'nin 1920-1998 Döneminde Başlıca Devletlere yolladığı Temsilciler.

Benzer Ürünler