Yazarlar

Fransa İnkılâbının Siyasî Tarihi I.-II-III. Cilt (Takım)

Yazar : A. AULARD
Basım Yılı : 2011
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : X. Dizi, Sayı 1a2
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751624079


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 26.40 TL44.00 TL KDV : 0.00 TL
Ön Kapak: XVI. Louis Türk Tarih Kurumu`nun 18 İkinciteşrin 1940 da toplanan Umumi Heyeti, gençlerimize tarih terbiyesi ve tarih kültürü verecek klasik garp eserleriyle, büyük otoritelerin cihan tarihine ait önemli eserlerinin de dilimize çevrilmesini karar altına almıştı. Kurumumuz bu suretle tarih alanında çalışan genç tarihçilerimize modern tarih yazıcılığının klasik örneklerini de vermiş oluyor. Bu itibarla bu gibi eserlerin tercümesi ve yayınlanması Kurumumuzun maksadına uygun telakki edilmesi iktiza eder.

TÜRK TARİH KURUMU'NUN NOTU
ÇEVİRENİN ÖNSÖZÜ VE İLÂVESİ
YAZANIN   ÖNSÖZÜ

BİRİNCİ KISIM
Demokrasinin ve cumhuriyetin menşeleri 1789 - 1792

BİRİNCİ FASIL
İNKILÂPTAN EVVEL CUMHURİYET VE DEMOKRASİ FİKRİ
I Fransada cumhuriyet partisi yoktu Hükümdarlık fikirleri : 1° Meşhur ölüler: Monstesqieu, Voltaire, d'Argenson, Diderot, d'Holbach, Heivetius, Rousseau, Mably; 2° Yaşayan şöhret ve nüfuz sahipleri: Ray-nal, Condorcet, Mirabeau, Sieyes, d'Antraigues, La Fayette, Camille Desmoulins 10 — II Muharrirler hükümdarlığa cumhuriyetçi tesisler sokmağa gayret ediyorlar 16 — III Hükümdarlığın zayıflaması ; Parlamentoların muhalefeti 25 — IV Parlamentolar mutlak hükümdarlığın yeniden ıslâhına engel oluyorlar; Eyalet Meclislerinin kurulmasına zorluk çıkarıyorlar 30 — V İngilterenin ve Amerikanın tesiri 34 — VI Muharrirler hangi noktaya kadar demokrattılar ? 40 — VII Demokratik ve cumhuriyetçi fikir haleti, 46

İKİNCİ FASIL İNKILÂP BAŞLANGICINDA CUMHURİYET ve DEMOKRASİ FİKRİ
1 Etats-Generaux'ların daveti 48 — II Millet Meclisinin teşekkülü 51 — III Bastille'in zabtı ve belediye inkılâbı 57 — IV Hukuk Beyannamesi, 62 — V Beyannamenin mantıkî neticeleri, 70

ÜÇÜNCÜ FASIL BURJUVALIK VE DEMOKRATLIK (1789-1790)
I Hukuk Beyannamesinden beklenen ne bütün içtimaî neticeler, ne de bütün siyasî neticeler alındı Bu devirde ne sosyalist vardır, ne cumhuriyetçi vardır 75 — II Hükümdarlığın tanzimi 81 — III Burjuvalığın imtiyazlı bir sınıf olarak tanzimi Vergiye bağlı seçim rejimi 90 — IV Demokratlık hareketi 104 — V Vergiye bağlı seçim rejiminin tatbiki 112 — VI Demokrat istekleri artıyor, 116

DÖRDÜNCÜ FASIL
DEMOKRAT PARTİSİNİN KURULUŞU VE CUMHURİYET PARTİSİNİN DOĞUŞU
(1790-1791)
1 Demokrat Partisi 120 — II Federasyon 122 — III Birinci Cumhuriyet partisi Madam Robert'in gazetesi ve salonu 124 — IV tik sosyalist gösterileri 131 — V Feminizim Erkek ve kadın kardeş cemiyetleri 137 — VI Burjuva rejimi aleyhinde mücadele 144 — VII 1790 Bİ-rincikânunundan 1791 Haziranına kadar Cumhuriyet gösterileri: 154 — VIII İnsancı politika 163 — IX Hülâsa, 164

BEŞİNCİ FASIL
VARENNES'E KAÇIŞ VE CUMHURİYET HAREKETİ (21 HAZİRAN - 17 TEMMUZ 1791)
I XVI ıncı Louis'nin ahlâkı Varennes'e kaçışın tarihî ehemmiyeti 166-11 Müessisler Meclisinin tavrü hareketi172—III Paris'in tavrü hareketi: Halk, seetion'lar, kulüpler, gazeteler 179 — IV Kralın dönüşü cumhuriyet partisini hezimete düşürüyor- 187 — V Cumhuriyet veyahut krallık meselesi üstünde kalem mücadelesi Sieyes, Condorcet 195 — VI Vilâyetlerde cumhuriyet hareketi 204 — VII Demokratlar ve Champ-de-Mars işi, 211

ALTINCI FASIL
CHAMP - DE - MARS VAKIASINDAN SONRA CUMHURİYETÇİLER VE DEMOKRATLAR
I 17 Temmuz 1791 vakıasından sonra ayrılık ve tepki 222 — II Burjuva sisteminin şiddetlenmesi 228 — III Müessisler Meclisi demokrasiye ve cumhuriyete bütün kanunî yolları kapıyor 235 — IV Kral kuvvetinin iadesi, 236

YEDİNCİ FASIL
LEGİSLATİVE MECLİSİNİN İÇTİMAİNDAN 20 HAZİRAN 1792 GÜNÜNE KADAR
I Legislative Meclisinin seçimleri; demokrat ve cumhuriyetçi partilerin muvakkat feragati 242 — II Legislative Meclisinin ilk hareketleri ve politikası 246 — III Amme efkârı, 249 — IV Kralın politikası Avustur-yaya harp ilânı Meclisle kralın kavgası 253 — V Robespierre'in cumhuriyete muhalif politikası 256 — VI 20 Haziran 1792 günü 263 — VII Bugünün âkibetleri, 267-

SEKİZİNCİ FASIL XVI LOUİS'NİN HALİ HAZIRLIKLARI
I Kral kuvvetine karşı Legislative Meclisi tarafından alınan tedbirler 269 — II Fransa'da Temmuz-Ağustos 1792 esnasında amme efkârı 273 — III Federeler 282 — IV Paris gazeteleri ve cumhuriyetçilik 290 — V Section'ların tahrikatı 293 — VI Legislative'in tavrü hareketi, 297

Benzer Ürünler