İletişim +90 312 267 16 11

Kuruluşundan Günümüze Fâtih Külliyesi, 2003

₺20.00 ₺12.00
  • Yazar: Fahri UNAN
  • Basım Yılı: 2003
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751616069
  • Barkod : 9751616069
  • Fiziksel Özellikleri : 452 Sayfa

  • Ürün Barkodu

İÇİNDEKİLER

PLÂN VE HARİTALAR ÇİZELGESİ
TABLOLAR ÇİZELGESİ
SUNUŞ
ÖNSÖZ
KISALTMALAR
KRONOLOJİ

GİRİŞ
I - KÜLLİYENİN KURULUŞUNA ZEMİN HAZIRLAYAN ÂMİLLER

A - Büyüyen Devlet ve Artan Eleman İhtiyacı
B - Fâtih, Osmanlı Yönetim Felsefesi ve Külliye
C - Dinî ve Kültürel Âmiller


II- KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR

A - Kaynaklar

1. Arşiv Kaynakları

a. Vakfiyeler
b. Muhasebe ve Tahrir Defterleri
c. Vezâyif Defterleri
d. Mühimme Defterleri
e. Müteferrik Vesîkalar


2. Arşiv Dışı Kaynaklar

a. Vekâyi-nâmeler, Biyografik Nitelikli Eserler, Monografiler
b. Seyehatnâmeler

B - Araştırmalar

1. Müstakil Çalışmalar
2. Muhtelif Eserlerde Yer Alan Dağınık Bilgiler


BİRİNCİ BÖLÜM

KÜLLİYENİN FİZİK YAPISI

I- KÜLLİYENİN KURULUŞU
II- KÜLLİYENİN BİRİMLERİ

A - Câmi

B - Medreseler

1 - Semâniye (=Sahn) Medreseleri
2 - Tetimme (=Mûsıla-i Sahn) Medreseleri

C - Kütüphâneler

D - Dâruşşifâ

E - Mektep

F - Muvakkıthâne

G - İmâret

H - Fâtih Türbesi

İKİNCİ BÖLÜM KÜLLİYENİN EKONOMİK YAPISI

I - GELİR KAYNAKLARI

A - Zirâî Nitelikli Gelir Kaynakları
B - "Binâ” Nitelikli Gelir Kaynakları
C - Cizye Gelirleri
D - Sonradan Tahsis Olunan Gelir Kaynakları

II - GELİR KAYNAKLARININ İŞLETİLMESİ

III - GİDERLER

A - Personel Giderleri
B - Beslenme (İâşe) Giderleri
C - Bakım ve Onarım Giderleri
D -Yardım Giderleri

IV - GELİR GİDER HESAPLARI, MÂLÎ DENGELER VE KÜLLİYE

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KÜLLİYENİN YÖNETİM VE DENETİMİ

I - YÖNETİM MEKANİZMASI
II - DENETİM MEKANİZMASI
III - KÜLLİYE ELEMANLARININ TÂYİN VE TERFÎLERİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KÜLLİYENİN SOSYAL YAPISI: SOSYAL İLİŞKİLER VE HİZMETLER

I - KÜLLİYE PERSONELİ, HİZMET SÂHALARI VE SOSYAL İLİŞKİLER

A - Medreseler

Eğitim ve Öğretim Elemanları
1. Ulemânın Yetişme Safhaları ve Sosyal İlişkiler
2. Ulemânın Sosyal Tabanı
3. Hoca-Talebe İlişkileri


B - Câmi

C - Dâruşşifâ

1. Tedâvi Hizmetleri
2. Beslenme ve Bakım Hizmetleri
3. Tıp Eğitimi

D - Mektep (=Dâru’t-ta'lîm)

E - Fâtih Türbesi
F - İmâret

1. İmâretten Faydalananlar
2. İmârette Pişirilen Yemekler

II - KÜLLİYE HİZMETLERİ VE GÜNLÜK HAYÂT

III - SUNULAN HİZMETLERİN CEMİYET VE OSMANLI YÖNETİMİ NEZDİNDEKİ MÂNÂSI

BEŞİNCİ BÖLÜM FÂTİH KÜLLİYESİ VE OSMANLI EĞİTİM, BİLİM VE YÖNETİM HAYÂTI

I - EĞİTİM VE BİLİM HAYÂTI

A - Fâtih Medreseleri (=Sahn-ı Semân) ve İlmî Zihniyet
B - Fâtih Medreselerinin Ders Programları, Okunan Dersler ve Tedris Faaliyetleri
C - Fâtih Medreselerinde İlmî Faaliyetler ve Neticeleri
D - İlmî Verimi ve İlim Anlayışını Etkileyen Âmiller

II - FÂTİH KÜLLİYESİ VE OSMANLI YÖNETİMİ

SONUÇ
TERİMLER SÖZLÜĞÜ
BİBLİYOGRAFYA
İNDEKS
RESİMLER