İletişim +90 312 267 16 11

Tarih-i Behişti: Varidat-ı Sübhani ve Fütuhat-ı Osmani (791-907/1389-1502) II, 2016

₺34.00 ₺20.40
  • Yazar: Fatma KAYTAZ (Haz.)
  • Basım Yılı: 2016
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: III-2. Dizi, Sayı: 11
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751631916
  • Barkod : 9789751631916
  • Fiziksel Özellikleri : Ivory Kağıt, Taslama Kapak, 419 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ
  KISALTMALAR
  METİNDE KULLANILAN TRANSKRİPSİYON HARFLERİ
  GİRİŞ
  I. BEHİŞTÎ AHMED ÇELEBİ'NİN HAYATI VE ESERLERİ
  A. Hayatı
  1. Doğum Yeri ve Tarihi
  2. İsmi ve Ailesi
  3. Eğitimi ve Görevleri
  4. Ölümü
  B. Eserleri
  1. Hamse
  2. Dîvân
  3. Şerhler
  4. Târîh-i Behiştî (Vâridât-ı Sübhânî ve Fütûhât-ı Osmânî)
  a. Nüshaları
  b. Kaynakları
  c. Kaynak Değeri
  d. Tesirleri
  e. Üzerinde Yapılan Çalışmalar
  II. BEHİŞTÎ AHMED ÇELEBİ'NİN ÜSLUBU VE TARİHÇİLİĞİ
  III. METNİN TESİSİNDE İZLENEN YOL
  SONUÇ
  METİN
  [I. BÂYEZÎD DEVRİ]
  * Ẕikr-i cülûs-ı Bâyez[îd] Ḫân ve beyân-ı fütûḥât-ı Menteşe ve Ṣaruḫan ve inhizâm-ı leşker-i Karamân
  * Der-beyân-ı muḥârebâtî ki miyân-ı Yıldırım Ḫân ve 'Ali Beg bin Karamân vâkı'a şüd
  * Fetḥ-i Livâ-yı Rûm
  * Rezm-i Yıldırım Ḫân-ı ṣâḥıb-celâl bâ-kral-ı Üngürus-ı żâl ve muḥâṣara-yı Ḥiṣâr-ı-Kosṭanṭıniyye
  * Fetḥ-i şehr-i Malâṭıyye ve Divrigi ve tibyân-i tesḫîr-i Erzincân ve tevâbi'-i ân
  * Muḳâtele-i Sulṭân Bâyezîd Ḫân-ı ṣâ'ika-i meydân bâ-Mîr Timür-i Gûrgân
  [FETRET DÖNEMİ VE I. MEHMED DEVRİ]
  * Zikr-i vâkı'ât ki miyân-ı Mîr Süleymân ve Sulṭân ve 'Îsâ Beg şüd
  * Ẕikr-i kıtâl ki miyân-ı Mûsâ Beg ve Mîr Süleymân vak'a şüd ve beyân-ı istıḳlâl yâften-i Mûsâ Beg der-taḫt-ı Edrene
  * Vâkı'a-i Sulṭân Mûsâ ve ḥâlât ki miyân-ı îşân ve Sulṭân vâkı'a şüd
  * Fetḥ-i livâ-yı Kasṭamonı ve Canik ve ceng-i 'Osmâniyân be-Karamâniyân ve sebeb-i inhizâm-ı Karamâniyân
  * Vâkı'a-i Şeyḫ Bedreddîn Ḳâḍî-i Simav ve ba'żı każâyâ ki der-an târîḫ vâkı' şüd
  [II. MURAD DEVRİ]
  * Ḥâdise-i Düzme Muṣṭafâ ve ba'żı vaḳâyi' ki der-an târîḫ şüd
  * Każıyye-i Muṣṭafâ-yı Küçük ve fetḥ-i livâ-yı Kasṭamonı ve velîme-i Sulṭân Murâd
  * Fetḥ-i İzmir ve Alaca-ḥiṣâr ve küşte şüden-i Meḥemmed Beg bin Karamân
  * Vâkı'a-i Kızıl Koca ve fetḥ-i Koca-kayası ve târîḫ-i pül-i Ergene ve 'ımâret-i meşhûr ki der-Edrene vâkı' şüd
  * Fetḥ-i Selânik ve ġazâ-yı Arnavud ve muḥâṣara kerden-i kral-ı Kal'a-i Gügercinlik
  * Sefer-i Karamân ve ġazâ-yı Arnavud ve 'ubûr-ı Sulṭân Murâd ez-nehr-i Tuna
  * Fetḥ-ı Kal'a-i Novabırda ve fetḥ-i Semendire ve fetḥ-ı Nigbolı ve nişesten-i Sulṭân Meḥemmed be-taḥt-ı salṭanat
  * Ġazâ-yı Varna
  * Fetḥ-i livâ-yı Mora
  * Târîḫ-i velâdet-i Sulṭân Bâyezîd ve fetḥ-i Akca-ḥiṣâr
  * Ġazâ-yı Kosova
  * Zifâf-ı Sulṭân Meḥemmed bin Murâd Ḫân-ı 'âlî-şân
  * Ḫâtime-i kitâb ve encâm-ı kâr-ı Sulṭân Murâd-ı kudsî-nijâd
  [II. MEHMED DEVRİ]
  * Der-beyân-ı fetḥ-i Kosṭanṭıniyye
  * Fetḥ-i Semendire ve Sivri-ḥiṣâr ve Kal'a-i Umul ve cezîre-i Enez
  * Kal'a-i Belġraṭ ve Fülke ve Semendire ve Ballubadra ve Tokmak-ḥiṣâr
  * Fetḥ-i Sinop ve Kasṭamonı ve Ṭırabzon
  * Ġazâ-yı Eflak
  * Ġazâ-yı Bosna ve ġazâ-yı Arnavud ve muḥâṣara kerden-i kral-ı Yayça
  * Sefer-i Karamân
  * Muḳâtele-i sulṭân-ı ṣâḥıb-kırân Meḥemmed Ḫân pâdişâh-ı Îran Uzun Ḥasan
  * Ġazâ-yı Boġdan
  * Fetḥ-i Sikenderiyye
  * Vefât-ı sulṭân-ı ṣâḥıb-kırân Meḥemmed Ḫân ('Aleyhiꞌr-raḥmetü veꞌl-ġufrân)
  [II. BÂYEZÎD DEVRİ]
  * Ṣayd ü seyrân-ı şâh-ı cihân ve beyân-ı fetḥi Kili ve Ak-kirman
  * Âmeden-i rasûlân ez-Mıṣr u Hindûstân be-dergâh-ı Sulṭân Bâyezîd Ḫân
  * Sebeb-i mu'âdât ki miyân-ı leşker-i Rûm u Şâm üftâde
  * Reften-i pâdişâh-ı âfâḳ be-yaylak
  * Tesḫîr-i Kal'a-i Eynebaḫtı
  * Fetḥ-i Koron ve Moton
  * Sıfat-ı Koron ve Moton
  * Ḫurûc-ı Karamânî-i Mec'ûlî
  BİBLİYOGRAFYA.
  İNDEKS
 
 
 
 
  Orjinal Dili:
 Türkçe
  Fiziksel Özellikleri:
 Ivory Kağıt, Taslama Kapak, 419 Sayfa
  Baskı:
  I. Baskı