İletişim +90 312 267 16 11

XVIII. Yüzyılda Türkiye`de Vakıf Müessesesi Bir Sosyal tarih İncelemesi, 2003

₺30.00 ₺18.00
  • Yazar: Bahaeddin YEDİYILDIZ
  • Basım Yılı: 2003
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751616085
  • Barkod : 9751616085
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 506 Sayfa

  • Ürün Barkodu

SUNUŞ

ÖNSÖZ

GİRİŞ

1. VAKIF MÜESSESESİ ÜZERİNDEKİ ARAŞTIRMALARIN ÖNEMİ

2. VAKFİYE

3. VAKFIN TARİFİ

4. VAKIF KURUCULARININ (VÂKIFLARIN) ZİHNİNDEKİ VAKIF ANLAYIŞI

5. ÜÇ VAKIF KATEGORİSİ

a)Hayrî Veya Şer'î Vakıf

b)Aile-Vakfı (Ehlî Veya Âdî)

c)Yarı-Âilevî Vakıf

BİRİNCİ KISIM
XVIII.YÜZYILDA VAKFI AYAKTA TUTAN ÂMİLLER

BİRİNCİ BÖLÜM : MENŞE' ÜZERİNE KISA BİR BAKIŞ

İKİNCİ BÖLÜM : İSLAM TOPLUMUNUN YAPISINDA SİYASÎ-İÇTİMAÎ DEĞİŞME

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : ARZULAR VE İHTİYAÇLAR

l.PSİKOLOJİK ARZULAR

2.İÇTİMAÎ VE İKTİSADÎ İHTİYAÇLAR

I.GELENEK VE MUHÂFAZAKARLIK

2.TAKLİT

3.ÜMİTSİZLİK

4.SOSYAL BASKI

SONUÇ

İKİNCİ KISIM
NESNELER, AKTÖRLER VE TEŞKÎLÂT

BEŞİNCİ BÖLÜM: NESNELERİN ÇOKLUĞU VE STATÜLERİNİN ÇEŞİTLİLİĞİ

1.GELİR KAYNAKLARININ TASVÎRİ

a)Tarım işletmeleri

b)Binâlar

c)Nakit Para

d)Vakıf Akdine Konu Olan Diğer Nesneler

2.MÜLK EDİNME VASITALARI

a)İhyâ

b)"Temliknâme-i Hümâyûn" ile Mülk-Edinme

3.İŞLETME USÛLLERİ

a) Kiralama Biçimi

b)Fâiz

4.VAKIFLARIN İKTİSÂDİ GÜCÜNÜN TAHMİNİ

ALTINCI BÖLÜM: VAKIF KURUCULARININ SOSYAL TABAKALAŞMADAKİ YERİ

1. OSMANLI TOPLUMUNDA TABAKALAŞMA

2. “ASKERİ SINIF”

3. “REAYA SINIFI"

4. VAKIF KURUCULARI VE FIKIH KAİDELERİ

YEDİNCİ BÖLÜM: VAKIF TEŞKİLÂTI

1. YÖNETİM SİSTEMİ

2. KONTROL SİSTEMİ

3. İŞLENEN YOLSUZLUKLAR

SONUÇ

ÜÇÜNCÜ KISIM
VAKIF MÜESSESESİNİN ROLÜ

SEKİZİNCİ BÖLÜM: KÜLTÜR

1. ÖRGÜN ÖĞRETİM VE EĞİTİM

a)Okullar (Mektepler)

b)Medreseler

c)Kur'an Kolejleri (Dârü'l-Kur'an) ve Hadis Kolejleri (Dârü'l-hadîs)

2.HALK EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ

 

a)Câmîler

 

b)Zâviyeler

 

3.KÜTÜPHÂNELER

 

4.KÜLTÜRÜN GELİŞMESİNE ENGEL

 

DOKUZUNCU BÖLÜM: DİN

 

ONUNCU BÖLÜM: BELEDÎ VE SOSYAL HİZMETLER

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM: ÂİLE

 

ONİKİNCİ BÖLÜM: POLİTİKA

 

SONUÇ

 

EK I

 

FOTOĞRAFLAR

 

VAKFİYELER

 

GELİR KAYNAKLARI (AKARÂT) VE HAYIR KURUMLARI (HAYRÂT)

 

EK II

 

VELİYÜDDİN EFENDİ VAKFİYESİ

 

EK III

 

1188/1774 TARİHLİ İBRAHİM AĞA BİN İBRAHİM BİN FETHULLAH VAKFİYESİ

 

EK IV

 

İBRAHİM BİN HÜSEYİN VAKFİYESİ'NİN BİR BÖLÜMÜ

 

EK V

 

İCARETEYNİN MUKATA'AYA ÇEVRİLMESİ KONUSUNDA 1198/1784 TARİHLİ BİR BELGE

 

EK VI

 

TABLO XII-XXVI

 

VAKIF MÜESSESESİNİN GÖREVLİLERİ VE AKÇE OLARAK GÜNLÜK ÜCRETLER

 

EK VII

 

XII-XXVI. TABLOLARDA YER ALAN VAKIF ISTILAHLARI SÖZLÜĞÜ

 

EK VIII

 

KATİB-İ ESRÂR-I PÂDİŞÂH İBRAHİM BİN MAHMUD'UN I790' DA AMASYA'DA KURDUĞU MEDRESE KÜTÜPHÂNESİNDE BULUNAN VAKFEDİLMİŞ ESERLER

 

EK IX

 

ÜMMİ SİNAN TARİKATINDAN SECCÂDENİŞÎN ZEHRÎ AHMED BİN ŞA'BAN TARAFINDAN 1741'DE SELANİK'DE KURULAN BİR ZÂVİYENİN KÜTÜPHÂNESİNDE YER ALAN KİTAPLAR

 

EK X

 

NURUOSMÂNİYE KÜLLİYESİNİN GENEL PLANI

 

BİBLİYOGRAFYA

 

FOTOĞRAFLAR LİSTESİ

 

TABLOLAR LİSTESİ

 

GENEL DİZİN