İletişim +90 312 267 16 11

Telhîsü`l-Beyân Fî Kavânîn-i Âl-i Osmân, 1998

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Dr. Sevim İLGÜREL (Haz.)
  • Basım Yılı: 1998
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751608562
  • Barkod : 9751608562
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

BİBLİYOGRAFYA

KISALTMALAR

GİRİŞ

a)      Husûsi bir şekilde, zamanın pâdişâhının emri ile çeşitli kânunların derlemesiyle meydana gelen ve bâb ve fasıllara taksim edilmiş bulunan müretteb kanûnnâmeler

b)      Bazı müellifler tarafından ilmî birer eser olarak veyahut ilmî maksatlar ile meydana getirilmiş olan devlet teşkilâtına ait kanunnameler

c)       

I. HEZÂRFEN HÜSEYİN EFENDİ

a)      Hayatı

b)      Eserleri

c)       

II. TELHÎSÜ’L-BEYÂN

a)      Te’lifi

b)      İhtiva Ettiği Konuların Listesi

c)      Kaynakları

d)      Telhîs Üzerinde Yapılan Modern İncelemeler

e)      Nüshaları

f)        Telhîs’in Tercümeleri

g)      Metin Te’sisine Âit İzahlar

 

I. BÂB

BÂB-I EVVEL

DER-BEYÂN-I ZUHÛR-I DEVLET-İ SELÂTİN-İ ÂL-İ OSMAN VE TEVÂRÎH-İ İŞÂN

 

II. BÂB

BÂB-I SÂNİ

FASIL

SELEF-İ ŞÂHÂN-I OSMÂNİYÂN

 

III. BÂB

III. BÂB-I SÂLİS

 

IV. BÂB

BÂB-I RÂBİ’

 

V. BÂB

BÂB-I HÂMİS

BEYÂN-I ASÂKİR-İ BERR Ü BAHR VE HÜDDÂM-I HAVÂSS-I ZEVÎ’L-İHTİSÂS

FASL

 

VI. BÂB

KAVÂNİN HAVÂSS-I MÎR-İ MÎRÂN VE ÜMERÂ VE ERBÂB-I TİMÂR

FASL

FASL-I SÂNİ

 

VII. BÂB

BÂB- SÂBİ’

FÎ AHVÂL-İ KAPUKULU VE TAKSÎM-İ ESNÂF-I ASKER

FASL

 

VIII. BÂB

BÂB-I SÂMİN

DER BEYÂN-I MÜHİMÂT VE AHVAL-İ ZÂBİTÂN-I TERSÂNE-İ ÂMİRE

FASL

 

IX. BÂB

FÎ BEYÂN-I KAVÂNÎN-I HANÂN-I KIRIM VE KAVÂNÎN-İ SEFER-İ HÜMÂYÛN VE KAVÂNİN-İ SULTÂNÎYYE

FASL

 

X. BÂB

BÂB-I ‘ÂŞİR

DER-BEYÂN-I KAVÂNÎN-İ ULEMÂE-YI KİRÂM VE RÜSÛM-I BERAT-I ÂHKÂM

FASL

 

XI-XII

XIII. BÂB

FÎ BEYÂN-I SÛR-I HÜMÂYÛNDUR

 

XI. BÂB

BÂB-I HÂDİ AŞER

NARHA MÜTE’ALLİK KAVÂNÎN-İ BELDEYİ BEYÂN İDER

 

XII. BÂB

BÂB-I SÂNÎ AŞER

DER AHVÂL-İ MAÂDİN VE MEMLEHA KAVÂNÎN-İ BİLÂD-I MAHSÛSA

FASLU’S-SÂNÎ

FASL-I SÂLİS

BÂB-I EVVEL

BÂB-I SÂNİ

BÂB-I SÂLİS

BÂB-I RÂBİ’

 

DİZİN