İletişim +90 312 267 16 11

Hadîka-i Vekâyi`, 1998

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Adnan BAYCAR
  • Basım Yılı: 1998
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 975160978X
  • Barkod : 975160978X
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 257 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ
KISALTMALAR
I. BÖLÜM
AHMET CÂVİD BEY’İN HAYATI
 

II.    BÖLÜM
AHMED CÂVİD BEY’İN ESERLERİ
 

A.    Hadîka;i Vekâyi’

1.      Eserin İsmi Mes’elesi

2.      Te’lif Sebebi

3.      Te’lif Tarihi

4.      Muhtevası

5.      Nüshaların Tavsif ve Hususyietleri

a)     TSMK, Hazine Kısmı, nr. 1343

b)    Üniversite Ktb., TY nr. 5999

c)     Üniversite Ktb., TY nr. 6037

d)    Mısır Millî Kütüphanesi Türkçe Yazmaları

6.      Te’sirleri

7.      Kayakları

a)     Resmî kaynaklar

aa)      Hatt-ı Hümâyûn Suretleri

      Sadrazam ve Serdar-ı Ekrem’e Hitaben Yazılan Hatt-ı Hümâyûnlar

      Kaymakam  Paşa’ya Hitâben Yazılan Hatt-ı Hümâyûnlar

      Diğer Görevlilere Yazılan Hatt-ı Hümâyûnlar

ab)     Sefer Evrâkı

ac)     Bazı anlaşma Metinleri

      Prusya ile Leh Arasında Yapılan Tedâfüî Senedin Sûreti

      Prusya’ya Verilen Sened’in tercüme Sureti

      Prusya’ya Verilen Ticari Ahid-nâmesi

      Nemçe ile Osmanlı Devleti Arasında imzalanan Mütarekenin Temessük Sureti

      İsveç Devletiyle Moskov Devleti Arasında imzalanan Sened’in Sureti

b)    Tarih Eserleri ve Sefâretnameler

c)     kendi Müşâhede ve İntibâları

d)    Râvîlere İstinâd Eden Rivayetler

da) İsmi belli Olan Ravilerden Yapılan Nakiller

db) İsmi Belli Olmayan Ravilerden Yapılan Nakiller.

B.     tarih-i Ahmed Câvid bey (Müntehabâtı Ahmet Câvit Bey)

C.    Verd-i Mutarrâ (Hadîkatü’l-Vüzerâ zeyli)

III.             BÖLÜM

AHMED CÂVİD BEY’İN TARİHÇİLİK METODU VE ESERİNİN ÜSLÛBU

IV.              BÖLÜM

METİN TE’SÎSİNDE TAKİP EDİLEN YOL

BİBLİYOGRAFYA

METİN