İletişim +90 312 267 16 11

Zübdetü't-Tevârih I-II (Takım), 2003

₺40.00 ₺24.00
  • Yazar: Dr. İbrahim Hakkı ÇUHADAR
  • Basım Yılı: 2003
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: I -II (Takım Olarak Satılmakta)
  • Dil :
  • ISBN : 9751616697
  • Barkod : 9751616697
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 274 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ 
XI
 
KISALTMALAR 
XIII
 
TRANSKRİPSİYON ALFABESİ 
XIV
 
GİRİŞ 
XV
 

MUSTAFA SÂFİNİN HAYATI, İLMİ ŞAHSİYETİ VE ESERLERİ
 
I- HÂYATI 
XIX
 
II- İLMÎ ŞAHSİYETİ  
III- ESERLERİ
XXIV
 
IV- ZÜBDETÜ'T TEVARIH 
XXV
 
V- ZÜBDETÜ'T-TEVÂRİH'İN KAYNAKLARI
XXX
 
VI- ZÜBDETÜ'T-TEVÂRİH'İN NÜSHALARI
XXXI
 

MUSTAFA SÂFÎ'NİN TARİHÇİLİĞİ
 
I- DİL VE ÜSLÛB AÇISINDAN 
XXXVI
 
1- Kullandığı Bazı Türkçe Kelime ve Tâbirler
XXXVI
 
2- Tasvirler 
XXXVII
 
3- Teşbihler ve Cinaslar 
XVIII
 
4- Şiirleri 
XXXIX
 
5- Atasözleri ve Darb-ı Meseller 
XXII
 
6- Tekrarlar 
XLII
 
II- TARİH İLMİ AÇISINDAN 
XLIV
 
1- Kaynaklan Kullanma Şekli 
XLIV
 
2- Devletin Temelini Oluşturan Prensipler
XLIX
 
3- Osmanlı Sultanlarına ve Devlet Adamlarına Bakışı
L
 
4- Orduya Bakışı 
LIII
 
5- Düşmana Bakışı 
LIV
 
6- Mukaddes Yerlere Bakışı 
LV
 
7- Dünyaya ve İnsana Bakışı 
LVII
 
8- Tasavvuf Ehline Bakışı 
LIX
 
9- Ehl-İ Sünnet Akidesine Verdiği Önem 
LXI
 
10- Kaderciliği 
LXI
 
11- Olayları Anlatırken Ayet ve Hadisleri Kullanması
LXII
 
12- Savaşın Gayesi ve Savaşlarda Zuhur Eden Olağanüstü Haller
LXV
 
13- Fethedilen Yerlerin En Güzel Binasının Camiye Çevrilmesi
LXVI
 
14- Törenler ve Törenlerdeki Protokol Uygulaması
LXVI
 
15- Devlet ve Fert Malının Korunması
LXIX
 
16- Av Partileri ve Bunların Düzenlenmesindeki Sebepler
LXX
 
17- Hz. Muhammed (S.A.V.)'in İsminin İncil'de Zikredilişi 
LXXXII
 
18- Nevruz Bayramının Kutlanışı 
LXXIII
 
19- Hukuk Sisteminin İşleyişi İle İlgili Bazı Örnekler
LXXIV
 

ZÜBDETÜ'T-TEVÂRH'İN ÖZETİ
 

BİRİNCİ CİLT
 
LXXIX
 
Vezir Ali Paşa'nın Halep ve Mısır Hazineleriyle Padişahın Huzuruna Çıkışı
LXXIX
 
Sultan I. Ahmed'in Kişiliği, Adaleti ve Dine Bağlılığı
LXXX
 
Sultan I. Ahmed'in Beş Vakit Namazı Cemaatla Kılması
LXXX
 
Sultan I. Ahmed'in Mescid ve Cami Yapımına Düşkünlüğü ve Sultan Ahmed Camii'nin İnşasına Başlanması
LXXX
 
Sultan I. Ahmed'in Zeki ve Ferasetli Oluşu
LXXXI
 
Sultan I. Ahmed'in Tevazu ve Meskeneti
LXXXI
 
Sultan I. Ahmed'in Huyunun Temizliği ve Cömertliği
LXXXI
 
Sultan Ahmed Camiinde Mevlüd Okunuşu 
LXXXII
 
Kâbe-i Muazzamâ'nın Tamirine Emir Verilmesi
LXXXII
 
Sultan I. Ahmed'in Diğer Binâların Yapımını Emretmesi 
LXXXIII
 
Sultan I. Ahmed'in Atıcılık, Binicilik ve Silah Kullanmadaki Maharetinin Yanında Fizîken De Çok Güçlü Oluşu
LXXXIII
 
Sultan I. Ahmed'in Ava Meraklı Oluşu
LXXIV
 
Sultan I. Ahmed'in Kahramanlığı ve Yiğitliği
LXXXIV
 

İKİNCİ CİLT
 
LXXXV
 
Ciğale-Zâde Ali Paşa'nın Mısır'dan Gelip, Sadrazam Oluşundan Sonra Ungürüs Tarafına Başkomutan Olarak Gönderilişi
LXXXV
 
Ciğale-Zâde Ali Paşa'nın Vefatından Sonra Mehmed Paşa'nın Veziriazam Oluşu ve Ungurus Tarafına Başkomutan Olarak Gönderilişi
LXXXVI
 
1013/1604 Tarihi Olaylarından Başkomutan Mehmed Paşa'nın Başkente İstenişi ve Tekrar Ungurus'e Başkumandan Olarak Gönderilişi İle Estergon, Depedelen ve Vişigrad Kalelerinin Fethi 
LXXXVII
 
Buçkâyî'nin Erdel Vilâyetine Emir Olması ve Nemçe İle Civârındaki Yerlerin İslam Ordularının Hakimiyetine Geçmesi
LXXXVIII
 
1013/1604 Yılında Meydana Gelen Olaylar
LXXXVIII
 
Macarların Sulha Yanaşıp, Osmanlı Devletine Boyun Eğmeleri 
LXXXIX
 
Veziriazam Mehmed Paşâ nın Celâlî İsyânının Bastırılması İçin Görevlendirilmesi
LXXXIX
 
Ciğale-Zâde Sinan Paşânın Şark Tarafına Yönelişi ve 1013-1014 / 1604-1605 Târihleri Arasında Vukû Bulan Olaylar
XC
 
1014/1605 Yılında Vukû Bulan Olaylar ve Ciğale-Zâde Sinan Paşa'nın Kızılbaşlarla Mücadelesinin Tamamlanması
XC
 
Derviş Paşâ'nın vezir Olması ve Hilekarlıkla Anadolu Seferinden ve Savaştan Geri Kalışı 
XCI
 
1015/1606 Yılında Meydana Gelen Olaylar
XCII
 
vezirlik Mührünün Murad Paşâ ya Gönderilişi ve Anadolu Tarafına Serdar Oluşu 
XCIII
 
Serdârazam Murad Paşâ'nın Anadolu ve Haleb Tarafına Yönelmesinin Sebepleri 
XCIII
 
Serdârazam Murad Paşâ'nın ve Diğer Tanınmış Komutanların İsyanları Bastırmak İçin Görevlendirilmeleri
XCIV
 
Canpoladoğlu İle Yapılan Savaş ve Ona Karşı Kazanılan Zafer
XCV
 
Ordunun Haleb'te Kışlaması ve Dârusselam Bağdad'a Asker Gönderilmesi
XCV
 
Kalenderoğlu ve Canpolatoğlu Eşkiyasının Yaptıkları
XCVI
 
1016/1607 Yılında Meydana Gelen Olaylar
XCVI
 
Halep'te, Harb Hazırlıklarının Yapılmasından Sonra Kalenderoğlu'nun ve Diğer Eşkiyanın Yokedilmesi İçin Harekete Geçilmesi 
XCVII
 
Tavîl İsimli Eşkiyanın Zararlarına Son vermek İçin Harekete Geçilmesi
XCVII
 
Kumandanın Askerleriyle Birlikte Ordu Tarafına Yönelmesi 
XCVII
 
Askerlerin Saltanat Merkezine Dönüşüne İzin verilmesi 
XCVIII
 
1017/1608 Tarihinde Meydana Gelen Olaylar
XCVIII
 
1018/1609 Yılında Meydana Gelen Olaylar 
XCIX
 
Murad Paşa'nın Doğuya Yönelmesi ve Tebriz'e Kadar Varıp, Sonra Amid'e Geri Dönüşü 
XCIX
 
1019/1610 Yılında Meydana Gelen Olaylar 
C
 
Serdarazam Murad Paşâ'nın vefatı, vezirlik Mührünün Nasuh Paşa'ya verilmesi, 1020/1611 ve 1021/1612 Yıllarında Meydana Gelen Olaylar 
C
 
Nasuh Paşa'nın Kızılbaş Elçileriyle İstanbul'a Gelip, Antlaşma Gereği İki Yüz Yük İpeği Teslim Etmeleri 
CI
 
Sultan I. Ahmed'in Edirne Tarafına Yaptığı Ziyâret Seferi 
CI
 
Sultan I. Ahmed'in Çölmek Bahçesi İle İlgili Talimatı
CII
 
Kurdkayası ve Civarında Padişahın Avlanması ve Orada verilen Ziyafetler
CII
 
Sultan I. Ahmed'in Edirne'den İstanbul'a Dönüş Emri ve İstanbul'a Sağlıkla Ulaşması
CIII
 
Muhammed Geray'ın Kırım Vilayeti Tarafından Gelip, Osmanlı Ordusuna Katılması ve Sultan I. Ahmed'in Elini Öpmesi 
CIII
 
Sultan 1. Ahmed'in, Kâbe ve Ravza-i Mutahharâ'nın Oluk ve Kitâbelerinin Altınla İşlenmesi İçin Emir vermesi
CIV
 
Sultan I. Ahmed'in İstavroz Bahçesi Yakınındaki Sarayın Tamirini ve Oraya Bir Mescid Yapılmasını Emretmesi
CIV
 
Sultan I. Ahmed'in Edirne'yi Tekrar Ziyareti 
CIV
 
Bayram Günlerinde Devlet Erkânının Sultânın Bayramını Tebrik Etmesi 
CV
 
Ramazan Bayramında İç Hazinenin Süslenerek Ziyârete Açılması
CV
 
Edirne Payı Tahtına Seyahatin Başlaması 
CV
 
1022/1613 Yılında Vukû Bulan Olaylar
CV
 
1023/1614 Yılında Meydana Gelen Olaylar
CVI
 

METİN
 

ZÜBDETÜ'T-TEVÂRİH
 
Der-Şükr-i Nimet ve Der-Vasf-ı Vülât-ı Saltanat
1
 
Hıtâb Der-Sebeb-i Te'lîf-i Kitâb Der-Zımn-i Vasf-i Şâhân-i Âl-i'osmân Hâssaten Pâdişâh-ı Zemîn ü Zemân Hazret-i Sultân Ahmed Hân A'lâ'llâhu Şânehû ve Ekâme Burhânehû İlâ Âhıriz-Zemân 
3
 
Mukaddime Der-Ahbâr-ı Ahvâl u Etvâr
6
 
Şurû' Der-Matlûb ve Beyân-ı Cülûs-ı Hümâyûn Ber-Nehc-i Makbûl ü Mergûb
6
 
Culûs-ı Hümâyûn-ı Hazret-i Hüdâvendigâr ve Mündefi' Şüden-i Şedâid-İ Rûzgâr
7
 
Zikr u Beyân-ı Keyfiyyet-i Cülûs-i Hazret-i Sultânü s-Selâtîn edâme'llâhu mülkehû ilâ yevmi'd-dîn ve Beyân-ı vefât-ı Sâhibi'l-Fütûhu ve'l-Megâzi Sultân Muhammed Gâzi aleyhi rahmetü'l-bârî 
9
 
Dest-Bûs Gerden-i Bakıyye-i Erkân ü 'ulemâ ve Âmeden-i Kapudân
12
 
Âmeden-i vezir-i A'zam 'Ali Paşa Ba Hazain Mısr u Haleb ve Dâden-i 'atâyâ-yı Cülûs-i Hümâyûn-i bâ-Husn-i Edeb 
13
 
Ziyâret Kerden-i Pâdişâh-ı Din-Penâh Türbe-i Müteberrike-i Sahâbî-i Kerâmet-Destgâh Hazret-i Ebi Eyyûb-i Ensâri râradıya'llâhü te'âlâ 'anhü ve şemşir-i Nusret Besten-i Recâ
15
 
Der-Vasf-ı Sefîne-i Hazret-i Sâhibü l-Vakâri ve's-Sekîne 
15
 
Ziyâret Fermûden-i Pâdişâh-ı İslâm Türbehâ-yı Ecdâd-ı 'izâm ve Teşrîf Kerden-i Taht-ı Devlet-Nizâm
16
 
Firistâden-i Nâme-i Hümâyûn Be-Gâzî Girây Hân Bâ-haber-i Cülûs-i Mihnet-Nişân ve Zikr-i İcmâlî-i Selâmet Girây Hân
17
 
Zikr-i Edayı Salatı Cum'a ve İcra-yı Hukm-i Sunnet-i Nebeviyye 'alâ Sâhibihâ es-selâmü ve't-tehiyyetü
19
 
Zikr-i Menâkıb ve Âşâr-i Hazret-i Hudâvendigâr-ı Ma'delet-Şi'ar
21
 
Fasl Der-Zikr-i şerif ve Sinn-i Ba-Teşrif-i Padişahı Cem-Câh etâla'llâhü bekâhü 
22
 
Fasl Der-Zikr-i Teşerru' u 'adâlet ve Salâh u Diyânet-i Pâdişâh-ı Dîn-Penâh
24
 
Fasl Der-Zikr-i Müdâvemet-i Pâdişâh-ı Dîn-Penâh 
Be-salavât-ı Hams Bâ-Cemâ'at ve Muhafazat-i ân Hazret-i 'âlî-Himmet Evâil-i Evkât Derheme-i Hâlât
 
37
 
Fasl Der-Meyl ü Ragbet-Nümûden-i Pâd-şâh-ı 'ibâdet-Penâh Be-Bünyâd-ı Mesâcid ü Me'âbid-i şerîfe ve Mübâşeret-Fermûden Be-Binâ-i Câmi'-i Sultâniyye-i Ahmediyye
46
 
Fasl Der-Zikr-i Nefâset-i 'akl ü Kiyâset ve Hiddet-i Fehm ü Firâset-i Hazret-i Pâdişâh-ı Se'âdet-Destgâh etâle'llâhü te'âlâ bekâhü
55
 
Fasl Der-Zikr-i Tevâzu u Meskenet-i Pâdişâh-ı Kerâmet Menkıbet etâle'llâhü te'âlâ bekâhü ve enâle mâ yetemennâhü. 
81
 
Fasl Der-Zikr-i Kerem-i Tab' u Cibillet ve Hüsn-i Sîret ü seciyyet ve Fadl u Sehâ ü 'atıyyet-i Hazret-i Pâdişâh-ı Bâ-Mülk ü müknet etâle'llâhüte'âlâ bekâhüve'ammerehû ve ebkâhü 
94
 
Câmi'-i Şerîf-i Cedîd Harem-i vesi'-i verîfinde Mevlid-i Nebevî Okunduğı Menkibedir
104
 
Fasl Der-'imâret-Fermûden-i Padişah-ı İslâm Ve'l-Müslimîn ekâme'llâhü burhânehû ve şeyyede sultânehû ilâ yevmi'ddîn, Ka'be-i Mu'azzama râ ve Muhkem Kerdeneş Be-Ke-merhâ-yı Zerrîn ü Sîmîn ve Tecdîd-i Mîzâb ve Sâhten-i Ez-Zerr-i Nâb ve Nev-Ker-den-i 'alem-i Makâm-y İbrâhîm ve Peydâ-Kerden-i kufl ü Miftâh Ez-Nukre Vü Sîm 
109
 
Binâ-Fermûden-i şâh-ı Ferîdûn-Ferr Ebniye vü'imârethâ-yı Diger
124
 
Fasl Der-Zikr-i Tîr-Endâzî ve Çâbük-Süvârî ve Silâh-Bâzi-i Padişâh-ı Sallanat-Penâh ve kuvvet-i Bâzû-i hiddet-Tüvân ve Nîrû-yı ân şâh-ı Hılâfet-Destgâh eyyedehü'llâhü te'âlâ ve kavvâhu 
126
 
Fasl Der-Zikr-i Sayd ü Şikâr-ı Pâdişâh-ı Kâmkâr ve Beyân-ı Ba'zı Ez-Etvâr-ı Hazret-i Hüdâvendigâr 'ammerehü'llâhü te'âlâ bi tüli'l-a'mâr ve cefalehû mine'l-ebrâril-ahyâr 
140
 
Fasl Der-Zikr-i Kuvvet-i Kalb ü Şecâ'at ve Pür-Dilî ve Şehâmet-i Hazret-i Pâdişâh-ı Encüm-Sipâh tâle bekâhü ve nâle münâhü 
158
 
İNDEKS