İletişim +90 312 267 16 11

Lûtfî Tarihi - 14, 1991

₺5.00 ₺3.00
  • Yazar: Prof. Dr. M. Münir AKTEPE
  • Basım Yılı: 1991
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XIV
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751602955
  • Barkod : 9751602955
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 116 Sayfa

  • Ürün Barkodu

Önsöz;Takdim; cildin fihristi, Mukaddime; Bin ikiyüz seksen dokuz senesi vekayi'i; Mevadd-ı mütenevvi'a; İstikraz; Hareket-i arz Teveihat; Vaz'-ı inhisar beray-i du­han; Ma'aşlara da'ir; Elçi resmi; Küşad-ı cami'-i Valide Sultan; Hareket-i İstikraz; Tevcihat ile rütbe ve ni­şanlar; İhsan; Vürud-ı Prens Şarl (ve Amerika Cumhur re'ısi­nin oğlu ile Meklenlurg Dükası'nın eşiyle İstanbul'a gelmeleri; Bulgar Ek­zarklığı; Kürdlerin eziyeti; Prens Wilhelm'in isteği; Meşihat sandığı); Şömendöfer; (İstanbul-Edirne-Dedeağaç; Selanik-Üsküb; Edirne-Ta­tar- pazarı; Edirne-Varna hatları inşaatı meselesi); Vürud-ı na' lın-i şerif; Hareket-i askeriyye; Ziyaret; İfay-i resm-i istikbal; Ermeni Katolik Patrikliği, Ref-i vezaret-i Davud Paşa Tevei­hat; Zamime; Şuray-i Devlet a'zalığıAhkam-ı adliyye a'zaları; İslahat Komisyonu a'zalığı, İhsan Nişan Şehrayin; Harik-ı kebir-i Üsküdar; Tebeddül-i Haham; Afv ü itlak; İhsan; Afv ü itlak; Akd-i mukavele ez-beray-i esliha; Tebeddül-i sadaret; Sandık vaz'ı; Tahsis-i Ma'aş ; Fesh-i Meclis-i İslahat; Devlet-i aliyye'nin yekun-ı düyununa da'ir ba'zı evrakda görülen ma'lumat; Yeni sadrıa'zamın teveihatı; Rütbe; Nişan; Nüzûl-i sefine; İhsan; İhda; Ha­rikler; Tebrik-i vürud; Tunus; Tersane; Küşad-ı De­vair-i Belediyye; Esami-yi deva'ir-i müteşekkile ve me'murln; Teveihat; Fesh-i İhale; Vuku'-ı sirkat; Tebeddül-i sadaret; Tebeddül-i Kitabet; Muzafferiyyet-i Yemaniyye ; İade-i ko­nak; Teveihat ; Tebeddül-i Meşihat; Tebeddül-i sadaret; Teveihat; Mısır; Bab-ı Fetva; Mekiibır; Mevadd-ı Askeriyye; Mevadd-ı İlmiyye; Vefeyat;

SENE: Mütenevvi'a;; Zamm-ı ma' aş; Mütenevvi'a ; İstikraz; Teveihat; Tebeddül-i sadaret; Dlvan-ı Temyiz riyasetleri; Temdid-i imtiyaz; Nakl-i Hümayun; Beytü'l­lahm; İhsan; Ziyafet-i sadrıa'zami; Mısır; Harik; İstikraz; Tevcihat; İstidrad; Tevcihat; Dîvan-ı Temyiz riyasetleri; Teveihat; Mısır (Sultan Abdülaziz'in Mir­gun yalısını ziyareti sırasında vaki olan merasim ve Hidiv İsmail Paşa'nın Padişaha altun sofra takımı hediyesi); Şömendöfer; Cami'; Zamime-i adile; Mütenevvi'a; Zuhı1r-1 volkan; Garibe; Acibe; İstikraz; Vürûd-î Şah-ı İran; Tesadüf; Mütenevvi'a; Hulasa-i vuku'at; İhsan-ı şahane be-Hazin e-i Maliyye; Mütenevvi'a; Vefik ; Mütenevvi'a (Akıl Hastaha­neleri); Mütenevvi'a ; Te'essüf; Vefat; Te'ssüf; İhsan ; Azı ü nasb; Ba'zı vefeyat; Harik; İhsan; Yine tebeddül-i sadaret; Tevcihat ve mevadd-ı Askeriyye; Liva­lık; Tecdid-i elbise-i Askeriyye; Şûray-i Bahri; Bina-i Esli­ha-hane; Livalık; Feriklik ve (Tersane-i Amire'de zıhlı gemi in­şası); Bahriyye (Basra limanında kuvve-i bahriyyenin artırılması) ; Bakıyye-i tevcihat-ı mülkiyye; Tevcihat-ı mülkiyye; Mevadd-ı İlmiyye; Vefeyat-ı İlmiyye; Vefeyatü'l-a'yan; Cedvel-i Me­şayih-i İslamiyye; Mısır'ın ta' dil-i veraset fermanı;;