İletişim +90 312 267 16 11

Mahmud Râif Efendi ve Nizâm-ı Cedîd`e Dâir Eseri, 2001

₺14.00 ₺8.40
  • Yazar: Kemal BEYDİLLİ, İlhan ŞAHİN
  • Basım Yılı: 2001
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751611938
  • Barkod : 9751611938
  • Fiziksel Özellikleri : 245 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

KISALTMALAR      

BİBLİYOGRAFYA        

MAHMUD RÂİF EFENDİ                           
GİRİŞ NİZÂM-I CEDÎD İLE İLGİLİ ESERLER HAKKINDA          

I - ESERİN DAHA ÖNCE YAPILAN NEŞİRLERİ   

1. Almanca Neşri                                                   
2. Arapça Neşri                                    

3. Türkçe Neşri                           

II - MAHMUD RÂİF EFENDİ HAKKINDA                      

III - MAHMUD RÂİF EFENDİ'NİN ESERLERİ                                                

1. Harita Tercümeleri     
2. Ucâletü'l-coğrafiyye                      
3. İngiltere Sefâretnâmesi                         
4. Nizâm-ı Cedîd 'e Dâir Eseri                                                   

IV - ESERDE YER ALAN NİZÂM-I CEDÎD İLE İLGİLİ NİZÂMNÂME ÖZETLERİNİN MUHTEVÂLARI

1. Nizâm-ı Îrâd-ı Cedîd-i Hümâyun
2. Nizâm-ı Zahâyir                                            
3. Nizâm-ı Yeniçeriyân                                                 
4. Nizâm-ı Cebeciyân                                         
5. Barut Nizâmı                   
6. Nizâm-ı Topçıyân                                              
7. Nizâm-ı Arabacıyân                                                 
8. Topçu ve Arabacı Ocağı'nın Tertîb Olunan Süvârî Neferâtının Nizâmı                         
9. Topçu ve Arabacı Ortaları'nın Taşraya Me'muriyyetleri Nizâmı.                        
10. Nizâm-ı Humbaracıyân   
11. Nizâm-ı Lağımcıyân
12. Nizâm-ı Tersâne-i Âmire .                                                       
13. Bahr-i Siyâh Boğazı'nda Vâki‘ Kılâ‘-ı Seb‘a Nizâmı
14. Bahr-i Siyâh Boğazı'nda Vâki‘ Kılâ‘-ı Erba‘a Nizâmı         
15. Levend Çiftliği'nde Mu‘allem Asker-i Sultânî Nizâmı
Hâtime    

V - ESERİN OSMANLICA YAZMA METNİ
Önsöz                                                                              

1. Nizâm-ı Îrâd-ı Cedîd-i Hümâyûn
2. Nizâm-ı Zahâyir .                                                              
3. Nizâm-ı Yeniçeriyân        
4. Nizâm-ı Cebeciyân                                                
5. Barut Nizâmı           
6. Nizâm-ı Topcıyân
7. Nizâ[m]-ı Arabacıyân                                                     
8. Topcu ve Arabacı Ocağı'nın Tertîb Olunan Süvârî Neferâtının Nizâmı              
9. Topcu ve Arabacı Ortaları'nın Taşraya Me’mûriyetleri Nizâmı                             
10. Nizâm-ı Humbaracıyân
11. Nizâm-ı Lağımcıyân                    
12. Nizâm-ı Tersâne-i Âmire.w
13. Bahr-i Siyâh Boğazı'nda Vâki‘ Kılâ‘-ı Seb‘a Nizâmı                     
14. Bahr-i Siyâh Boğazı'nda Vâki‘ Kılâ‘-ı Erba‘a Nizâmı                      
15. Levend Çiftliği'nde Mu‘allem Asker-i Sultânî Nizâmı            
Hâtime

VI-ESERİN FRANSIZCA NÜSHASINDA YER ALAN GRAVÜRLERİN DÖKÜMÜ      

VII-  BOSTANCI TÜFENGCİLERİ'NİN TALİMİNİ GÖSTERİR GRAVÜRÜN AÇIKLAMALARI 

İNDEKS
EKLER                                                                           
OSMANLICA YAZMA METNİN TIPKIBASIMI
ESERİN 1798 TARİHLİ FRANSIZCA TAB'ININ TIPKIBASIMI