İletişim +90 312 267 16 11

Lûtfî Tarihi - 15, 1993

₺5.00 ₺3.00
  • Yazar: Prof. Dr. M. Münir AKTEPE
  • Basım Yılı: 1993
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XV
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751605253
  • Barkod : 9751605253
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 135 Sayfa

  • Ürün Barkodu

 

Ön söz; Ahmed Lûtfî Efendi'nin Takdim şi'iri; Yazmaya ait fihrist; 1291 Senesi Vükela hey' eti; Mukaddime; Vürud-ı kisve-i Sa' adetMa'aş tahsisi; Teberrük; Ünvan; Harik; Tahrir-i nüfus; Esliha-hane; Emlak ve saire nizam-nameleri; Tertib-i sur-ı velime-i Mısıriyye; Ma'lumat-ı Mısıriyye; Küşad-ı hastahane; Tedbir-i beray-i muhafaza-i emval-i ey tam, Garibe; Vaz'-ı esas;, Te'essüf; Cem'iyyet; Vergi; Vürûd-ı Voyvoda-i Sırb be-Asitane;, Mevlûd-î şerif; İ'ane; İrsal-i me'mur be-canib-i Kaşgar; Vemt-ı Şerif Ali Paşa; Eer-i eezil; Tebeddül-i Meşihat; Hatıra; Vürud-ı müsafir; Def-i gâile; İhsan, Te'essüf-i azim; Şehrayin; İrsal-i Ser-yaver be-canib-i Mısır; 22, Akd-i meclis; Nakl-i hümayunTevcih;, Tenbih; Tulu-'ı ahter-i zü-zeneb; Vuku'-ı arbede; İnşa-i vapur; Tebeddül-i Meşihat; Patrik tebeddülü; Tebeddül-i İdare-i İnhisar-ı Duhan; Te­şekkür, İstikrazat; Ma'arif; Tahvil-i idare; İnas Rüşdiyeleri; Mu'ahede; Komisyon; Şehrayin; Şid­det-i şita, İslâhat, 'Narh-ı nan-ı aziz; Sene-i mezkurede i'ta olunan nişanlar; Vefayat; Mevadd-ı tevcihat-ı askeriyye; Ordu Müşirlikleri Feriklik rütbesi; Livalık; Ziyafet; Ta'lim; Vefayat-ı ümeray-i askeriyye; Mevadd-ı ilmiyye; Mecelle Cem'iyyeti; Mevleviyyetler; Vefayat-ı İlmiyye; Çin İmparatoru'nun hareket-i gaddaranesi; Sene-i mezkurede verilen rütbeler; Şudy-i Devlet Ahkam a'zalığı; Taşra Valilikleri ile Mutasamf1lklara me'mur olan zevat; Mutasamf1lğa me'mur olanlar; Bin ikiyüz doksan iki senesi hulülünde, hey' et-i vükela atiyü'l-esami zatlardı; Mevadd-ı mütenevvi'a (Hieri 1292 yılı).; İhsan; Memleketeyn vergisi; Bank-ı Osmani; Ta'yin-i hudud; Mükamt; İrsal-i hedaya; Nakil; Atıfet; Tebeddül-i sadaret; Müsa'de; İstikrazat; Rütbe; Köprü; Şehrayin; Vürud-ı hatt-ı hümayun be-hitab-ı Es'ad Paşa; Yine tebeddül-i sadaret; İ'ade-i şakirdan; tevsi'-i intikal; Tah­rirat-ı umumiyye; Ma'arif; Mekteb-i Hukuk; İslah-ı ah­val; Lutf-ı Mahsus; İltifât-ı be-hidiv-i Mısır; Hatt-ı hümayun sureti; Nizam-name; Salat-ı id; Vemt; Arz-ı teba'iyyet; Fabrikalara dair; Kolera; Harik, Adliyye; İcraat Meclisi; Ticaret Meclisi; Mütenevvi'a; Sene-i mezkurede verilen nişanlar ve rütbeler; Tevcihat; Mevadd-ı askeriyye; Bahriyye Komisyon; Mühimmat-ı Harbiyye Nezareti; Vefeyat-ı askeriyye; Vefeyat-ı a'yan; Ferid Paşa'nın vefat tarihi; İlmiyye mevaddı; Vefayat-ı ilmiyye;

Bin ikiyüz doksan üç sene-i hicriyyesinde mevcud bulunan vükelay-ı Saltanat-ı Seniyye; Fihrist; 1293 Senesi Vekayi'idir; Me­vadd-ı Mütenevvi'a; Harik-ı Karahisar; Hadise-i feci'a-i Selanik; İhsan; AzI ü nasb-ı Mahmud ve Rüşdü Paşa; Zuhur-ı tuğyan-ı Bulgaristan; Acibe; Tevcihat; Ma'arif; Ve­feyatü'l-ayan; Mevadd-ı askeriyye; Vefeyat-ı askeriyye; Mevadd-ı ilmiyye; Vefat; Hatime; Mevadd-ı münderice; Derun-ı kitabda muharrer hatt-ı hümayun ile mazbata suretleri; Suret-i mazbata-i teşekküriyye ba-kalem-i Kenan Bey; Bend-i mahsus hulasası; İlave-i Müverrih; Rusya ile Devlet-i aliyye beyninde akd olunan ba'zı Mu'ahedat; Suret hatt-ı hümayun;

15 Zi'l-ka'de 1292 senesi'nde Bab-ı ali'ye irsal olunan ferman-ı ali; Mısırlı Mustafa Fazıl Paşa merhumun terceme-i hali; Mes'udiye fırkateyn-i hümayununun vusûlü hakkında ifay-i teşekkürü havi Bahriyye Nazaret-i celilesi canibinden Mabeyn-i hümayun-ı mülukaneye arz ve tak­dim kılınan mazbatanın suretidir; 15 Zi'l-ka'de 1292 (13. Aralık. 1875) Tarihli fermanın basılı sureti; Şirvani Rüşdü Paşa; Ma'ruz-ı abd-i da'î; Dizin