İletişim +90 312 267 16 11

XV - XVI. Asır Bayrâmî - Melâmîliği`nin Kaynaklarından Abdurrahman El-Askerî`nin MİR`ÂTÜ`L-IŞK`I, 2003

₺20.00 ₺12.00
  • Yazar: İsmail E. ERÜNSAL
  • Basım Yılı: 2003
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751616263
  • Barkod : 9751616263
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur 251 Sayfa

  • Ürün Barkodu

Önsöz

Kısaltmalar

Giriş

I. Abdurrahman el-Askerî ve Eserleri

II. Mir'âtü'l-Işk'ın Bayrâmî-Melâmîliği için tarihî bir kaynak olarak değeri

III. Eserde yer alan melâmîlik esasları

IV. Mir'âtü'l-Işk'ın Kaynakları

V. Mir'âtü'l-Işk'da Geçen Tasavvufi Terimler

Bibliyografya

Metin

Mir'âtü'l-Isk

Der beyan-ı residen-i ilham-ı Rabbani ve aşar-ı feyz-i Sübhani

Der-medh-i insan-ı kamil >ala sebili'l-ihtisar

Der-beyan-ı cezbe-i İlahi ki ez-mahabbet-i sultanü’l->arifin Şeyh >Ala<a'd-din el-Aksarayi peyda şüd ve hal-i derviş >Abdu'r-rahman el->Askeri ve seyr-i süluk u >irfan-ı o

Sebeb-i tahrir-i risale-i Mir<atü'l->Işk ve Mişkatü's-Sıdk ve beyan-ı hal-i velayet-i >Aziz Pir Ahmed el-Edirnevi medda'llahu envare feyzihi >ala kulubi'l->arifin

İbtida-i suhan ez-kitab-ı Faslu’l-hitab der-beyan-ı >akayid-i şafiye-i evliya-yı kiram ve meşayih-i >ızam ve ahval ü etvar-ı mukallidan

Der-beyan-ı keramat-ı evliya ve makamat-ı aşfiya ve hal-i ehl-i velayet

Der-beyan-ı fezayil-i mahabbet-i evliya ve münasebet-i aşfiya ve netice-i an mahabbet

Der-beyan-ı temhid fi'l-velayeti ve'l-veli ve keşf-i esrar-ı lafz-ı evliya

Der-beyan-ı feyz-i Feyyazi ve fazl-ı ihsan-ı İlahi der-bare-i evliya

Der beyan-ı fark-ı mertebe-i velayet ve derece-i keramet der-nezd-i kamilan-ı evliya kuddise esraruhum

Der-beyan-ı hicab-ı salik-i envar ve hicab-ı erbab-ı keramet ve da’va-yı pür-gurur-ı şan

Der-beyan-ı ihtiraz ez-enaniyyet ve şe'amet ve hal-i erbab-ı gurur

Der-beyan-ı esrar-ı ervah-ı tayyibe ve kabil-i feyz-i Feyyaz ve kabul-i sırr-ı emanet

Der-beyan-ı meratib-i erbab-ı irşad ve ahval-i mürşidan-ı sahibü'l-feyz ve'l-‘irfan ve ahval-i ashab-ı telvin ve erbab-ı temkin

Der-beyan-ı meratib-i hal ü ma’rifet ve ‘ilm ü ahbar-ı bi-haberan ve mukallidan-ı ruzigar

Der-beyan-ı fazilet-i Sultan-ı enbiya ve Salar-ı evliya ve Şah-ı levlak ve ‘Arif-i ma-’arafnak a’ni Hazret-i Habibu'llah Muhammed Resulu'llah ber-heme enbiya vü mürselin ve ulu'l-‘azmi mine'r-rüsul

Der-beyan-ı fazilet-i cihad-ı ma’nevi ve mücahede-i ‘arifan ve esrar-ı hacc-ı ma’nevi

Der-beyan-ı üns ü şürb der-miyane-i ehlu'llah ve ‘arifan-ı erbab-ı hakayık

Der-beyan-ı kabz u bast ve ahval-i ‘aşıkan der-an hal

Der-beyan-ı esrar-ı ıştılah-ı tersa-beççe der-miyan-ı ‘arifan-ı ehlu'llah

Der-beyan-ı esrar-ı pir-i mugan ve pir-i hummar ve pir-i harabat ve deyr-i ‘ışk ve humhane-i vahdet

Der-beyan-ı saki-i baki ve cam-ı ‘ışk ve ab-ı hayvan ve havz-ı kevşer

Der-beyan-ı esrar-ı büt ü zünnar ve deyr-i ‘ışk ve seyr-i ‘ışk

Der-beyan-ı fezayil-i insan-ı kamil ve ahval-i Sultanü'l-‘arifin Şeyh Ala'addin el-Aksarayi kaddesa'llahu sırrahu'l-‘aziz ki çe güne büd

Der-beyan-ı istigrak-ı kutb-ı afak ‘ala'l-istihkak ve hal-i insan-ı kamil

Der-beyan-ı feyz-i pür-envar-ı Sultanü'l-‘arifin Şeyh Ala'addin el-Aksarayi ve hal-i velayet-i ö ve tasarrufat-ı İlahiyye-i ö ve ittisaf-ı ahlak-ı Rabbaniyye-i ö

Der-beyan-ı esrar-ı ‘ışk ve silsile-i Sültanü'l-‘arifin Şeyh ‘Ala'a'd-din

Der-beyan-ı zuhur-ı Sultanu’l-‘arifin ve burhanu'l-kamilin Şeyh ‘Ala'a'd-din el-Aksarayi kaddesa'llahu'l-‘aziz fi sene tis’a ve selasine ve tis’a mi'e

Der-beyan-ı ameden-i derviş Kemal mahdum-ı Sultanu’l-‘arifin der-mahruse-i Kostantiniyye hamaha'llahu ‘an külli'l-beliyye sene-i ihda ve erba’in ve tis’a-mi'e ve zuhur-ı bugz u hased der-miyane-i ‘aşıkan-ı sadıkan ve ihtilaf-ı işan ve ceng ü cidal-ı erbab-ı 'aşıkan-ı meczuban-ı sadıkan-ı sultanu'l-‘arifin

(90a) Der-beyan-ı izhar-ı ‘udvan-ı’adavet-i şeyh İsma’il be-mefharü'l-aktab aziz Pir Ahmed ve yaran-ı ö

Der-beyan-ı izn ü icazet-i ‘Aziz Pir Ahmed der nazar-ı Şeyh İsma’il ve letafet-i Sultanu’l‘arifin ve hamakat-i Şeyh İsma’il ve ahval-i miyan-bestegan

Der- Beyan-ı suret-i peymançe-i sultan-ı mülk-i ma’na ve beyan-ı hal-i teşnegan ve mevlud-i ‘Aziz Pir Ahmed dame irşaduhu

Der-beyan-ı zevk-i Sultanu’l-‘arifin ve teslim-kerden-i püser-i hod Şeyh İsma’il be-dest-i ‘Aziz Pir Ahmed el-Edirnevi ve vesaya-yı sultan-ı mülk-i ma’na der-vahdet ve ittihad

Ekler

Dizin