İletişim +90 312 267 16 11

Gelibolulu Mustafa `Âlî ve Mevâ`ıdü`n-Nefâis Fî-Kavâ`ıdi`l-Mecâlis, 1997

₺10.00 ₺6.00
 • Yazar: Prof. Dr. Mehmet ŞEKER
 • Basım Yılı: 1997
 • Basım Yeri:
 • Cilt / Dizi / Sayı:
 • Dil : Türkçe
 • ISBN : 9751608880
 • Barkod : 9751608880
 • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 431 Sayfa

 • Ürün Barkodu

Transkripsiyon Alfabesi

Kısaltmalar ve Açıklamalar

Resume

Un Aperçu Général Sur les Sources de la Vie Sociale Dans l'Etat Ottoman du XVIéme Siècle et "Mevâ'ıdü'n-Nefâ'is" de Mustafa 'Âlî

ÖNSÖZ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

I. 'ÂLÎ'NİN HAYATI

 1. Doğum Yeri, Doğum Tarihi ile Soyu ve Mahlası
 2. 'Âlî'nin Tahsili ve Hocaları
 3. 'Âlî'nin Vazife Gördüğü Yerler (Tayin ve Azilleri)

II. 'ÂLÎ'NİN ŞAHSİYETİ

 1. İlmî ve Edebî Şahsiyeti
 2. Kişiliği

III. 'ÂLÎ'NİN ESERLERİ

 1. 'Âlî'nin Tarihî Şahsiyeti
 2. Manzum Eserleri ve Şâirliği
 3. Sosyal Hayâta ve Ahlâka Dair Eserleri
 4. Tasavvufa Dâir Eserleri
 5. Hattatlığa ve Diğer Sanatlara dair Eseri
 6. Mektupları ve İnşâya Dair Eserleri
 7. Diğer Eserleri
 8. 'Âlî'ye İsnad Olunan Eserler

İKİNCİ BÖLÜM

I. MEVÂ'IDÜ'N-NEFÂ'İS FÎ KAVÂ'IDİ'L-MECÂLİS

 1. Eserin Adı, Anlamı ve Bu Adın Veriliş Sebebi
 2. Eserin Yazılış Sebebi ve Zamanı
 3. "Mevâ'ıdü'n-Nefâis"in Nüshaları
 4. "Mevâ'ıdü'n-Nefâis"in Dili ve Üslûbu
 5. "Mevâ'ıdü'n-Nefâis"de Nazım ve Deyimlerle Atasözleri

II. MEVÂ'IDÜ'N-NEFÂ'İS FÎ KAVÂ'IDİ'L-MECÂLİS'İN
    TAHLİLİ

 1. 'Âlî MN.i Yazarken Kendi Eserlerden de Yararlanmıştır
 2. Halkın Davranış ve Konuşmalarının Esere Etkisi
 3. Mekke Şerîfi Ebû Nümeyy'in Esere katkısı
 4. "Zübdetü'l-Emsâl"

III. MEVÂ'IDÜ'N-NEFÂİS FÎ KAVÂ'IDİ'L-MECÂLİS'İN
     TAHLİLİ

 1. Mevâ'ıdü'n-Nefâis fî Kavâ'ıdi'l-Mecâlis'in Mukaddimesi
 2. Toplum Hayatı ve Sosyal Sınıflar
 3. Devlet Yönetimi ve Saray Hayatı
 4. Hizmetkârlar
 5. Dinî Hayat ve Ahlâk Kuralları
 6. Konuşma Kuralları ve Âdâb-u Muâşeret
 7. Yiyecek ve İçecek ve Giyecekler
 8. Eğelence Hayatı
 9. Askerlik ve Askerî Sınıflar
 10. İktisâdî Hayat
 11. İlimler
 12. Yolculuk Kuralları ile Yolu ve Yük Araçları

SONUÇ

BİBLİYOGRAFYA

"MEVÂ'IDÜ'N-NEFÂİS FÎ KAVÂ'IDİ'L-MECÂLİS"
                 -TRANSKRİPSİYONLU METİN-