İletişim +90 312 267 16 11

Osmanlı Döneminde Keban-Ergani Yöresinde Madencilik (1775-1850), 1997

₺8.00 ₺4.80
  • Yazar: Fahrettin TIZLAK
  • Basım Yılı: 1997
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9799751608832
  • Barkod : 9799751608832
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ KISALTMALAR KONU VE KAYNAKLAR A - KONU B- KAYNAKLAR 1- Arşiv Vesikaları 2- Gazeteler 3- Kronikler 4- Salnâmeler 5- Seyahatnâmeler 6- Tetkik Eserler GİRİŞ TARİHÎ TEMELLER A- İLK VE ORTA ÇAĞLARDA KEBAN ERGANİ MADENLERİ 1- Keban Madeni 2- Ergani Madeni B- OSMANLILARDAN ÖNCE TÜRKLERDE MADENCİLİK 1- Orta Asya (İslâm Öncesi) 2- Selçuklularda Madencilik ve Keban Ergani Madenleri 3- Anadolu Beyliklerinde Madencilik ve Keban Ergani Madenleri C- OSMANLILAR VE KEBAN ERGANİ MADENLERİ BİRİNCİ BÖLÜM OSMANLI MADENCİLİK REJİMİ VE KEBAN ERGANİ MADENLERİ A- OSMANLI DEVLETİ İÇİN MADENLERİN ÖNEMİ B- OSMANLI DEVLETİ'NDE MADENLERİN HUKUKÎ DURUMU 1- Madenlerin Mülkiyeti 2- Osmanlı Maden Kanunları C- OSMANLI DEVLETİ'NDE MADENLERİN YÖNETİM VE İŞLETİLMESİ 1- Genel Maden İdaresi ve İşletmesi 2- 1775'e Kadar Keban Ergani Madenlerinin İdaresi İKİNCİ BÖLÜM İDARE A- MA'ÂDİN-İ HÜMÂYÛN EMÂNETİ'NİN KURULUŞU B- MA'ÂDİN-İ HÜMÂYÛN EMÂNETİ'NİN İDARÎ VE ASKERÎ STATÜSÜ........ 1- Ma'âdin-i Hümâyûn Emâneti'ne Bağlı Madenler a- Keban Madeni b- Ergani Madeni c- Uyum Madeni d- Tevfik Madeni e- Elbistan Madeni 2- Ma'âdin-i Hümâyûn Emâneti'ne Bağlı Kazalar 3- Ma'âdin-i Hümâyûn Emâneti'nin İdare Merkezi 4- Ma'âdin-i Hümâyûn Emâneti'nin İdarî Statüsü a- Ma'âdin-i Hümâyûn Eminlerinin Ber-vech-i İstiklâliyeti b- Müşirliklerin Kuruluşu ve Ma'âdin-i Hümâyûn Emâneti c- Tanzimat Fermanı ve Ma'âdin-i Hümâyûn Emâneti d- Ma'âdin-i Hümâyûn Emâneti'nin Maliye Nezareti'nce Yönetilmesi ve Ma'âdin-i Hümâyûn Meclisi C- MA'ÂDİN-İ HÜMÂYÛN EMÂNETİ'NİN ASKERÎ STATÜSÜ D- MA'ÂDİN-İ HÜMÂYÛN EMİNİ 1- Atama ve Azil a- Atama b- Azil 2- Ma'âdin-i Hümâyûn Eminlerinin Ücreti 3- Ma'âdin-i Hümâyûn Eminlerinin Görev ve Yetkileri a- Eminlerin Statüsü b- İdarî Yetki ve Görevleri c- Hukukî ve Sosyal Alanda Görev ve Yetkileri d- İktisadî Alanda Görev ve Yetkileri da- Madencilikle İlgili Görevleri db- Devlet Gelirlerini Tahsil Etme dc- Ma'âdin-i Hümâyûn Eminlerinin Para Düzeni İle İlgilenmeleri dd- Ma'âdin-i Hümâyûn Eminlerinin Ticarî Hayatla İlgilenmeleri de- Ma'âdin-i Hümâyûn Eminlerinin Timarlarla İlgilenmesi e- Askerî Görev ve Yetkileri E- MA'ÂDİN-İ HÜMÂYÛN EMÂNETİ'NDEKİ İDARÎ GÖREVLİLER 1- Vekil a- Atama ve Azil b- Vekil-Eminlerin Görev ve Yetkileri 2- Konakçılar 3- Kethüda 4- Çukadarlar 5- Tatarlar 6- Şâtır 7- Birûn Ağası 8- Peşkir Ağası 9- Vekilharç 10- Tahsildar 11- Hazinedar 12- Mühürdar 13- Gece Nazırı 14- Kavas 15- Kâtipler 16- Sarraf 17- Maden Yiğitbaşısı F- MA'ÂDİN-İ HÜMÂYÛN'DA GÜVENLİK VE ASAYİŞ GÖREVLİLERİ 1- Serdivangân ve Başbuğ 2- Madenci Bölükbaşısı 3- Serdar 4- Delilbaşı ve Tüfekçibaşı 5- Kışlakçılar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÜRETİM A- CEVHER ÜRETİMİ VE İŞLENMESİ 1- Yeni Bir Maden Ocağının İşletmeye Alınması 2- Ocaklardan Cevher Üretimi a- Havalandırma b- Aydınlatma c- Kuyulardan Suyun Tahliyesi d- Tahkimat İşleri 3- Cevherlerin İşlenmesi 4- Üretim Mevsimi ve Süresi 5- Ma'âdin-i Hümâyûn'da Teknik Elemanlar a- Ustabaşı ve Ustalar b- Kâl Ağası c- Maden Amalesi d- Piristadlar e- Kömür Görevlileri ea- Kömürcübaşılar eb- Baltacılar ec- Kelekçiler ed- Kömür Ağası ee- Diğerleri f- Dolapçılar g- İskele Sırıkçıları h- Kütük Görevlisi ı- Merkepçiler j- Çakılcılar B- MA'ÂDİN-İ HÜMÂYÛN'UN ÜRETİM DURUMU 1- Keban Madeni Ürünleri ve Miktarları a- Gümüş b- Altın c- Kurşun d- Mürdeseng 2- Ergani Madeni Ürünleri ve Miktarları a- Altın ve Gümüş b- Ham Bakır c- Hışr-ı Nühas 3- Tevfik Madeni Ürün Miktarları 4- Ma'âdin-i Hümâyûn'da Üretimi Artırma Çabaları a- Osmanlı Ekonomisinde Bunalım ve Keban Ergani Madenleri b- Ma'âdin-i Hümâyûn'da Üretim Düşüşünün Sebepleri c- Avrupa Endüstrisi ve Osmanlı Madenciliği ca- Madencilikte Avrupaî Tekniklerin Benimsenmesi cb- Ma'âdin-i Hümâyûn'da Avrupalı Elemanların İsdihdam Edilmesi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÜRETİMİN VERGİLENDİRİLMESİ VE DAĞITIM DÜZENİ A- ÜRETİMİN VERGİLENDİRİLMESİ 1- Altında Vergi Oranı 2- Gümüşte Vergi Oranı 3- Ham Bakırda Vergi Oranı B- ÜRÜNLERİN DEVLET ADINA SATIN ALINMASI C- ÜRÜNLERİN DAĞITIM DÜZENİ VE NAKLİ 1- Altın ve Gümüşün Kullanıldığı Yerler ve Dağıtım Düzeni 2- Bakırın Kullanıldığı Yerler ve Dağıtım Düzeni 3- Madenlerin İlgili Yerlere Nakli a- Altın ve Gümüşün Nakli b- Ham Bakırın Nakli c- Mirî Madenlerin Nakli Esnasında Vergi Alınmaması BEŞİNCİ BÖLÜM İAŞE VE İKMAL A- CEVHERLERİN İŞLENMESİ İÇİN YAKIT TEMİNİ 1- Kömür Temini