İletişim +90 312 267 16 11

Mevlana Müzesi Yazmalar Kataloğu 4, 1994

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Abdülbâki GÖLPINARLI (Haz.)
  • Basım Yılı: 1994
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN :
  • Barkod :
  • Fiziksel Özellikleri :

SUNUŞ Mevlâna Müzesi Yazmalar Katalogu'nun IV. Cildini sunuyoruz. Katalogun bu cildinde 146 cilt yazma eserin bibliyografik künyesi yer almıştır. Bu eserlerden ba­zıları mecmu'atü'r-resail tarzında yazıldıklarından, bunların içindeki kitap ve ri­sale künyeleriyle birlikte, katalogun bu cildinde toplam 191 kitap ve risalenin bibliyografik tanıtımı yapılmıştır. Katalogdaki künyelerin tespiti ve müsveddeleri, Mevlâna Müzesi Yazmalar Ka­taloğu'nun ilk üç cildinde olduğu gibi tamamen merhum Abdülbaki Gölpmarlı ta­rafından hazırlanmıştır. Bu cildin basımı sırasında yazılması unutulmuş birkaç kelime ilâvesi, ufak bir iki düzeltme dışında metne müdahale edilmemiştir. Katalogun bu cildinin basımıyla merhumun son arzularından biri yerine geti­rilmiştir. Abdülbaki Gölpınarh'nın adını rahmetle, yazma eser kütüphaneciliğimi­ze bu hizmetini şükranla anarken Türk Tarih Kurumu Basımevi mensuplarının bu eserin basımındaki sabırlı çalışmalarına da teşekkürlerimi sunarım. Müjgân Cunbur