İletişim +90 312 267 16 11

Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi - II. Cilt: İKİNCİ İMPARATORLUK DEVRİ, 2017

₺26.00 ₺15.60
  • Yazar: Mehmet Altay KÖYMEN
  • Basım Yılı: 2017
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: VII. Dizi, 23 Sayı
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751603555
  • Barkod : 9789751603555
  • Fiziksel Özellikleri : Ivory Kağıt 70 gr., 530 Sayfa, Metin dışında 1 renkli, 2 siyah Harita; 1 nesep cetveli; 1 renkli minyatür vardır.

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ       
GİRİŞ       

BİRİNCİ BÖLÜM
BÜYÜK  SELÇUKLU İMPARATORU SANCARTN BATIDAKİ   SİYASΠ TEŞEKKÜLLERLE MÜNASEBETİ

I. Tâbi Devletlerin Hukukî Statüleri      
II. Tâbi Irak Selçukluları Hükümdarı Mahmud'a karşı İsyan ve Bunun Mânası
III.Tâbi Irak Selçukluları Devleti'nde Bünye Kuvvetlenmesinin Tezahürleri  
IV. Irak Selçukluları   Devleti'yle    Halifeliğin   Normal
Şartlar Altında Karşılıklı Münasebetleri
V. Irak Selçukluları Devleti ile Halifelik Münasebetlerinin Bozulmağa Başlaması  
VI. Halifelik Müessesesinde Bünye Tahavvülü ve Bunun Tezahürleri
VII.Metbû Hükümdarın,  Tâbi Irak    Selçukluları Devleti'nin  İçişlerine   Müdahalesi  
VIII.Halife Müsterşid - Selçuklu Prensi  Tuğrul Mücadelesi  ve İmparator  Sancar  
IX. Halifenin Siyasî Emelleri  ve Sultan    Mahmud
X. Matbu Sultan Sancar'a Karşı Halife - Sultan Mahmud İttifakı  
XI. Sultan   Sancar'ın İttifakı Bozmak İçin    Teşebbüsleri ve Neticeleri  
XII. Halife - Sultanlar Mücadelesi   (I. Safha)  
XIII. İmparator Sancar'ın Batı    İşlerine   Fiilen    Müdahalesi         
   a. İMPARATOR    SANCAR'LA   SULTAN   MAHMUD'uN
REY   MÜLAKATI  
   b. REY   MÜLAKATININ     NETİCELERİ     VE  SANCAR
HALİFE   MÜNASEBETLERİ  
XIV. Irak  Selçukluları Devleti Hükümdarı Mahmud'un
Batı  Uçları ile Münasebeti        
XV. Rey Mülakatında Alınan   Kararların Tatbiki İçin
Tâbi Sultan Mahmud'un Yaptığı Teşebbüsler     

İKİNCİ    BÖLÜM
BÜYÜK SELÇUKLU  İMPARATORU SANCARTN DOĞUDAKİ SİYASÎ TEŞEKKÜLLERLE MÜNASEBETİ 
I. İmparator Sancar'ın   Dahilî   Siyaseti        
II. Büyük Selçuklu İmparatorluğu - Gurlular    Münasebeti III. Büyük    Selçuklu      İmparatorluğu   - Karahanlılar Münasebeti           

ÜÇÜNCÜ BOLÜM
BATIDA YENİ GELİŞMELER VE BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU

I. Sultan Mahmud'un Ölümü Arefesinde Batı        
II. Sultan     Mahmud'un     Ölümü  ile   Ortaya    Çıkan Meseleler        
III. İmparator   Sancar'ın Batı Seferi        
   a. İMPARATOR   SANCAR'A     KARŞI   SAVAŞ    HAZIRLIKLARI 
   b. İMPARATOR     SANCAR-HALİFE MÜNASEBETLERİNDE   YENİ   BİR    SAFHA
   c. SAVAŞ   AREFESİNDE   İMPARATOR     SANCAR
   d. DÎNEVER    SAVAŞI  
   e. İMPARATOR   SANCAR'IN BATI  İŞLERİNİ TANZİM TEŞEBBÜSÜ 
   f. SAVAŞ   ERTESİNDE   HALİFELİK   VE ZAFERLERİ
IV. Sultan  Tuğrul'un   Hükümdarlığı Zamanında Batı ve imparator Sancar
a. TUĞRUL'UN  SALTANATİNİN İLK   YİLLARİNDA IRAK     SELÇUKLULARI     DEVLETİ     VE     BÜYÜK SELÇUKLU    İMPARATORLUĞU  
b. HALİFE     MÜSTERŞİD-ZENGΠ    MÜCADELESİ     VE NETİCESİ 
V. Bizzat   İmparator Sancar'a göre Büyük   Selçuklu împaratorluğu'nun Batı Siyaseti     
VI. Tuğrul-Mesud Mücadelesinin   Devamı   ve    Neticeleri       
VII. Sultan Tuğrul'un ölümü ile Ortaya  Çıkan   Meseleler 
VIII. Prens    Mesud'un    Tahta    Geçişi    ve     İmparator Sancar 
IX. Halife-Sultanlar Mücadelesi (2. Safha)      
X. Halife-Sultanlar Mücadelesi (3. Safha)       
XI. Yeni Halife Muktefî ve imparator   Sancar      

DÖRDÜNCÜ   BÖLÜM
İMPARATOR SANGAR'IN DOĞU
SİYASETİ 

I. Büyük   Selçuklu İmparatorluğu-Gazneliler Devleti Münasebeti      
II. Büyük    Selçuklu     İmparatorluğu - Hârezmşahlar Münasebeti (I. Hârezm Seferi)
III. Büyük Selçuklu İmparatorluğu - Karahıtaylar Münasebeti ve Katvan Savaşı       
IV. Katvan   Savaşının   Neticesi: Hârezmşah   Atsız'ın Selçuklu İmparatorluğu Ülkelerini İstilâsı
V. İmparator Sancar'ın 2. Hârezm Seferi          
VI. İmparator Sancar'ın 3. Hârezm   Seferi         
VII. Büyük   Selçuklu İmparatorluğu - Gurlular   Münasebeti        
VIII. Gurlular-Gazneliler Münasebeti ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu        
IX. İmparator  Sancar'ın Gur Seferi 

BEŞİNCİ    BÖLÜM
KATVAN SAVAŞINDAN (1141)   OĞUZ İSYANINA (1153) KADAR İMPARATOR
SANCAR'IN  BATI SİYASETİ

ALTINCI   BÖLÜM
BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU'NUN YIKILMASI
I. Oğuz      İsyanı    ve      İmparator    Sancar'ın       Esir Düşmesi        
II. İmparator    Sancar'ın    Esareti   ile   Ortaya    Çıkan Meseleler       
   a. ESİR   HÜKÜMDAR    SANCAR    VE   OĞUZLAR
   b. OĞUZLAR'iN   SİYASΠ    HEDEFLERİ   VE   BUNLARI GERÇEKLEŞTİRME     TARZLARI 
   c. OĞUZLAR     VE    İMPARATORLUĞA    TÂBİ    DEVLETLER       
   d. BÜYÜK    SELÇUKLU    İMPARATORLUĞU    BAKİYE KUVVETLERİNİN   OĞUZLAR'A   KARŞI MUKAVEMET TEŞEBBÜSLERİ 
   e. OĞUZLAR'İN İRAN HALKİ İLE MÜNASEBETLERİ.    
III. imparator Sancar'ın Esirlikten Kurtuluşundan ölümüne Kadar Büyük Selçuklu imparatorluğu
a. SULTAN   SANCAR'IN    ESİRLİKTEN   KURTULMASI AREFESİNDE    OĞUZLAR   VE İMPARATORLUĞA TÂBİ  DEVLETLER 
b. İMPARATOR  SANCAR'IN     ESİRLİKTEN   KURTARILIŞI
c.    SANCAR'İN,   İMPARATORLUĞUN   KALKİNMASİ İÇİN   GİRİŞTİĞİ TEŞEBBÜSLER   VE    ÖLÜMÜ

EK
BÜYÜK SELÇUKLU IMPARATORLUĞU'NUN
YIKILIŞINDAN HORASAN'DAN ÇIKIŞLARINA
KADAR OĞUZLAR 
KRONOLOJİ 
BİBLİYOGRAFYA 
UMUMΠ İNDEKS 
DÜZELTMELER