İletişim +90 312 267 16 11

Yeni Kafkasya Yazıları (1923 - 1927), 2017

₺36.00 ₺21.60
  • Yazar: Mehmet Emin Resulzade, Yavuz AKPINAR, Selçuk TÜRKYILMAZ, Yılmaz ÖZKAYA
  • Basım Yılı: 2017
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-2-3.8 Dizi, Sayı: 7
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751633910
  • Barkod : 9789751633910
  • Fiziksel Özellikleri : 70 gr. Ivory Kağıt, Taslama kapak, xiii, 398 s.,24 cm.

  • Ürün Barkodu

ÖN SÖZ

GİRİŞ

MEHMET EMİN RESULZADE (1884-1955) 'NİN HAYATI VE ESERLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

YENİ KAFKASYA DERGİSİ HAKKINDA BAZI AÇIKLAMALAR

Yeni Kafkasya Hakkında Temel Bilgiler

Yeni Kafkasya'nın sahibi; yönetimi ve sorumlu müdürleri

Yeni Kafkasya'nın özel sayıları

Yeni Kafkasya'nın yazı kadrosu

Yeni Kafkasya'nın amacı, programı, ideolojik çizgisi

Metin Neşir Prensipleri

İKİNCİ BÖLÜM

YENİ KAFKASYA YAZILARI (1923-1927)

Ateş Çalan Promete (İmzasız

Bolşeviklerin Telaşı (Azerî

Azerbaycan'da Latin Elifbâsı (Azerî

Şark'ı Nasıl Kurtaracaklar (Azerî

Zarurî Bir Îzâh (Resulzade Mehmet Emin

Resulzade Mehmed Emin Bey'in Bir Mektûbu (Resulzade Mehmet Emin)

Şâhitleri Kimdir? (Azerî

Musa Carullah Efendinin Tevkîfi (Azerî

Bolşevik Fırkası'nda İnhilâl Alâmeti (Azerî

Lenin Öldükten Sonra (M. E.)

Azerbaycan Dârulfünûnları (Azerî

Reis Wilson'un Vefâtı Münâsebetiyle (M. E)

Kamburu Mezar Doğrultur (Azerî)

Azerbaycan'da “Amele Harsı” (Azerî)

Mâverâ-yı Kafkas Kongresi'nde Kopan Şikâyetler (Azerî)

İran'da Cumhûriyyet (M. E.

Yevm-i Meşuma Âit Vesîkalar (İmzasız)

Azerbaycan Komünist Fırkası Nedir? (Azerî)

Ermeni Meselesi (Azerî)

Azerbaycan Meclis-i Mebûsânı'nda (İmzasız)

İstiklal Gazetesinin Bir Makalesi (İmzasız)

Şûrâ-yı Millî Reisinin Bir Nutku (İmzasız)

Türkiye Aleyhinde Rus Propagandası (Azerî)

Azerbaycan'da Milliyyet Meselesi (Azerî)

Herkese Köpek Havlar Bize Çakal (Azerî)

Seyr ü Sefer Karârnâmesi Münâsebetiyle (Azerî)

Rusya-İngiltere İtilafı Hakkında (M. E.)

İkinci Yıla Geçerken (İmzasız)

Hacı Zeynelabidin (Azerî)

Ziya Gökalp (Resulzade Mehmet Emin)

Gürcistan Kurbanları (Azerî)

Noe Homeriki

Bünyamin Çikişvili

Valiko Çukeli

Resulzade Mehmed Emin Bey'in Hitâbesi (İmzasız)

Yeni Türkistan Cumhûriyyetleri Hakkında (Azerî)

Muâsır İran'ın Hakikî Çehresi (Resulzade Mehmet Emin)

Bolşevikler Köyde (Azerî)

Troçki Muhâlefette (M. E.)

Büyük Millet Meclisi Riyâset-i Aliyesine (Resulzade Mehmet Emin)

Troçkizmle Mücâdele (Azerî)

Bolşevik Ekmeğine Yağ Sürenler (Azerî)

Azerbaycan Köylüsünün Çektiği Mezâlim (Azerî)

Bolşeviklerin Bir Manevrası (Azerî)

Taşnaksütyun Fırkası'nın İflası (Azerî)

Mart Fâciası (Azerî)

Vatan Muharriri Bakû'da (Resulzade Mehmet Emin)

Müsâvât Fırkası ve Bolşevikler (Azerî)

Türkiye'nin Dostları (Azerî)

Şekurî'nin Kurşunu (Azerî)

Sosyalist Kongresi (Azerî)

Üçüncü Yıl Başında (İmzasız)

İran Şâhçıları ve Bolşevikler (M. E.)

Havlama Devam Ediyor (Azerî)

Cumhûriyyet Bayramı (İmzasız)

Petrolsüz Bakû Bütçesi (Azerî)

Yersiz Endîşeler (İmzasız)

Şark'ta Milliyyet Cereyânıv(Azerî)

Müşâhedelere Karşı Teraşşuhlarv(Azerî)

Azerî Matbûâtının Şanlı Hâtırası (İmzasız)

Zerdablı Melikzade Hasan Bey (İmzasız)

Amerika'ya Karşı Avrupa (Azerî)

İran Hâdisâtının Seyri (M. E.)

Bolşevik Yalancıları (Azerî)

Kazan Türkleri (M. E.)

Esâret Felsefesi (Azerî)

Acı Hâtıralardan: Gazeteci Seyid (M. E.)

Ruslar... O Ruslardır! (M. E.)

Azerbaycan Köylerinde Siyâsî Faâliyyet (Azerî)

Türkiye-İran Dostluğu (M. E.)

Hazîn Bir Bayram (Azerî)

Bolşevik Rakamları (M. E.)

Emin Bey'in Nihaî Nutku (İmzasız)

Musa Efendi'nin Sonki Neşriyyâtı (Azerî)

Vezirzade Necef Bey (Azerî)

İstiklal Mahkemesi'nde Azerbaycan Meselesi (Azerî)

Kitabiyat: Gürcü Komşularımızın Amerika Propagandası (Azerî)

Dördüncü Yıl (İmzasız)

Avrupa İttihadı (Azerî)

Avrupa İstikrarı ve Rusya (M. E.)

Gazi'nin Heykeli (Azerî)

Ziya Gökalp Bey'in İrtihali Yıldönümü (İmzasız)

Resulzade Mehmed Emin Bey'in Hitâbesi

Türk Harsı Tehlikede (M. E.)

Mutat Bolşevik Yaveleri (Azerî)

Türk Harsı ve Milliyyetçiliği Aleyhinde Bir Numâyiş (M. E.)

Türk Ziyalıları Hakkında

Müsâvâtçıların Faâliyyeti

Mektepler ve Ders Kitapları

Bolşevikçe Provakasyon

Yeni Kafkasya'ya Karşı Hiddet

Türk Harsı Yalnız Türklerin Değilmiş

Türk Harsının Rus Komünizmine Mukavemeti

Türkiye Aleyhinde Neşriyyât (Azerî)

Ukrayna ve Rusya (Azerî)

Mâverâ-yı Kafkasya ve Rusya (Azerî)

Azerbaycan'da Fikrî Hayât: Bir İdeoloji Bahsi (M. E.)

Azerbaycan Sovyetler Kongresinde (Azerî)

Büyük Fâcia! (Resulzade Mehmet Emin)

Millî Hars Uğrunda Mücâdele (Azerî)

Ocak Yasasının Tadili (Resulzade Mehmet Emin)

Milliyyet Meselesinin Muhtelif Tarz-ı Rü'yeti (M. E.)

Millet Mefhûmu ve İstiklal (Resulzade Mehmet Emin)

İnkılâp Nağmeleri yahut Hapishâne Şiirleri (Azerî)

Ay Éller

Yazma!

Yaz!

Selam Türkistan'a (Resulzade Mehmet Emin)

Azerbaycan İstiklal Gününün Tes'îdi (İmzasız)

İstanbul'daki Yeni Kafkasya İdarehânesi'nde

Resulzade Emin Bey'in Hitâbesi

Bolşevikçe Usûl-i Münâkaşa (Azerî)

Beşinci Yılın Başlangıcında (İmzasız)

İkisine de Lanet (Azerî)

İhtilâlci Sosyalizmin İflası

İhtilâlci Sosyalizmin İflası [1] (Resulzade Mehmet Emin)

“Dünya Cenneti” Mefkûresi

Sosyalizmde Marxizm

Komünist Manifesti

İhtilalci Sosyalizmin İflası [2] (Resulzade Mehmet Emin)

İhtilalci Sosyalizmin İflası [3] (Resulzade Mehmet Emin)

Revizyonizm ve Sosyal-Patriyonizm

İhtilalci Sosyalizmin İflası [4] (Resulzade Mehmet Emin)

Harp Esnâsında Sosyalizm

İhtilalci Sosyalizmin İflası [5] (Resulzade Mehmet Emin)

Rusya Tecrübesi

Netîce

Milliyyet Mebdeinin Avrupa'da Galebesi

Milliyyet Mebdeinin Avrupa'da Galebesi [1] (M. E.)

Mukaddime

16'ncı ve 17'nci Asırlarda Milliyyet Mefhûmu

19'uncu Asırda Milliyyet Mesele ve Mücâdelesi

Milliyyet Mebdeinin Avrupa'da Galebesi [2] (Resulzade Mehmet Emin)

Milliyyet Meselesinde Almanya Mektebi

Milliyyet Mebdeinin Avrupa'da Galebesi [3] (Resulzade Mehmet Emin)

Milliyyet Meselesinde İtalyan Mektep

Slavlardaki milliyyetçilik

Milliyyet Mebdeinin Avrupa'da Galebesi [4] (M. E.)

Cenup Slavlarında Milliyyetçilik

Lehistan Fâciası

Baltık Sahilindeki Milliyyetler

Milliyyet Mebdeinin Avrupa'da Galebesi [5] (Resulzade Mehmet Emin)

Cihan Harbi'nin Tesîri

Sıra Şark'ındır

Alacağımız Ders

KAYNAKÇA

DİZİN