İletişim +90 312 267 16 11

Emval-i Metruke Meselesi Ermenilerden Kalan Mallar 1915- 1923, 2017

₺52.00 ₺31.20
  • Yazar: Firdes TEMİZGÜNEY
  • Basım Yılı: 2017
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-2-2.7 Dizi, Sayı: 1
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751633934
  • Barkod : 9789751633934
  • Fiziksel Özellikleri : 70 gr. Ivory Kağıt, Taslama kapak, xiv, 422 s., 24 cm.

  • Ürün Barkodu

ÖN SÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ

1. Kaynak Değerlendirme

2. Türk-Ermeni İlişkilerine Kısa Bir Bakış: Sevk ve İskân Kanununa Giden Süreç

3. Sevk Kararı ve Uygulamaları

BİRİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNDE EMVAL-İ METRUKE VE UYGULAMALARI

1. Emval-i Metruke Kavramı ve Sevk ve İskân Kanunu Öncesi Konu ile İlgili Bazı Uygulamalar

2. Emval-i Metrukenin İdaresi ve Muhafazası İçin Çıkarılan 10 Haziran 1915 Tarihli Talimatname

3. Emval-i Metruke Komisyonlarının Kuruluşu ve Çalışmaları

4. Alacak ve Borçlarla İlgili Düzenlenen 26 Eylül 1915 Tarihli Geçici Kanun

5. 8 Kasım 1915 Tarihli Nizamname

6. Tasfiye Komisyonlarının Kuruluşu ve Çalışmaları

7. İhtida Eden Ermenilerin Malları

8. Tabiiyet Değiştiren Ermenilerin Malları

9. Mallarla İlgili Yaşanan Suistimaller ve Alınan Önlemler

10. Osmanlı Devleti'nin Emval-i Metrukeye Yönelik Yaklaşımıyla İlgili Genel Bir Değerlendirme

İKİNCİ BÖLÜM

SAVAŞ DÖNEMİ EKONOMİSİ VE EMVAL-İ METRUKENİN KULLANIMI

1. Dönemin Ekonomisine Kısa Bir Bakış

2. Savaş Dönemi Emval-i Metrukenin Devlet Tarafından Kullanımı

a) Ordunun İhtiyacı İçin Kullanılan Mallar

b) Müslüman Muhacirler İçin Kullanılan Mallar

c) Türk-Müslüman Şirketlere Verilen Mallar

d) Şehirlerin İhtiyaçları İçin Kullanılan Mallar

e) Ermenilerin Sevk ve İaşe Masrafları İçin Kullanılan Mallar

f) Memurlara Kullanımı İçin Verilen Mallar

g) Maarif Nezaretine Devredilen Mallar

h) Diğer İhtiyaçlar İçin Kullanılan Mallar


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MÜTAREKE DÖNEMİNDE EMVAL-İ METRUKENİN İADESİ

1. Mondros Mütarekesi ve Ermeniler

2. Dönüş Kararı ve Ermenilerin İskânı

3. Divan-ı Harb-i Örfide Ermeni Mallarıyla İlgili Yargılamalar

4. Emval-i Metrukenin İadesine Yönelik Hükûmet Çalışmaları

5. Ermenilerin Şikâyetleri, Suistimaller, Hükûmetin Aldığı Tedbirler ve Tetkik Heyetleri

6. Emval-i Metrukenin İadesi

7. İadelerin Hukuki Zemini: 8 Ocak 1920 Tarihli Kararname

8. İtilaf Devletleri'nin Emval-i Metrukeye Yönelik Tutumları

a) Ermeni-Rum Şubesi ve Çalışmaları

b) Muhtelit Komisyon ve Emval-i Metruke

9. Ermeni Patrikhanesi ve Emval-i Metruke


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MİLLÎ MÜCADELEDEN LOZAN'A EMVAL-İ METRUKE UYGULAMALARI

1. Mondros'tan Sevr'e Ermeniler ve Emval-i Metruke

2. Gümrü, Kars, Ankara Antlaşmaları ve Emval-i Metruke

3. TBMM'de Ermeni Mallarıyla İlgili Hukuki Çalışmalar

a) Düşmandan Kurtarılmış Bölgelerde Kaçan veya Kaybolan Kişilerin Mallarıyla İlgili 20 Nisan 1922 Tarihli Kanun ve Yapılan Diğer Düzenlemeler

b) 15 Nisan 1923 Tarihli Kanun

c) Emval-i Metrukede Görülen Suistimaller ve Meclis Çalışmaları

4. İzmir Yangını ve Emval-i Metruke

5. Lozan'da Ermeni Malları Meselesine Kısa Bir Bakış

SONUÇ

KAYNAKÇA