İletişim +90 312 267 16 11

Dört Devirde Bir Muhalif Abdülkadir Câmi Baykurt (1877 - 1949) (Mütareke Dönemi Hatıraları ile Birlikte), 2018

₺36.00 ₺21.60
 • Yazar: Erdal YILMAZ
 • Basım Yılı: 2018
 • Basım Yeri: Ankara
 • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-2-3.1 Dizi, Sayı: 6
 • Dil : Türkçe
 • ISBN : 9789751634856
 • Barkod : 9789751634856
 • Fiziksel Özellikleri : 70 gr. Ivory Kağıt, Taslama kapak, xiv, 360 s. ; 23 cm.

 • Ürün Barkodu

TAKDİM

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

ABDÜLKADİR CÂMİ BAYKURT'UN HAYATI (1877-1949)


A. Ailesi, Eğitimi ve Trablusgarb'daki Memuriyet Dönemi

  1. Yarı Sürgün Bir Subay

  2. II. Abdülhamit Dönemi Sürgünleri ve Câmi Bey

  3. Askerî Faaliyetleri ve Gat Kaymakamlığı

B. II.Meşrutiyet Döneminde Câmi Bey

  1. Fizan'dan Mebus Seçilmesi ve Faaliyetleri

  2. Millî Meşrutiyet Fırkası

  3. Câmi Bey'in II. Meşrutiyet Dönemindeki Diğer Faaliyetleri

D. Mütareke Döneminde Câmi Bey

E. 1923-1945 Yılları Arasında Câmi Bey (Öğretmenlik, Köşe Yazarlığı ve Diğer Faaliyetleri)

F. Çok Partili Dönemde Câmi Bey'in Siyasete Dönüşü

G. Ölümü


İKİNCİ BÖLÜM

ABDÜLKADİR CÂMİ BAYKURT'UN MÜTAREKE DÖNEMİ SİYASÎ FAALİYETLERİ


A. İstanbul Merkezli Siyasî Faaliyetleri

  1. Dâhiliye Nezareti Müsteşarlığı

  2. İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti ve Câmi Bey'in Faaliyetleri

   a) Cemiyetin Kuruluşu, ilk Çalışmaları ve Câmi Bey'in Cemiyete Katılması

   b) Cemiyetin Düzenlediği Büyük Kongre, Câmi Bey'in Kâtib-i Umûmi Seçilmesi ve Sonrasındaki Gelişmeler

  3. Mütareke Döneminde Manda ve Himaye Meselesine Bir Örnek: “Millî Ahrar Fırkası ve Câmi Bey

   a) Millî Ahrar Fırkası'nın Kuruluşu, Teşkilatı, Beyannamesi ve Programı

   b) Millî Ahrar Fırkası ve Câmi Bey Amerikan Mandasını mı İstiyor

B. Ankara Merkezli Siyasî Faaliyetleri

  1. Câmi Bey Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde

  2. Câmi Bey'in BMM'ye Katılması ve Dâhiliye Vekilliği

  3. Roma'daTBMM Siyasî Temsilciliği

   a) Câmi Bey'in Londra Konferansı'na Katılması ve Malta'dan Türk Esirlerinin Kurtarılmasındaki Rolü

   b) Gerginleşen Türk-Italyan ilişkilerinde Câmi Bey'in Taraflar Arası iletişimi Sağlama Çabaları ve Temsilciliği Döneminde Avrupa'dan Askeri Malzeme Temini


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  ABDÜLKADİR CÂMİ BAYKURT'UN ÇOK PARTİLİ DÖNEMDE SİYASÎ FAALİYETLERİ

  A. Dönemin Görünümü ve Câmi Baykurt

  B. Tan Gazetesi ve Görüşler Dergisi'ndeki Yazıları ve Yeni Dünya Gazetesi'ni Çıkarması

   1. Câmi Baykurt ve Basının Özgürlüğü Konusu

   2. Câmi Baykurt'un Yeni Dünya Gazetesi ve Görüşler Dergisindeki Yazıları

  C. İnsan Haklan Cemiyetinin Kuruluşu, Faaliyetleri ve Câmi Baykurt ile Sertellerin TBMM İçerisindeki Muhalefeti Etkilemeye Çalışmaları


  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  ABDÜLKADİR CÂMİ BAYKURT'UN DÜŞÜNCE YAPISI VE ESERLERİ


  A. Milliyetçilikten Sosyalizme Uzanan Süreç (1912-1920)

   1. Câmi Bey'de Milliyetçilik Fikri

   2. Ara Dönem: Dönüşüm

  B. Câmi Baykurtda Sosyalizmin Yorumlanması (1945-1949)

  C. Câmi Baykurt'un Eserleri

   1. Trablusgarbdan Sahra-yı Kebîre Doğru

   2. Osmanlılığın Âtisi: Dostları ve Düşmanları

   3. Osmanlınm İç ve Dış Düşmanları: (Osmanlı ve Rusya

   4. Osmanlı Ülkesinde Hıristiyan Türkler

   5. Osmanlı Afrikası'nda Hayat: Çöl İnsanları, Sürgünler ve Jön Türkler

   6. İsrail Oğulları Mukaddes Yazılarından "tehellim” Mezmurlar Üzerine Bir Sınama

   7. Mondros Mütarekesi Hatıratı Hakkında

  SONUÇ

  KAYNAKÇA

  CÂMİ BAYKURT'UN MÜTAREKE DÖNEMİ HATIRALARI

  LÜGATÇE

  DİZİN