İletişim +90 312 267 16 11

Selçuklu İnşâ Sanatı (Hasan b. Abdülmü'min el-Hôyî'nin Kaleminden), 2018

₺26.00 ₺15.60
 • Yazar: Hasan b. Abdülmü'min el-Hôyî, Cevdet YAKUPOĞLU (Haz.), Namiq MUSALI (Haz.)
 • Basım Yılı: 2018
 • Basım Yeri: Ankara
 • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-2-1.8. Dizi, Sayı: 4
 • Dil : Türkçe
 • ISBN : 9789751635006
 • Barkod : 9789751635006
 • Fiziksel Özellikleri : 70 gr. Ivory Kağıt, Taslama kapak, xiii, 242 s., resim (renkli), harita, tıpkıbasım, tablo; 24 cm.

 • Ürün Barkodu


ÖNSÖZ


GİRİŞ
SELÇUKLU TARİH VE KÜLTÜRÜNE KISA BİR BAKIŞ

  I. Selçukluların Türk ve İslâm Tarihindeki Yeri
  II. Selçuklu Devlet Teşkilatı


  BİRİNCİ BÖLÜM
  SELÇUKLU İNŞA SANATI


  I. Türk-İslam Tarih ve Edebiyatında İnşâ Sanatı
  II. Türk-İslâm Dünyasında İnşâya Dair Eserlere Örnekler  İKİNCİ BÖLÜM
  SELÇUKLU İNŞÂ YAZARI HASAN B. ABDÜLMÜ'MİN EL-HÔYÎ VE
  KASTAMONU MUHİTİNDE YAZDIĞI ESERLER


  I. Hasan b. Abdülmü'min el-Hôyî'nin Hayatı ve Eserleri

   A. Hasan b. Abdülmü'min'in Memleketi Hôy
   B. Hôy'dan Kastamonu'ya Hasan b. Abdülmü'min el-Hôyî'nin Hayatı
   C. Hasan b. Abdülmü'min el-Hôyî'nin Eser Verdiği Mühit Kastamonu ve Çobanoğulları Beyliği
   D. Hasan b. Abdülmü'min el-Hôyî'nin Kaleme Aldığı Eserler

    1. Nüzhetü'l-Küttâb ve Tuhfetü'l-Ahbâb (Kâtiplerin Gönül Ferahlığı ve Dostlar İçin Armağan)
    2. Kavâ'üdü'r-Resâ'il ve Ferâ'idü'l-Fezâ'il (Yazışmaların Kuralları ve Faziletlerin Eşsizleri)
    3. Rüsûmu'r-Resâ'il ve Nücûmu'l-Fezâ'il (Yazışmaların Usulleri veFaziletlerin Yıldızları)
    4. Gunyetü'l-Kâtib ve Münyetü't-Tâlib (Kâtibin Serveti ve Tâlibin Niyeti)

     a. Eserin Yazlıış Nedeni ve Muhtevası
     b. Eserin Selçuklu Tarih ve Kültürü Bakamından Değeri

    5. Nasîbü'l-Fityân ve Nesîbü't-Tıbyân (Gençlerin Nasibi ve Açıklamanın Başlangıcı)
    6. Mültemisât (İltimaslar)
    7. Divân
    8. El-Hôyî'ye Nispet Edilen Diğer Eserler


  II. el-Hôyî'nin İnşâ Risalelerinde Zikri Geçen Selçuklu İdarî Teşkilatına Ait Devlet Makamları ve Terimleri

   A. Birinci Grup 'Devlet Erkânı)

    1. Birinci Tabaka (Merkezi Yönetim)

     a. Sultan
     b. Melik
     c. Hatun
     d. Vezir
     e. Atabey
     f. Saltanat Nâibi
     g. Beylerbeyi
     ğ. Müstevfi
     h. Müşrîf
     ı. Nâzır
     i. Mukarreb
     j. Hazinedâr
     k. Nedim
     l. Elçi
     m. Tercüman
     n. Devlet Erkânı
     o. Emîr-i Ârız
     ö. Tuğrâî
     p. Mütevelli
     r. Emîr-i Dâd
     s. Ordu Emiri
     ş. Kutvâl/Kütvâl/Kütüvâl
     t. Emîr-i Alem
     u. Ârız
     ü. Sipahiler

    2. İkinci Tabaka (Taşra İdarî Görevlileri)

     a. Nâib
     b. Vâli
     c. Müşrif
     d. Nâzır
     e. Kâbız
     f. İğdişler Emiri (Emîr-i İğdişân)
     g. Muhtesib
     h. Hâcegân
     ı. Eh-li Fütüvvet
     j. Âmil ('Ummâl)
     k. Ehl-i Muhterife (Zanaatkârlar)

   B. İkinci Grup (Din ve İlim Erbabı)

    1. Birinci Tabaka (Din ve Eğitim Görevlileri)

     a. Kadı
     b. Ordu Kadısı
     c. Müftü ve Müderris
     d. Hatip
     e. Seyyid
     f. Şeyh ve Zâhid
     g. Müzekkir
     h. Kadı Naibi
     ı. Mu'id
     j. Mütevelli
     k. Hafız

    2. İkinci Tabaka (Bilim ve Edebiyat Ehli)

     a. Hekim ve Tabip
     b. Müneccim
     c. Şâir
     d. Edip ve Münşi

   C. Akrabalar

    1. Baba
    1. Baba
    2. Oğul
    3. Kardeş
    4. Ana
    5. Kız
    6. Kız kardeş
    7. Nikâhlı Kadın (Eş)

   D. Muganniye (Şarkıcı Kadın)
   E. Hâdim (Saray Huddâmı)
   F. PerdedârÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HASAN B. ABDÜLMÜ'MİN EL-HÔYÎ'NİN FARSÇA İNŞÂ
RİSALELERİNİN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ

I. Gunyetü'l-Kâtib ve Münyetü't-Tâlib
II. Rüsûmu'r-Risâ'il ve Nücûmu'l-Fezâ'ilSONUÇ
KAYNAKÇA
DİZİN
EKLER