İletişim +90 312 267 16 11

Şûrâ-yı Devletten Danıştaya : Yapısal ve Fonksiyonel Dönüşüm (1868 - 1922), 2018

₺52.00 ₺31.20
  • Yazar: Zeki ERASLAN
  • Basım Yılı: 2018
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-2-1.4 Dizi, Sayı: 2
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 978-975-16-3593-8
  • Barkod : 9789751635938
  • Fiziksel Özellikleri : 70 gr. Ivory Kağıt, Taslama kapak, xvii, 308 s., resim, şema, tıpkıbasım ; 24 cm.

  • Ürün Barkodu

ÖN SÖZ

KISALTMALAR

TABLOLAR DİZİNİ

ŞEKİLLER DİZİNİ

GİRİŞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

OSMANLI BÜROKRASİSİNDE MODERNLEŞME ÇABALARI

A. Bürokrasi Kavramı

B. Yönetimde Reform Gereksinimi: Bürokratik Yenileşmenin Zihnî Temelleri ve Tanzimat Bürokrasisi

C. Merkeziyetçi Yönetim Anlayışı Oluşturma ve Modernleşme Çabalarının Birer Unsuru Olarak Merkez ve Taşra Meclisleri

1. Merkez Teşkilatındaki Meclisler

a. Meclis-i Has (Meclis-i Vükelâ)

b. Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye

c. Meclis-i Âlî-i Tanzimat

d. Meclis-i Âlî-i Umûmî

e. Diğer Meclisler

2. Taşra Meclisleri: Muhassıllıklar ve Eyalet Meclisleri

D. Sivil Bürokrasi ve Yükselişi

 

İKİNCİ BÖLÜM

ŞÛRÂ-YI DEVLET

A. Şûrâ Kavramı

B. Şûrâ-yı Devleti Hazırlayan Durum ve Şartlar

1. İç Etkenler: Yeni Osmanlılar

2. Taşra İdaresinde Yapılan Düzenlemelerin Şûrâ-yı Devlete Etkisi .. 51

a. Vilâyet Nizâmnâmesi (1864)

3. Dış Etkenler: Diplomatik Telkin ve Baskılar

a. Conseil d’Etat

C. Şûrâ-yı Devletin Kuruluşu

D. Hukuki Dayanaklar: Kurucu Belgeler

1. İrâde-i Seniyye (11 Zilkade 1284/5 Mart 1868)

2. Takrîr-i Âlî (5 Zilhicce 1284/29 Mart 1868)

3. İrâde-i Seniyye (8 Zilhicce 1284/1 Nisan 1868)

4. Şûrâ-yı Devlet Nizâmnâme-i Esâsîsi (8 Zilhicce 1284/1 Nisan 1868)

5. Nutk-ı Hümâyûn (17 Muharrem 1285/10 Mayıs 1868)

6. Şûrâ-yı Devlet Nizâmnâme-i Dâhilîsi (23 Zilhicce 1285/6 Nisan 1869)

E. Teşkilat Yapısı

1. Mülkiye ve Zabıta-Harbiye Dairesi

2. Mâliye ve Evkâf Dairesi

3. Adliye Dairesi

4. Nâfia ve Ticâret-Zirâat Dairesi

5. Maârif  Dairesi

6. Muhâkemât Dairesi

7. Heyet-i Umûmiye

F. Bürokratik Yapının Çalışma Usûl ve Esâsları

1. İşleyiş

a. Daireler

b. Heyet-i Umûmiye

2. Personel ve Atama

a. Üyeler

b. Muâvinler ve Mülâzımlar

c. Diğer Personel

d. Atama

3. Müzâkere ve Karar Usûlü

a. Muhâkemât Dairesi

b. Diğer Daireler

c. Heyet-i Umûmiye

d. Karar Yeter Sayısı

4. Eşit Oy ve Eşit Yetki İlkesi

5. Oylama Şekli

6. İş Akış Süreçleri

7. Görevleri

8. Yetkileri

a. Yasama Sürecine Dair Yetkileri

b. Yargısal Yetkisi

c. Danışma ve Denetim Yetkisi

d. Yetki Sınırı

9. Sorumlulukları

G. Şûrâ-yı Devletin Geçirdiği Değişiklikler

1. Parlak Dönem (1868-1872)

2. Tartışmaların Odağındaki Şûrâ-yı Devlet: Tılsımın Bozulması (1872-1880)

a. Yeniden Yapılanma Çabaları 

Şûrâ-yı Devlet Nizâmnâme-i Esâsîsi (1880)

İdari Yargıda İhtisâslaşmaya Doğru: 1897 Yılı Reformu

3. II. Meşrutiyet Dönemi’nde Şûrâ-yı Devlet

4. Şûrâ-yı Devlet Başkanları (Re’îs-i Evvel)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ANAYASALAR VE ŞÛRÂ-YI DEVLET/DANIŞTAY

A. Türkiye’de Anayasal Hareketlerin Doğuşu

1. Sened-i İttifâk (1808)

a. Hukuki Niteliği

2. Devletin Hukukla Kavranmaya Başlaması: Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu (1839)

a. Hukuki Niteliği

b. Kanunlaştırma Hareketleri

B. Şûrâ-yı Devletin/Danıştayın Anayasalardaki Düzenlenişi

1. Kanûn-ı Esâsî ve Şûrâ-yı Devlet

2.1921 Anayasası (Teşkîlât-ı Esâsiyye Kanûnu) ve Şûrâ-yı Devlet

3. 1924 Anayasası (Teşkîlât-ı Esâsiyye Kanûnu) ve Şûrâ-yı Devlet

4. 1961 Anayasası ve Danıştay

5. 1982 Anayasası ve Danıştay

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKİYE’DE İDARİ YARGININ DOĞUŞU BAĞLAMINDA ŞÛRÂ-YI DEVLET

A. Kavramsal Çerçeve

1. İdari Denetim Kavramı

2. Tefrîk-i Mesâlih/Vezâif İlkesi

3. Kuvvetler Ayrılığı İlkesi

4. İdari Yargı Kavramı

B. İdare Hukukunun Doğuşu ve İdarenin Yargısal Denetimi/Kazâ-î Murâkabesi

1. İdare Hukukunun Doğuşu ve Hukuk Devleti

a. İdari Rejim

b. İptal Davası

2. İdarenin Yargısal Denetimi/Kazâ-î Murâkabesi

C. Şûrâ-yı Devlet Kararlarının Yargısal Yönden Değerlendirilmesi

1. Tutuk Adalet ( Justice Retenue)

2. Türkiye’de İdari Yargı Geleneğinin Oluşması

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

KAYNAKÇA

DİZİN

EKLER

FOTOĞRAFLAR

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font style="font-size: 12px;" color="#085294"><b style=""><span style="font-family: ACaslonPro-Bold;">ÖN SÖZ </span></b><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font style="font-size: 12px;" color="#085294"><b><span style="font-family:ACaslonPro-Bold;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Bold">KISALTMALAR </span></b><span style="font-family:ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family: ACaslonPro-Regular"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font style="font-size: 12px;" color="#085294"><b><span style="font-family:ACaslonPro-Bold;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Bold">TABLOLAR DİZİNİ </span></b><span style="font-family:ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family: ACaslonPro-Regular"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font style="font-size: 12px;" color="#085294"><b><span style="font-family:ACaslonPro-Bold;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Bold">ŞEKİLLER DİZİNİ</span></b><span style="font-family:ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family: ACaslonPro-Regular"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font style="font-size: 12px;" color="#085294"><b><span style="font-family:ACaslonPro-Bold;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Bold">GİRİŞ </span></b><span style="font-family:ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><o:p><font style="font-size: 12px;" color="#085294"> </font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">BİRİNCİ BÖLÜM<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><b><span style="font-family:ACaslonPro-Bold;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Bold"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">OSMANLI BÜROKRASİSİNDE MODERNLEŞME ÇABALARI<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font style="font-size: 12px;" color="#085294"><b><span style="font-family:ACaslonPro-Bold;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Bold">A. Bürokrasi Kavramı </span></b><span style="font-family:ACaslonPro-Regular; mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font style="font-size: 12px;" color="#085294"><b><span style="font-family:ACaslonPro-Bold;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Bold">B. Yönetimde Reform Gereksinimi: Bürokratik Yenileşmenin Zihnî Temelleri ve Tanzimat Bürokrasisi </span></b><span style="font-family:ACaslonPro-Regular; mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font style="font-size: 12px;" color="#085294"><b><span style="font-family:ACaslonPro-Bold;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Bold">C. Merkeziyetçi Yönetim Anlayışı Oluşturma ve Modernleşme Çabalarının Birer Unsuru Olarak Merkez ve Taşra Meclisler</span></b><span style="font-family:ACaslonPro-Regular; mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular">i <o:p></o:p></span></font></p> <blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">1. Merkez Teşkilatındaki Meclisler </font></span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">a. Meclis-i Has (Meclis-i Vükelâ) </font></span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">b. Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye </font></span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">c. Meclis-i Âlî-i Tanzimat</font></span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">d. Meclis-i Âlî-i Umûmî </font></span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">e. Diğer Meclisler </font></span></p></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">2. Taşra Meclisleri: Muhassıllıklar ve Eyalet Meclisleri </font></span></p></blockquote> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font style="font-size: 12px;" color="#085294"><b><span style="font-family:ACaslonPro-Bold;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Bold">D. Sivil Bürokrasi ve Yükselişi</span></b><span style="font-family:ACaslonPro-Regular; mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><o:p><font style="font-size: 12px;" color="#085294"> </font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">İKİNCİ BÖLÜM<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><b><span style="font-family:ACaslonPro-Bold;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Bold"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">ŞÛRÂ-YI DEVLET<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font style="font-size: 12px;" color="#085294"><b><span style="font-family:ACaslonPro-Bold;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Bold">A. Şûrâ Kavramı </span></b><span style="font-family:ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family: ACaslonPro-Regular"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font style="font-size: 12px;" color="#085294"><b><span style="font-family:ACaslonPro-Bold;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Bold">B. Şûrâ-yı Devleti Hazırlayan Durum ve Şartlar </span></b><span style="font-family:ACaslonPro-Regular; mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><o:p></o:p></span></font></p> <blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">1. İç Etkenler: Yeni Osmanlılar </font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">2. Taşra İdaresinde Yapılan Düzenlemelerin Şûrâ-yı Devlete Etkisi .. 51</font></span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">a. Vilâyet Nizâmnâmesi (1864)</font></span></p></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">3. Dış Etkenler: Diplomatik Telkin ve Baskılar </font></span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">a. Conseil d’Etat </font></span></p></blockquote></blockquote> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font style="font-size: 12px;" color="#085294"><b><span style="font-family:ACaslonPro-Bold;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Bold">C. Şûrâ-yı Devletin Kuruluşu </span></b><span style="font-family:ACaslonPro-Regular; mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font style="font-size: 12px;" color="#085294"><b><span style="font-family:ACaslonPro-Bold;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Bold">D. Hukuki Dayanaklar: Kurucu Belgeler </span></b><span style="font-family:ACaslonPro-Regular; mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><o:p></o:p></span></font></p> <blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">1. İrâde-i Seniyye (11 Zilkade 1284/5 Mart 1868) </font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">2. Takrîr-i Âlî (5 Zilhicce 1284/29 Mart 1868) </font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">3. İrâde-i Seniyye (8 Zilhicce 1284/1 Nisan 1868) </font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">4. Şûrâ-yı Devlet Nizâmnâme-i Esâsîsi (8 Zilhicce 1284/1 Nisan 1868) </font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">5. Nutk-ı Hümâyûn (17 Muharrem 1285/10 Mayıs 1868) </font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font color="#085294"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;">6. Şûrâ-yı Devlet Nizâmnâme-i Dâhilîsi </font></span><span style="font-size: 12px; font-family: ACaslonPro-Regular;">(23 Zilhicce 1285/6 Nisan 1869)</span></font></p></blockquote> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font style="font-size: 12px;" color="#085294"><b><span style="font-family:ACaslonPro-Bold;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Bold">E. Teşkilat Yapısı </span></b><span style="font-family:ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family: ACaslonPro-Regular"><o:p></o:p></span></font></p> <blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">1. Mülkiye ve Zabıta-Harbiye Dairesi </font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">2. Mâliye ve Evkâf Dairesi </font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">3. Adliye Dairesi </font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">4. Nâfia ve Ticâret-Zirâat Dairesi </font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">5. Maârif  Dairesi</font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">6. Muhâkemât Dairesi </font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">7. Heyet-i Umûmiye </font></span></p></blockquote> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font style="font-size: 12px;" color="#085294"><b><span style="font-family:ACaslonPro-Bold;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Bold">F. Bürokratik Yapının Çalışma Usûl ve Esâsları </span></b><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><o:p></o:p></span></font></p> <blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">1. İşleyiş </font></span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">a. Daireler </font></span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">b. Heyet-i Umûmiye </font></span></p></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">2. Personel ve Atama </font></span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">a. Üyeler </font></span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">b. Muâvinler ve Mülâzımlar </font></span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">c. Diğer Personel </font></span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">d. Atama </font></span></p></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">3. Müzâkere ve Karar Usûlü </font></span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">a. Muhâkemât Dairesi </font></span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">b. Diğer Daireler </font></span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">c. Heyet-i Umûmiye </font></span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">d. Karar Yeter Sayısı </font></span></p></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">4. Eşit Oy ve Eşit Yetki İlkesi </font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">5. Oylama Şekli </font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">6. İş Akış Süreçleri </font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">7. Görevleri </font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">8. Yetkileri </font></span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">a. Yasama Sürecine Dair Yetkileri </font></span></p></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">b. Yargısal Yetkisi </font></span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">c. Danışma ve Denetim Yetkisi </font></span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">d. Yetki Sınırı </font></span></p></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">9. Sorumlulukları </font></span></p></blockquote> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font style="font-size: 12px;" color="#085294"><b><span style="font-family:ACaslonPro-Bold;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Bold">G. Şûrâ-yı Devletin Geçirdiği Değişiklikler </span></b><span style="font-family:ACaslonPro-Regular; mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><o:p></o:p></span></font></p> <blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">1. Parlak Dönem (1868-1872) </font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">2. Tartışmaların Odağındaki Şûrâ-yı Devlet: Tılsımın Bozulması (1872-1880) </font></span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">a. Yeniden Yapılanma Çabaları </font></span></p></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size: 12px; font-family: ACaslonPro-Regular;"><font color="#085294">Şûrâ-yı Devlet Nizâmnâme-i Esâsîsi (1880)</font></span></p></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">İdari Yargıda İhtisâslaşmaya Doğru: 1897 Yılı Reformu </font></span></p></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">3. II. Meşrutiyet Dönemi’nde Şûrâ-yı Devlet </font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">4. Şûrâ-yı Devlet Başkanları (Re’îs-i Evvel) </font></span></p></blockquote> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><o:p><font style="font-size: 12px;" color="#085294"> </font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">ÜÇÜNCÜ BÖLÜM<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><b><span style="font-family:ACaslonPro-Bold;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Bold"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">ANAYASALAR VE ŞÛRÂ-YI DEVLET/DANIŞTAY<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font style="font-size: 12px;" color="#085294"><b><span style="font-family:ACaslonPro-Bold;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Bold">A. Türkiye’de Anayasal Hareketlerin Doğuşu </span></b><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><o:p></o:p></span></font></p> <blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">1. Sened-i İttifâk (1808) </font></span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">a. Hukuki Niteliği </font></span></p></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">2. Devletin Hukukla Kavranmaya Başlaması: Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu (1839) </font></span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">a. Hukuki Niteliği </font></span></p></blockquote></blockquote> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">b. Kanunlaştırma Hareketleri <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font style="font-size: 12px;" color="#085294"><b><span style="font-family:ACaslonPro-Bold;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Bold">B. Şûrâ-yı Devletin/Danıştayın Anayasalardaki Düzenlenişi </span></b><span style="font-family:ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><o:p></o:p></span></font></p> <blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">1. Kanûn-ı Esâsî ve Şûrâ-yı Devlet </font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">2.1921 Anayasası (Teşkîlât-ı Esâsiyye Kanûnu) ve Şûrâ-yı Devlet</font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">3. 1924 Anayasası (Teşkîlât-ı Esâsiyye Kanûnu) ve Şûrâ-yı Devlet</font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">4. 1961 Anayasası ve Danıştay</font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">5. 1982 Anayasası ve Danıştay </font></span></p></blockquote> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><o:p><font style="font-size: 12px;" color="#085294"> </font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">DÖRDÜNCÜ BÖLÜM<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><b><span style="font-family:ACaslonPro-Bold;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Bold"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">TÜRKİYE’DE İDARİ YARGININ DOĞUŞU BAĞLAMINDA ŞÛRÂ-YI DEVLET<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font style="font-size: 12px;" color="#085294"><b><span style="font-family:ACaslonPro-Bold;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Bold">A. Kavramsal Çerçeve </span></b><span style="font-family:ACaslonPro-Regular; mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><o:p></o:p></span></font></p> <blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">1. İdari Denetim Kavramı</font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">2. Tefrîk-i Mesâlih/Vezâif İlkesi </font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">3. Kuvvetler Ayrılığı İlkesi </font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">4. İdari Yargı Kavramı</font></span></p></blockquote> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font style="font-size: 12px;" color="#085294"><b><span style="font-family:ACaslonPro-Bold;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Bold">B. İdare Hukukunun Doğuşu ve İdarenin Yargısal Denetimi/Kazâ-î Murâkabesi </span></b><span style="font-family:ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><o:p></o:p></span></font></p> <blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">1. İdare Hukukunun Doğuşu ve Hukuk Devleti </font></span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">a. İdari Rejim </font></span></p></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">b. İptal Davası </font></span></p></blockquote></blockquote><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">2. İdarenin Yargısal Denetimi/Kazâ-î Murâkabesi </font></span></p></blockquote> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font style="font-size: 12px;" color="#085294"><b><span style="font-family:ACaslonPro-Bold;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Bold">C. Şûrâ-yı Devlet Kararlarının Yargısal Yönden Değerlendirilmesi </span></b><span style="font-family:ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><o:p></o:p></span></font></p> <blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">1. Tutuk Adalet ( Justice Retenue) </font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">2. Türkiye’de İdari Yargı Geleneğinin Oluşması </font></span></p></blockquote> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-family: ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><o:p><font style="font-size: 12px;" color="#085294"> </font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font style="font-size: 12px;" color="#085294"><b><span style="font-family:ACaslonPro-Bold;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Bold">SONUÇ VE DEĞERLENDİRME </span></b><span style="font-family:ACaslonPro-Regular; mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font style="font-size: 12px;" color="#085294"><b><span style="font-family:ACaslonPro-Bold;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Bold">KAYNAKÇA </span></b><span style="font-family:ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family: ACaslonPro-Regular"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font style="font-size: 12px;" color="#085294"><b><span style="font-family:ACaslonPro-Bold;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Bold">DİZİN </span></b><span style="font-family:ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font style="font-size: 12px;" color="#085294"><b><span style="font-family:ACaslonPro-Bold;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Bold">EKLER </span></b><span style="font-family:ACaslonPro-Regular;mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Regular"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-family:ACaslonPro-Bold; mso-bidi-font-family:ACaslonPro-Bold"><font style="font-size: 12px;" color="#085294">FOTOĞRAFLAR</font></span></b><o:p></o:p></p>