İletişim +90 312 267 16 11

RAVZATÜ`L-KÜBERÂ Tahlil ve Metin (Mü`minzâde Seyyid Ahmed Hasîb Efendi), 2003

₺24.00 ₺14.40
  • Yazar: Mesut AYDINER
  • Basım Yılı: 2003
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: 1703 Edirne Vak‘ası ve Şeyhülislam Feyzullah Efendi hakkında önemli bir eser: Ravzatü’l-Küberâ
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751614570
  • Barkod : 9751614570
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 210 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

BİBLİYOGRAFYA

KISALTMALAR

MÜ'MİN-ZÂDE SEYYİD AHMED HASÎB EFENDİ

A. HAYATI

B. ESERLERİ

1. Silkü'l-Leâlî-i Âl-i Osman

a. Telif Sebebi

b. Muhtevası

c. Kaynakları

2. Dergeh-nâme

a. Müellifi Meselesi

b. Nüshaları

3. Mecmû'a-i Tevârih

4. Ravzatü'l-Küberâ

a. Telif Sebebi

b. Telif Tarihi

c. Muhteva

d. Kaynakları

d-1. Yazılı Kaynakları

d-2. Şifahî Kaynakları

aa. Şehir âhalisinden duydukları

ab. Saray âhalisinden duydukları

ac. Feyzullah Efendi ailesinden duydukları

d-3. Diğer Kaynakları

e. Tesirleri

f. Mü'min-zâde'nin tarihçiliği ve üslûbu

g. Metin Tesisinde takip edilen metod

h. Kaynak değeri ve Sonuç

METİN

Der-Beyân-ı Menâkıb-ı 'Aliyye-i 'Alâeddîn Paşa

Evvelü'l-vüzerâ 'Alâeddîn Paşa

Der-vasf-ı Şehriyâr-ı Ekrem ve Pâdişâh-ı üstûde-şiyem

Der-beyân-ı ahvâl-i vüzerâ-yı izâm

Ahvâl-i Garîbe

Zuhûr-ı Kavanoz Ahmed Paşa

Nasb-ı Şeyhülislam Paşmakçı-zâde es-Seyyid Ali Efendi berâ-yı maslahat

Nasb-ı Ser-sekbânân Çalık Ahmed Ağa

Nasb-ı Müftî Mehmed Efendi der-meydân

Nasb-ı Sadr-ı Anadolu

Nasb-ı Ağâ-yı Yeniçeriyân

Nasb-ı Ağâ-yı Sipâhiyân-ı Salih Ağa

Zuhûr-ı İmâm-ı Müteseyyid

Der-beyân-ı insidâd-ı dekâkîn-i esvâk

Zuhûr-ı Torucan Ahmed

Şüyû'ı peyâm-ı fitne der-Edirne

Âmeden ricâl-i devlet be-sarây-ı Şeyhülislâmî berâ-yı meşveret ve irsâl-i Kethüdâ-yı Yeniçeriyân be-cânib-i İstanbul

Akd-i meclîs-i meşveret der-sarây-ı Hazret-i Sadr-a'zam

Desîse-i Râmî Paşa der-hakk-ı Şeyhülislâm

Nasb-ı Kâdı-yı İstanbul

Halâs-ı Mîrâhûr-ı sânî Selim Ağa

Avdet-i elçiyân ez-cânib-i Edirne

Der-beyân-ı hareket-i ahlât-ı fâside

Zuhûr-ı Firârî Hasan Paşa ez-perde-i ihtifâ

Tevcîh-i rütbe-i vezâret be-Ağâ-yı Yeniçeriyân ve Ser-Bostâniyân-ı Edirne

İrsâl-i evâmir-i isti'câl be-vilâyet-i Rumeli

Ta'yîn-i Mîr-i mîrân be-zabt-ı sevâhil-i Edirne

Sa'y-i Kâimmakâm Hasan Paşa be-tedârük-i mehâmm-ı seferiyye

Tertîb-i esnâf-ı 'asâkir-i makhûr

Der-beyân-ı keyfiyyet-i 'acîbe

İrsâl-i Serdengeçtiyân be-cânib-i İznikmid

Ahz u ihzâr-ı Ebnâ-yı Vânî Efendi

Nakl-i mâcerâ-yı Sun'ullah be-Ağâ-yı Serdengeçti

Tertîb-i mühimmât-ı seferiyye ve ihzâr-ı âlât-ı harb-i top ve tüfenk ve sâir edevât-ı kıtâl ve ta'biye-i zehâyir-i 'asâkir-i makhûre der-menzil-i Edirne

Cem'-i 'asâkir-i Devlet be-sahrâ-yı Edirne berâ-yı müdâfa'a-i havâric

Mazmûn-ı Hatt-ı Hümâyûn

Tahrîr-i Serdengeçtiyân-ı sipâh

Nasb-ı Sadr-ı Rumeli ve Anadolu

Nasb-ı Kethüdâ-yı Yeniçeriyân ez-cânib-i meydâniyân

Gasb-i emvâl-i Şeyhülislâm Feyzullâh Efendi

Hurûc-ı Vezîr-i a'zam be-sahrâ-yi Edirne

'Avdet-i Yörük Hasan Paşa

'Akd-i meclis-i meşveret der-keyfiyyet-i ceng ü cidâl

Nasb-ı Otak-ı Pâdişâhî ve Ordû-yı Hümâyûn-ı ric'at-nümûn

Tevcîh-i Sadr-ı Fetvâ be-Sadr-ı Anadolu

Katl-i Ebnâ-yi Vânî Efendi

Teşrîf-i Mustafa Hânî be-Ordû-yı Sultânî der-Babâ-yı 'Atîk

İltikâ-yı askerîn

Firâr-ı Sadrâzam Râmî Paşa

Mülâkat-ı asker-i Tarafeyn

İbkâ-yı menâsıb-ı erkân-ı Devlet

Vukû'-ı bey'at i vükelâ vü a'yan ez-Pâdişâh-ı zamân Sultân Ahmed Hân

Tevcîh-i imâmet-i sultân be-sırr-ı hîle-i gürûh-ı sâdât

Nefy-i musâhebân-ı Hudâvendigâr-ı Esbak

Teşrîf-i evvel-i Hümâyûn berâ-yı edâ-yı Cum'a be-Câmi'-i Sultan Bâyezid

Nasb-ı Mîrâhûr-ı evvel ve sânî

Vukû'-ı hareket-i Hümâyûn

Azl-i Ser-topcuyân-ı Dergâh-ı Âlî

Zuhûr-ı gulgule-i Ordû-yı Hümâyûn

İlbâs-ı Hil'at be-Ağa-yı Dârü's-sa'adeti'ş-şerîfe

Tevzî'-i mevâcib-i Cülûs-ı Hümâyûn

Teşrîf-i Hümâyûn be-cânib-i Buçuktepe

Fursat-ı 'arz-ı merâm

Menâkıb-ı garîbe

Müşârün-ileyh es-Seyyid Mustafâ Efendi'den yine menkuldür ki

Der-şehâdet-i Feyzullâh Efendi el-müftî-i sâbıka

Mersiye-i sadrü'ş-şehîd es-Seyyid Feyzullah Efendi

İrâd-ı suâl ez-cânib-i Sultân-ı Kevneyn

Tevbîh-i Müftî-i Meydâniyân be-vuku'-ı hazelân

Der-beyân-ı muhâkeme ve beyânü'l-vâki' .

Der-beyân-ı i'tirâz be- cânib-i Şeyhülislâm-ı şehâdet-encâm

Der-beyân-ı te'addî-i Müftî-i mufaddal ez-câdde-i i'tidâl ve beyân-ı ahvâl-i eslâf-ı fetvâ-penâhân

Der-beyân-ı serzeniş-i müşârün-ileyh

Der-beyan-ı hırmân-ı sûdûr-ı kirâm ve mevalî-i 'izâm ez-iltifât

Der-beyân-ı keyfiyyet-i Monlâ Gürânî bi'l-istiklâl

İrsâl-i mektûb ez-savb-ı sultânî der-rivâyet-i uhrâ

Der-beyân-ı vefât-ı Şehzâde

Der-beyân-ı ferâğ-ı Sultânî

Der-beyân-ı muâvaza Müftî-i Meydâniyân

Der-beyân-ı istizân-ı iftâ be-katl-i Müftî-i şehâdet-i encâm

Mesnevî der-menkabe-i İmâm Mehmed Efendi el-mansûb Müftiyyen 'an-tarafi'l-meydan

Der-beyân-ı ahvâl-i Müftî-i müşârün-ileyh es-Seyyid Feyzullah Efendi

Kıssa-i acîbe

Rüyâ-yı Sezâyî Şeyh Hasan Efendi

Hikâyet-i garîbe

Meâl-i mektûb-ı 'azîz-i müşârün-ileyh

Ez-makâlât-ı şehîd Feyzullah Efendi

Rüyâ-yı sâdıka-i Hazret-i fetvâ-penâh

SUMMARY

İNDEKS

EKLER