İletişim +90 312 267 16 11

Câbî Târihi 1 (Târîh-i Sultân Selîm-i Sâlis ve Mahmûd-ı Sânî) Tahlîl ve Tenkidli metin, 2003

₺30.00 ₺18.00
  • Yazar: Câbî Ömer EFENDİ, Mehmet Ali BEYHAN (Yay. Haz.)
  • Basım Yılı: 2003
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: III. Dizi, Sayı:24
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 975161578X
  • Barkod : 975161578X
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 722 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

BİBLİYOGRAFYA

KISALTMALAR

I. BÖLÜM

MÜELLİF VE ESERİNE DÂİR

A- Ayasofya Câbisi Ömer Efendi

B- Eserin İsmi

C- Te'lif Tarihi

D- Te'lif Sebebi

E- Câbî Târihi'nin Bilinen Nüshaları ve Husûsiyetleri

1. Es'ad Efendi Nüshası

2. Tarih Semineri Kütübhânesi Nüshası

3. Marburg Devlet Kütübhânesi Nüshası

F- Dil ve Üslûbu

II. BÖLÜM

CÂBÎ TÂRİHİ'NİN KAYNAKLARI

A- Müellifin Müşâhâdeleri

B- Yazılı Kaynaklar

G İstimâ'î Kaynaklar

III. BÖLÜM

ESERİN MUHTEVÂSI, İLMÎ KIYMETİ VE METNİN TESİSİ

A- Muhtevâsı

B- İlmî Kıymeti

C- Metnin Te'sîsi'nde Uygulanan Esaslar

D- Metnin Fihristi

METİN

DİZİN