İletişim +90 312 267 16 11

Son Vak`anüvis Abdurrahman Şeref Efendi Tarihi II Meşrutiyet Olayları (1908 - 1909), 1996

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Prof. Dr. Bayram KODAMAN, Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL
  • Basım Yılı: 1996
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9751608163
  • Barkod : 9751608163
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ  
KAYNAKLAR    
GİRİŞ  
I.  BÖLÜM
i - n TEMMUZ 1324 TARİHİNDE İ<LÂN-I MEŞRÜ-
TİYYETİ İCÂB EDEN ESBÂB İLE AHVÂL-İ ÂHݬ
RE HAKKINDA BAZI MÜTÂLA'AT    
a — Emniyyetsizlik  ve  Hafiyeler 
b — Ma*arif ve  Matbu'ât    
c — Umûr-ı   Mâliyye    
d — Hürriyet-i  Şahsiyye   
e — Yıldız     
f — 11   Temmuz  1324    
g — //   Temmuzdan  Sonra    
h — 31   Mart  Hâdisesi     
2 - SULTAN MEHMED HÂN-I HÂMİS HAZRETLERİ'
NİN  CÜLÜS-I   HÜMÂYÛNLARI   
a —   Istitrâd 
b —   Meclis-i Umûmi-i   MillVnin   HaV   Karar-nâmesi Ber-
Vech-i Atî Dere  Olunur 
c — Cülûs-ı  Hümâyûn'un  Te'sîrâtı  
d — Tevfik Paşa Kabinesinin istifası ve Hidmeti    
e — Hüseyin Hilmi   Paşa'mn Sadâreti    
/ — Taklîd-i Seyf Resm-i Vâlâsı    
g — Meclis-i Umûmî-i Millîye   Teşrifi Şahane   
h — "Sûret-i Mutk-ı Hümâyûn"    
ı — "Orduya  Beyannâme-i  Hümâyûn"   
i — Hutbelerde  Nâm-ı  Hümâyûn    
j — Mühr-i  Hümâyûn Hakki   
k —   Cülûs-ı Hümâyûn-ı Mülûkânenin Tebliğ ü Tebrîki   .. .
I —    Hâkan-ı   Mahlûkun Selanik? e l'zâmt  
m —  Hürriyet Tepesi ve Şühedânın Defni   
n —   Selâmlık   Resm-i   Alîsi 
3 - ADANA  VAK'ASI    
a —   Sâlifü'z-zikr £abıt Varakası'nın Sureti   
b —    Taraf-ı Hükümet-i Seniyyeden Adana'ya I'zâm Olunan
Hey'et-i   Teftîsiyyenin   Mazbatası    
c —    Fezleke     
d —   Adana Birinci Divân-ı Harb-i ÖrfVnin Mazbatası  . . .
e —   Adana Vakıası ve Meşgulleri (Çalyan Karabet)     
4- İSTANBUL'DA  İDÂRE-İ   ÖRFİYYE    
5 -  PADİŞAH   SULTAN   RESAD'IN   BAZI   ZİYARET-
LERİ    
a —   Hazîne-i Hümâyûnu ^iyâret-i Şahane    
b —   Etfâl Hastahânesini ziyareti Şahane    
c —    Tophane Fabrikalarını Zjyâret-i Şâhâne    
6 - HÜSEYİN HİLMİ PAŞA KABİNESİNİN PROGRA-
MI VE KABİNEDE BAZI TEBEDDÜLAT    
II.  BOLUM
Z E Y L L E R
i - 31   MART  HÂDİSESİ  
a —   Birinci   Kısım   
— Müzakere     
— Sadrâzam Hilmi Paşa'nın Beyanâtı 
— Şeyhülislâm   Efendi'nin  Beyanâtı    
— Birinci   Karar    
— Devam-ı    Müzakere    
— ikinci   Karar 
b —   İkinci  Kısım 
— Harbiye Nâzın  Ali Rızâ  Paşa   Tarafından  Hu-zûr-ı   Sadâret-Penâhîye   Telgrafnâme     
— Hüseyin Hilmi Paşa Kabinesinin istifanamesi  ....
2 -  BEYANÜL - HAK   RİSALESİ    
3 -  KILIÇ ALAYI PROGRAMI    
4- GAZİ AHMED MUHTAR PAŞA'NIN SEFARET-Î
FEVKALÂDESİNE DÂİR TAKDİM OLUNAN RA¬
POR SURETİDİR 
5 - ŞER-KURENÂ LÜTFİ BEY TARAFINDAN HÂK-
PÂY-I CENÂB-I MÜLÛKÂNEYE AVRUPA'DAN
TAKDİM OLUNAN ARİZADIR    
6- LÜTFİ BEY TARAFINDAN TAKDİM OLUNAN DİĞER ARİZADIR     
7- LÜTFİ BEY TARAFINDAN TAKDİM OLUNAN DİĞER ARİZADIR     
8 - MERSİN'DE OYNANAN TİYATRO OYUNUNDAN
BİR PARÇA    
9 - ADANA OLAYLARI İLE İLGİLİ BELGELER   ....
ıo - İSTANBUL DİVÂN-I HARELERİ TARAFINDAN
MAHKÛM OLAN KESÂNIN ÜÇ KIT'A RESMİ
DEFTERİDİR  
a — Defter i : idama Mahkûm Olub Salb Olunanlar ve Es-
bâb-ı Mahkûmiyet    
b — Defter 2 : Müebbed ve Muvakkat Kürek ve KaVabend
ve Nefy ve Tard ve Altı Mah ve Daha piyade Hapis Ce-
zâlariyle Mahkûm Olanlar    
c — Defter 3 : Bilâ-muhâkeme ve Bilâ-müddet Nefy Olu¬
nanlar     
ıı-HAKAN-I SABIKDAN MÜDEVVER NÜKÜD VE
MÜCEVHERAT VE EMLÂKİN HAZİNE-İ MÂLݬ
YEDEN ŞUBAT SENE 1327 TARİHİNDE ALINAN
BİR KIT'A DEFTERİDİR    
12 - TÂRÎH-Î OSMANΠ  ENCÜMENİ  HAKKINDA TA'
LİMÂT SURETİ    
a —    Teşkilât     
b —    Vezâif     
c —    Cihet-i Mâliye    
13 - MANASTIR  VALİSİ  HIFZI    PAŞA'DAN ALINAN
BİRKAÇ TELGRAFNÂME SURETİ    
14 - 18 AĞUSTOS 1325 TÂRİHİNDE MECLİS-İ U-
MÜMİNİN TA'TİLİ MÜNÂSEBETİYLE KIRAAT
OLUNAN İRÂDE-İ SENİYYE VE İRÂD OLUNAN
NUTUKLAR   
a —   îrade-i Seniyye Sureti     
b —   Meclis-i Ayan Reisi Sa'id Paşa   Tarafından Meclis-i
Mezkûrda İrâd Olunan Nutuk   
c —    Meclis-i Meb'ûsân Reisi Ahmed Rıza Bey Tarafından
Meclis-i Mezkûrda İrâd Olunan Nutuk 
d —   Tevm-i Mezkûrda Meclis-i Meb'ûsânda Hüseyin Hilmi
Paşa Tarafından İrâd Olunan Nutuk