İletişim +90 312 267 16 11

Harp ve Mütareke Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu`nun Ekonomisi, 1994

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Vedat ELDEM
  • Basım Yılı: 1994
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751606489
  • Barkod : 9751606489
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 255 Sayfa

  • Ürün Barkodu

 

ÖNSÖZ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

HARP YILLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

EKONOMİSİ

 

I.        HARP ÖNCESİ İKTİSADİ DÜZEN

 

LİBERAL-KAPİTALİST BİR REJİM

Tarihi tekamül

Nüfus

Ziraat

Sanayi

Dış borçlar ve Devlet Maliyesi

Para ve ticaret

 

AVRUPA'DA HARP HALİNİN İKTİSADİ HAYATA İNİKASI

            Mali piyasalar ve iaşe durumu

            Harbin finansmanı ve dış tediyeler

 

ll.    OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN HARBE KATlLIŞI

İNTİZAR VE HAZIRLIK SAFHASI

            Siyasi durum

            İktisadi ve Mali icraat

            Sermaye piyasası

            Emtia stokları ve fiyatlar

            Askeri harekat ve harbe giriş

 

lll. OSMANLI DEVLETİ'NİN HARP EKONOMİSİ

 

İAŞE POLİTİKASI

Ziraat

İaşe işleri

İKTİSADi GELİŞMELER

Fiyat ve ücretler

Ticari münasebetler

İhtikarla mücadele

Sanayi ve madenIer

 

DEVLET MALİYESİ VE HARBİN FİNANSMANI

Mali meseleler

Harp vergisi

Temettü vergisi

Aşar

Agnam resmi

Gümrük resmi

Damga resmi

Tuz resmi

ıstihlak resimleri

Harp kazançları vergisi

Masraf bütçesi

Düytin-i U mümiyye muhassasatı

Maaşlar

Umumi masraflar

Yatırımlar

Harp masrafları

Harbin finansmanı

PARA SİSTEMİ VE SERMAYE PİYASASI

 

IV. MONDROS MÜTAREKESİ'NİN İKTİSADİ

      ŞARTLARI

HARP SONUNDA UMUMİ AHVAL

MONDROS MÜTAREKESİ

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

MÜTAREKE VE MİLLİ MÜCADELE YILLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU EKONOMİSİ

I.  İŞGAL YILLARINDA İSTANBUL

İSTANBUL HÜKÜMETLERİNİN İKTİSADİ İCRA-

        ATLARI

DIŞ MÜNASEBETLERİN YENİDEN TESİSİ

FİYATLAR VE HAYAT SEVİYESİ

DEVLET MALİYESİ.

Ag-nam resmi

Musakkafat ve arazi vergisi

İstihlak resimleri

Damga resmi ve harçlar

Müskirat resmi

    SEVRES MUAHEDESİ

 

II.   MİLLİ MÜCADELE YILLARI

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HÜKÜMETLE-

      RİNİN  İKTİSADI

SİYASETLERİ

ZİRAAT

İzmir bölgesi

SANAYİ

İstanbul

İzmir ve Bursa

Anadolu

MADENLER

Krom

Simli kurşun ve çinko

Bakır madenIeri

Borasit

Linyit

Sair madenier

MÜNAKALE

Şark demiryolları

Anadolu-Bag-dat hattı

Aydın ve İzmir-Kasaba ve temdidi demiryolları

Sarıkamış-Erzurum hattı

Tarifeler

Demiryolu siyaseti

Denizyolları

Karayolları

DEVLET MALİYESİ

Bütçe siyaseti

Vergiler

Gümrük resimleri

Müsakkafat vergisi

Ağnam resmi

Temettü ve Harp kazançları vergileri

Damga resmi ve harçlar

Tuz resmi

İstihlak resimleri

Posta ve telgraf ücretler

Müskirat

İstan bul'un istirdadı ile ilgili meseleler

Yatırımlar

Osmanlı borçları ve Düyün-i Umumiyye İdaresi

SOSYAL SAHADA ÇALIŞMALAR

SERMAYE PİYASASI

 

III.   LOZAN MUAHEDESİ'NİN İKTİSADİ  
      
ŞARTLARI

HARPLERİN BİLANÇOSU

Ermeni meselesi

Maddi zararlar

LOZAN MUAHEDESİ'NİN İKTİSADİ ŞARTLARI

 

 

IV. İMPARATORLUKTAN AYRILAN EYALETLERDE  İKTİSADİ

     MESELELER

SURİYE

FİLİSTİN

IRAK

ARABİSTAN

 

SONUÇ

DİZİN

HARİTALAR