İletişim +90 312 267 16 11

Osmanlı Devleti`nde Bulgar Meselesi (1850-1875), 1992

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Dr. M. Hüdai ŞENTÜRK
  • Basım Yılı: 1992
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751604419
  • Barkod : 9751604419
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 401 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

G İ R İ Ş

GAYRIMÜSLİM TEBAANIN

OSMANLI DEVLETİ'NDEKİ DURUMUNA BİR BAKIŞ

a)   Devletin fetih siyaseti, din ve vicdan hürriyeti (istimâlet)

b)   Devletin iskan siyaseti

c)   Devletin karakteri (muhafazakar, te'lifci gazi uc-devleti), idari ve askeri siyaseti

d)  Devletin iktisadi-mali ve sosyal siyaseti ve vergiler

e)  Islahat Fermanı (1856) ve gayrımüslim tebaa

I. BÖLÜM

BULGAR İSYANLARININ SEBEPLERİ

A)     Rum Patrikhanesinin Bulgarlara karşı tutumu ve Bulgar milli duygu ve kültürünün uyanması

1-   Bulgarlık milli duygusunun uyanması

2-   Bulgar milli kültür ve maarif faaliyetleri

B)     Bulgarlar üzerinde dış etki ve kışkırtmalar

         1-   Rusya'mn rolü ve Panslavizm

2-   Sırbistan, Romanya ve Yunanistan'ın rolü

3-   Diğer Avrupa devletlerinin rolü

C)  XIX. yüzyılda Avrupa'daki milliyetçilik hareketle-

      rinin etkisi ve Bulgaristan'ın özel konumu

BULGAR MESELESI

  D)   Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu karışık , idari ve mülki bozukluklar Gospodarlık rejimi durum  

E)   Bulgaristan'da Kırım ve Kafkasya'dan Tatar ve

       Çerkes muhacirlerinin iskanı

1- Kırım muhacirleri

2- Kafkasya muhacirleri

II. BÖLÜM

1850-1875 YILLARI ARASINDA BULGAR MESELESİ

A)     XIX. Yüzyılın ikinci yarısına kadar Bulgaristan'da eşkıyalık ve isyan hareketlerine genel bakış

B)   1849-50 (1266) Vidin isyanından sonra Bulga-ristan'da genel durum

C)     Tırnova - Vidin - Niş isyanları (1856)

1- Hazırlıklar

2- Isyanın başlaması ve yayılması

3- Isyandan sonra

D)     Köy Çorbacılığı Nizamnamesi ve Kocabaşılık usulünün değiştirilmesi.

E)     Niş ve Leskofça'da arazi meselesi

F)     1859/60 (1276 h.) Vidin isyanı

G)     Niş, Filibe ve Tırnova'da eşkıyalık ve isyan hareketlerİ

H)     Sırbistan ve Rusya'ya yapılan Bulgar göçl

         1-   XIX yüzyıla kadar yapılan Bulgar göçlerine

               genel bir bakış

2-   XIX. yüzyılın ilk yarısında yapılan Bulgar göçleri

a)   1806-1812 Osmanlı-Rus harbi sırasında yapılan Bulgar göçleri

b)  1828-1829 Osmanlı-Rus harbi sırasında yapılan Bulgar göçleri

3-    XIX. yüzyılın ikinci yarısında Bulgar göçleri

a)   Kırım harbinden sonra Rusya'ya yapılan Bulgar göçleri

b)   Niş'den Sırbistan'a yapılan Bulgar göçleri

c)   Vidin'den Rusya'ya yapılan Bulgar göçleri

J)      "Vilayet Usulü"nün ihdası ve Tuna Vilayeti'nin teşkili

1-      Sadrıazam Kıbnslı Mehmed Paşa'nın

         Rumeli'yi teftişi

2-      Midhat Paşa'nın Niş vaımgi

3-      "Vilayet Usulü"nün ihdası ve Midhat Paşa'nın

         Tuna Valiliği

a)   Emniyet ve asayişin temini

b)   Şose yolları yapımı

c)   Menâfi'-i umumiyye sandıklarının kurulması

d)   Emanet (emniyyet) sandıklarının kurulması

e)   Tuna Ticaret Vapurlan lşletmeciligi (Nehir İdaresi Teşkilatı)

f)   Maarif ve kültür faaliyetleri

K)     Bulgar ihtilal komitelerinin teşkili ve faaliyetleri

L)      Birinci Tuna hadisesi (1867)

M)     Vapur hadisesi (1867)

N)     İkinci Tuna hadisesi (1868)

P)     Bulgar Kilisesinin istiklali ve Eksarhlığın kurulması

R)     Zağralar hadisesi (1875)

SONUÇ

B İ B L İ Y O G R A F Y A

B E L G E L ER

B E L G E    F O T O K O P İ LER İ

İ N D E K S