İletişim +90 312 267 16 11

XV-XVI. Asırlarda Trabzon Sancağı`nda Sosyal ve İktisadî Hayat, 2002

₺24.00 ₺14.40
  • Yazar: Dr. M. Hanefi BOSTAN
  • Basım Yılı: 2002
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9751614481
  • Barkod : 9751614481
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ
KISALTMALAR
GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
TRABZON SANCAĞININ İDÂRÎ TEŞKİLÂTI, YÖNETİCİLER ve İSKÂN HAREKETLERİ

A. İDÂRÎ TEŞKİLÂT

1. İdârî Durum
2. Sancağın İdârî Taksimatı İle İlgili Bazı Istılahlar
3. İdârî Taksimat

a. 1486-1583 Yılları Arasında İdâri Taksimat

a1. Trabzon Kazası
a2. Of Kâzası
a3. Rize Kazası
a4. Atina Kazası
a5. Arhavi Kazası
a6. Hemşin Kazası
a7. Torul Kazası
a8. Giresun Kazası
a9. Kürtün Kazası


b. 1583-1600 Yılları Arasında Trabzon Sancağında İdârî Taksimat

4. Trabzon Sancağının Sınırları

B. YÖNETİCİLER

1. Sancakbeyleri ve Beylerbeyiler

a. Sancakbeyleri
b. Beylerbeyiler

2. Trabzon Kadıları
3. Trabzon Müftüleri
4. Trabzon Kalesi Dizdârları
5. Trabzon Kaptanları (Reisleri)
6. Trabzon Alaybeyleri
7. Trabzon Subaşı ve Zaîmleri

C. TRABZON SANCAĞINDA İSKÂN HAREKETLERİ

1. Dışa Yönelik İskân
2. İçe Yönelik İskân

a. Trabzon Sancağına Başka Sancaklardan Yerleştirilenler
b. Sancak Dahilinde Yapılan İç İskân

İKİNCİ BÖLÜM
NÜFUSUN DAĞILIMI
SANCAĞIN NÜFUS DAĞILIMI

A. TRABZON KAZASI

1. Trabzon Şehri (Nefs-i Trabzon)

a. Müslüman Mahalleleri
b. Hıristiyan Mahalleleri
c. Trabzon Şehrinde Nüfus

c1. 1486'da Nüfus
c2. 1520'de Nüfus
c3. 1554'te Nüfus
c4. 1583'te Nüfus
c5. 1486-1583 Yılları Arasında Trabzon Şehrinin Nüfusu ve Fizikî Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme

2. Akçaâbâd (Akçaova) Nâhiyesi
3. Maçka Nâhiyesi
4. Yomra Nâhiyesi
5. Sürmene Nâhiyesi
6. Kaza Nüfusu İle İlgili Değerlendirme

B. OF KAZASI

C. RİZE KAZASI

1. Rize Şehri’nin Nüfusu
2. Rize Kazasının Nüfusu

D. ATİNA (PAZAR) KAZASI

E. HEMŞİN KAZASI

F. ARHAVİ (LÂZ) KAZASI

1. Arhavi Kazası Merkezinin Nüfusu
2. Nefs-i Makrıyalu (Kemal Paşa)'nun Nüfusu
3. Gönye Nâhiyesinin Merkez Nüfusu
4. Yagobit Nâhiyesinin Merkez Nüfusu
5. Arhavi (Lâz) Kazası Nüfusu

G. TORUL KAZASI

1. Ardasa’nın Nüfusu
2. Canca (Gümüşhâne) Merkez Nüfusu
3. Torul Kazasının Nüfusu

H. ÇEPNİ (GİRESUN) KAZASI

1. Giresun Şehri'nin Nüfusu
2. Kazanın Nüfusu

İ. KÜRTÜN (YAĞLIDERE) KAZASI

1. Görele Kalesinin Nüfusu
2. Tirebolu Kalesinin Nüfusu
3. Kürtün (Yağlıdere) Kazasının Nüfusu

J. TRABZON SANCAĞININ NÜFUSU

1. Sancağın Nüfusu
2. Sancağın İskân Merkezleri
3, Sancağa Bağlı Kazaların Nüfus Yoğunluğu Bakımından Tasnifi
4. Sancak Nüfusunun Şehirli, Köylü, Müsellem ve Mustahfız-Azeb Yönünden Tasnifi
5. Sancağın Dirlik Sahipleri İle Birlikte Tahmini Nüfusu
6. Sancağın Nefer Olarak Nüfusu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SOSYAL YAPI
A. CEMİYET YAPISI

1. Dirlik Sahipleri
2. Kale Mustahfızları ve Azebler
3. Trabzon Şehrinde Sosyal Yapı
4. Trabzon Kazasında Sosyal Yapı
5. Of, Rize, Atina, Arhavi, Torul ve Hemşin Kazalarında Sosyal Yapı
6. Çepni (Giresun) Kazasında Sosyal Yapı
7. Kürtün Kazasında Sosyal Yapı
8. Trabzon Sancağında Sosyal Yapı

B. İSİMLER YÖNÜNDEN SANCAĞIN İÇTİMÂÎ BÜNYESİ

1. Sancaktaki "Veled-i Abdullah'ların Menşei, Yeni Müslüman Olanların Aldığı İsimler ve Baba Adları
2. Zimmilerin Taşıdıkları Türkçe Adlar
3. Sancak Dahilinde Zimmîlerin Yaşadığı Yerlerde Türkçe Ad Taşıyan İskân Birimleri
4. Sancak Dahilinde Bulunan Türk Boy, Aşiret, Cemaat ve Oba Adları
5. Trabzon Sancağında Çepniler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İKTİSADİ HAYAT ve TOPRAK İDARESİ
A. İKTİSADÎ HAYAT

1. Trabzon Şehrinde İktisadî Hayat ve Ticaret

a. Ticaret ve Sanayi Yönünden Şehrin İktisadî Vaziyeti

a1. Deniz ve Kara Ticareti
a2. İâşe, Mühimmât ve Asker Naklinde Üs Olarak Kullanılması
a3. Ticaret Hacmi ve Vergi Birimleri
a4. Vakıf Gelirleri
a5. Çarşılar
a6. Şehir Halkının Refah Durumu
a7. Sanayi

b. Şehirde İş Hayatı
c. Trabzon Şehri Haricinde Sancağın Ticaret, Sanayi ve İş Kolları Yönünden Durumu

2. Zirâi Hayat

a. Zirâat Sahaları
b. Zirâî Kesimde Çalışanların Hukukî Statüleri

3. Vergiler ve Üretim

a. Reâyâdan Alınan Vergiler
b. Yetiştirilen Mahsûller ve Bunlardan Alınan Vergiler

b1. Hubûbat ve Bakliyât Üretimi
b2. Bağcılık ve Meyvecilik
b3. Keten Üretimi ve Değirmencilik
b4. Hayvancılık, Balıkçılık, Arıcılık ve Doğancılık

B. TOPRAK İDÂRESİ

1. Hâslar
2. Zeâmetler
3. Timarlar

SONUÇ
EKLER
BİBLİYOGRAFYA
DİZİN
TRABZON ŞEHRİ MAHALLE ADLARI LİSTESİ (Liste: I)
TRABZON ŞEHİR HARİTASI (Harita : I)
TRABZON SANCAĞI HARİTASI (Harita II)