İletişim +90 312 267 16 11

Türk İnkılâbı Tarihi I-I, 1991

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Yusuf Hikmet BAYUR
  • Basım Yılı: 1991
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: I - I VIII. Dizi, Sayı: 9a2
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 975160320X
  • Barkod : 975160320X
  • Fiziksel Özellikleri : I. Hamur, 493 Sayfa

  • Ürün Barkodu

İlk Baskının Önsözü
İkinci Baskının Önsözü

BİRİNCİ BÖLÜM
Ayastafanos (Yeşilköy) Antlaşmasından İkinci Meşrutiyetin ilanına kadar gelişen olaylar

   Ayastafanos (Yeşilköy). İstanbul ve Berlin Antlaşmaları

1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883,   1884, 1885, 1886, 1881, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895,   1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903,  1904,1905, 1906, 1907, 1908

İKİNCİ BÖLÜM
İkinci Meşrutiyetin ilanına götüren yıllardaki düşünce akımlarıyla devrim yolunda düşünsel ve dinsel çalışmalar

I. -                     Genel Düşünceler (241- 245)

II. -                     Avrupa'daki muhalefete genel bakış - Yurt dışındaki muhalefetin teşkilatlanması: - Meşrutiyet aleyhindeki düşünceler: - Hükümetin muhalefete karşı tedbirleri:

III. -      Ahmet Rıza Bey'in etrafında toplanmış olan Türklerin (İttihat ve Terakki) program, amaç ve düşünceleri Program ve amaçların genel çizgileri:

İttihat ve Terakki'nin çalışma yolunun doğruluğunu izah tarzına bir örnek:

IV. -       İttihat ve Terakki'nin tartışma konusu olan başlıca amaç ve görüşleri ve bunların uğrayacağı değişiklikler: -İhtilalcilik:- yabancı devletlerin içişlere karıştırılması: - Muh­tariyetler: -Merkeziyetçilik:

V. -       Sabahattin Bey'in düşünce, meslek program ve amaçları

Düşünce ve meslek: - program: - Bu program üzerinde bazı düşünceler: - Sabahattin Bey'in tabiye bakımından düşünce ve davranma tarzı

VI. -                      Birinci Genç Türk (Jön Türk) Kongresi

Kongreden önceki durum: - Birinci Genç Türk Kongresi:  Askeri ihtilal çıkarmak için yapılan denemeler:

VII. -                      İttihat ve Terakki'nin çalışma tarzı - İttihat ve Terakki'nin yeni çalışmalarının başlangıcı: - Şube ve üye­lerin gizliliğine verilen önem: - İttihat ve Terakki merkezinin 1906 yazın­daki yeni teşkilat ve para tedariki bakımından Mısır'ın önemi: - Selanik'te şube açmak için yapılan mektuplaşmalar: - Osmanlı ülkesine adam ve evrak sokmak yolları ve bu işte yabancılardan görülen yardım ve güçlük: -İzmir'de kurulan Ahrar fırkasiyle birleşme teşebbüsü ve cemiyetin gele­cekte iktidara aday olduğunun belirtilmesi:

VIII.       Abdülhamit'in hastalığı ve Taşra teşkilatı hakkında Sabahattin Bey'in düşünceleri

IX. -      İttihat ve Terakki'nin Selanik'teki "Hürriyet Cemi­yeti" ile birleşmesi

Hürriyet cemiyeti: - Anlaşmanın işleme tarzı: Paris, merkezinin birleşme olayını bazı şubelere bildirme tarzı:

X. -      İttihat ve Terakki'nin Propagandası

Genel bilgiler: - Türkçe basın yolu İle propaganda: - Fransızca basın yolu ile propaganda: - Risalelerle yapılan propaganda: -  Dinsel propaganda: - İttihat ve Terakki'nin basın ve yayın siyasasının düzenlen­mesi:

XI. -      Erzurum'da yeni vergiler dolayısıyla husule gelen gale­yan

XII. -      Rusya'daki ayaklanma ve İttihat ve Terakki

Rusya'daki ayaklanmaların manevi önemi: - Doğu Anadolu'da pro­paganda yapmak için Rusya ve İran'daki nisbi serbestinin faydaları:

XIII. -      İttihat ve Terakki'nin Rusya ve Kafkas Müslüman­larıyla münasebetleri

Kafkas Türk ve Müslümanlarının İttihat ve Terakki İle münasebetleri: - Kafkas Türk ve Müslümanları için çalışma programı:

XIV. -       İttihat ve Terakki'nin İslamcılık ve Türkçülük siya­sası

İslamcılık siyasası: - İttihat ve Terakki'nin Türkçülük siyasası belir­tileri:

XV. -      Sabahattin Bey'in İslamcılık üzerindeki düşünceleri

XVI. -      İttihat ve Terakki'nin bazı devletler hakkındaki düşünce ve duyguları

Rusya:  - İran: - İngiltere: - Fransa: - Avusturya Macaristan: - Almanya: - Bulgaristan hakkında İttihat ve Terakki'nin düşüncesi:

XVII. -  Fiilen kaybedilmiş vilayetler ve İttihat ve Terakki İttihat ve Terakki ve Bosna Hersek: - Girit meselesi karşısında - İttihat ve Terakki:

XVIII. -               İttihat ve Terakki'nin ve Sabahattin Bey'in Müslüman olmayan azınlıklara karşı siyasaları

Genel siyasa: - Ermeniler'i yola getirmek ve kazanmak için yapılan uğraşlar:

XIX. -                Abdülhamid'in hastalığı ve Burhanettin Efendi'nin veliahtlığı sorunu

Burhanettin Efendi'nin veliahtlığı: -  Abdülhamid'in hastalığı: - ­İttihat ve Terakki'nin iki veliahta mektubu: - Reşat Efendi'ye gönderilen mektup: -İttihat ve Terakki'nin ikinci veliahta mektubu: - Hidive yazılan mektup: -İttihat ve Terakki'nin başka bir girişiti:

XX. -               Genç Türkler'le Abdülhamit düşmanı bazı teşkilatın Paris'te yaptıkları ikinci kongre (1907):

1907 yılındaki durum ve kongre hazırlıkları: - Kongrenin toplanması ve başkanların söylevleri: - Kongrenin yayınladığı beyanname:

XXI. -                1907 den itibaren İttihat ve Terakki'nin amaçlarında görülen değişiklik

Bu değişikliği belirten belgeler: - Sabahattin Bey'in durumu:

XXII. - Makedonya sorumunun son devrinde İttihat ve Terakki

Paris merkezinin Makedonya işi üzerinde çalışmaları: - İttihat ve Terakki ve Arnavutlar:

XXIII. - Genç Türkler arasında münasebetler

Cemiyetin Sabahattin Bey'le münasebetleri: - İttihat ve Terakki'nin kendisinden ayrılmış kimseler hakkındaki düşünceleri:

XXIV. - İttihat ve Terakki ve Osmanlı ricali

XXV. -               Meşrutiyetin elde edilmesini sağlayan hareketler

Ordudaki karışık durumu gösteren 3 üncü ordu müşir vekili Esat Paşa'nın Padişaha arizası: - Maddi sıkıntıların etkileri:- Ayaklanma hazır­lığım bildiren haberlerin saraya ardı ardına gelmeye başlaması:- Makedon­ya'da devrimci kaynaşmaların pek açık olarak belirmesi üzerine düşünülen ölçemler: - Talat Bey'in İstanbul'a gelmesi:- Selanik merkez komu­tanı Nazım Bey'in vurulması:- Abdülhamid'in 3 üncü ordudan iki subay istemesi:- Niyazi Bey'le Manastır merkezinin çalışmalarındaki önem: - Niyazi Bey'in dağa çıkmasını gerektiren etkenler:- Niyazi Bey'in Bulgarlara beyannamesi:- İttihat ve Terakki'nin Manastır merkezinin beyannamesi:- Prizren ve Firzovik toplantıları:- Şemsi Paşa'nın Niyazi Bey'i kovalayıp yakalamakla görevlendirilmesi:- Mabeyn başka­tipliğinin Şemsi Paşa'ya telleri ve Paşa'nın durumu:- Şemsi Paşa'nın ma­beyne telleri ve durumu anlatması:- Şemsi Paşa'nın öldürülmesi:­Şemsi Paşa'nın öldürülmesinden sonra: - Heyet-i nasihat: - Şemsi Paşa'nın öldürülmesinin Arnavutlar üzerindeki tepkisi: - Tatar Osman Paşa'nın Manastır'a gönderilmesi:- Manastır bölgesindeki durum:­ - Selanik suikastleri : - RumIarın durumu:  - Abdülhamit - İttihat ve Terakki mücadelesinin son safhası: - Tatar Osman Paşa ile Cemiyetin Manastır merkezi arasındaki mücadele: - Anadolu taburlarının cemiyet tarafına geçmeleri: Firzovik'te toplanmış olanların Meşrutiyetin lehinde saraya başvurmaları: - Sadaret değişmesi: - Sadaret değişmesi sıra­sındaki durum: - Padişah'ın boyun eğmek zorunda kalması: - Meşru­tiyetin ilanı:

Sorumlar dizini

Antlaşma ve Anlaşmalar

Buluşmalar

Özadlar dizini

1) 1877 - 78 seferinden önceki Balkan sınırları: sahife 1 karşısı.

2) Ayastefanos antlaşmasına göre Balkan sınırları:

3) Berlin antlaşmasına göre Balkan sınırları:

4) 31/3/1900 günlü nota ile Rusya'ya tanınan demiryolu bölgesi:

5) 1907 -1908 de Rumeli demiryolları sorunu: