İletişim +90 312 267 16 11

Türk Tıp Tarihi Kongresi 3, 1993

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Türk Tarih Kurumu
  • Basım Yılı: 1993
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VII. Dizi, Sayı: 131b
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751608929
  • Barkod : 9751608929
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur 428 Sayfa

  • Ürün Barkodu

Kongre Üzerine Genel Bilgiler    
Kongrenin Çalışma Programı   
Prof. Dr. Hüsrev HATEMİ'nin Açış Konuşması   
Prof. Dr. Nil SARI'nın Açış Konuşması : Türk Tıp Tarihi İle Türk
Kültür Tarihi İlişkileri  
Prof. Dr. Ekrem Kadri UNAT: Müderris Dr. Celâleddin Muhtar
ÖZDEN         
Prof. Dr. Bekir KARLIĞA - Prof. Dr. Aykut KAZANCIGİL : Ali İbn
Abbâs el-Mecûsi ve "Kitâbü'l-Melikî"       
Prof. Dr. Ali Haydar BAYAT : Kaynakların Işığında Hekimbaşı Listeleri
Hakkında Yeni Bir Değerlendirme        55
Orhan KOLOĞLU : XIX. Yüzyılda Hac Yoluyla Koleranın Yayılması ve
Hanikin Karantina Doktorunun Anıları        61
Prof. Dr. Esin KAYHA : XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda
İatrokimya Cereyanının Etkileri         69
Doç. Dr. Nuran YILDIRIM - Dr. Suzan BOZKURT : VIII. Uluslararası
Hijyen ve Demografı Kongresi'nin (1894) Tıp Tarihimizdeki Yeri       77
Doç. Dr. Ayten ALTINTAŞ : Kari Ambros Bernard'ın Mekteb-i Tıbbiye-
i Şahane'nin Kurucusu Olduğu Meselesi ve Görevi Hakkında        91
Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR : Dr. Besim Ömer (Akalın)
"Üzüm ve Üzümle Tedavi" Adlı Kitabının Türk Tıp Tarihindeki
Yeri ve Bazı Orijinal Sonuçlar     101
Prof. Dr. Nil SARI - Uzm. M. Bedizel ZÜLFİKÂR AYDIN - Dr. Ayhan
AYDIN : Üzümün Tarihine Kısa Bir Bakış ve Osmanlı Sağlık ve
Toplum Hayatında Üzümün Yeri      107
Prof. Dr. Ferruh DİNÇER- Yard. Doç. Dr. Halis YERLİKAYA : Dünyada
Veteriner Hekimliği Tarihi Çalışmaları ve Tıp Tarihi Açısından
Önemi      119
Ayşe MENTEŞ : Nobel Ödülleri Açısından Türkiye'de Tıp ve Veteriner
Hekimliği Tarihimize Bir Bakış      133
Atilla ÖZGÜR : Türkiye'de Yükseköğretim Tarihinde Veteriner
Hekimliğin Yeri      139
Yard. Doç. Dr. Ratıp KAZANCIGİL : Ölümünün 60. Yıldönümünde Dr.
Rifat Osman Bey ve Edirne      151
Prof. Dr. Gönül CANTAY: Prof. Dr. Bedi Nuri ŞEHSUVAROĞLU'nun
Türk Tıp Tarihi ve Deontoloji Bilimine Katkıları     159
Dr. Serap ŞAHİNOĞLU PELİN - Prof. Dr. Yaman ÖRS : Tıp Evrimi ve
Hekim Andı      167
Prof. Dr. Yaman ÖRS : Tıbbi Etik, Deontoloji, Tıp Tarihi: Gereksiz Bir
Birliktelik     177
Prof. Dr. Bekir KARLIĞA-Prof. Dr. Aykut KAZANCIGİL:: Hekimbaşı
Mustafa Behçet Efendi ve İbn Sina'nın Yeni Bir Ahlâk Risalesi      183
Cevat İZGİ : Anadolu Selçuklu Tabipleri     211
Prof. Dr. Esin KÂHYA - Doç. Dr. Sevgi ŞAR - Dr. Ecz. Kenan SÜVEREN
İbn Sîna'daki Böbrek Hastalıklarından Böbrek Yaraları
Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi     235
Prof. Dr. Nil SARI, Uzm. M. Bedizel ZÜLFİKAR AYDIN - Doç. Dr.
Mehmet YILDIRIM : Gevrekzâde Hafız Hasan ve "Zübdetü'I-
Kuhliyye Fi Teşrihi'l-Basariyye"      249
Turhan BAYTOP : Osmanlı Döneminde Beyoğlu Eczaneleri      257
Prof. Dr. Beyhan ÇUBUKÇU - Ecz. Cavide SOMERSAN : İstanbul'da
Hastane Müze Eczanesi İçin Son Fırsat     263
Doç. Dr. Nuran YILDIRIM : II. Abdülhamid Döneminde Fahri
Eczacıbaşılık     267
Prof. Dr. Gülsel KAVALALI: Hekimbaşı Halepli Salih Bin Nasrullah'ın
Eczacılık Bilimi ve Deontolojisine Katkıları     279
Yard.   Doç.   Dr.   Zuhal   ÖZAYDIN   :   Büyük   Önder  Atatürk'ün
Himayelerinde Yapılan I. Milli Tıp Kongresi (1925)     283
Dr. Gülden SARIYILDIZ : XIX Yüzyılda Hicaz'da Kolera ve Zemzem
Suyu     295
Dr. Erdem AYDIN : Türkiye'de Sıtma Mücadelesi     301
Prof. Dr. Ahmet C. EKİNCİ : Eski Reçetelerden Öğrendiklerimiz     309
Afife   MAT   :   Osmanlı   Döneminde   İstanbul'da   Zehirler   ve
Zehirlenmeler    313
Veysel DONBAZ : Mezopotamya ve Anadolu'da Eski Tıp     319
Dr. Selim KADIOĞLU : Tıp Tarihinin Şekillendirdiği Bir Mitos Olarak
"Lokman Hekim Efsanesi"     337
Araştımacı,  Kerim  YUND  :  Türklerin  Kutlu Ağacı  Huş   (Kayın)
Betula'nın Tanımı Üzerine Sağlıksal Araştırma     343
Dr. Şefik GÖRKEY: Asklepios Kültü ve Anadolu'dan Bazı Örnekler    347
Doç. Dr. Rengin DRAMUR : Cumhuriyet Donemi İstanbul Vakıf
Hastaneleri     355
Uğurol BARLAS : Güneydoğu Türkmen Oymaklarının Gaziantep
Yöresinde Hastalıkları Tedavi Yöntemleri     377
Dr. Berna ARDA : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası'nın
1947-1960 Yılları Arasındaki Gelişiminin Retrospektif Olarak
incelenmesi     389
Müjgan ÜÇER : Kuruluşunun Yetmişinci Yılında: Sivas Numune
Hastanesi'nin Tarihçesi    399
Doç. Dr. Mebrure DEĞER : Doktor Hüseyin Hüsnü Beyin Not
Defterinden italya Savaşı      411
Prof. Dr. Ayhan YÜCEL, Balıklı Besiyerinin Tarihçesi     417