İletişim +90 312 267 16 11

Ağaoğlu Ahmed Bey, 1999

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Yrd. Doç. Dr. Fahri SAKAL
  • Basım Yılı: 1999
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VII. Dizi, Sayı: 187
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9799751611121
  • Barkod : 9799751611121
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur 248 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ
KISALTMALAR
GIRIŞ
XIX. ASRIN SONLARINDA VE XX. ASRIN BAŞLARINDA
   AZERBAYCAN'IN GENEL DURUMU
I. BÖLÜM
HAYATI VE GAZETECİLİĞİ
A. ÖZEL HAYATI, MEMURİYETLERİ VE SİYASÎ
   MÜCADELELERİ
l. Ailesi, Gençliği ve Tahsil Yılları
   a) İlk ve Orta Tahsil Yılları  
   b) Yüksek Tahsil Hayatı  
2. Azerbaycan'daki Faaliyetleri
   a) Memuriyetleri ve Siyasî Çalışmaları
   b) Difai Teşkilatı ve Türkiye'ye Kaçışı
3. Osmanlı Türkiyesi'ndeki Hayatı
   a) Askerî Müşavir Olarak Kafkasya'da
   b) Ağaoğlu Limni ve Malta Yolunda
   c) Malta'dan Kurtuluş
4. Millî Mücadele ve Cumhuriyet
   Türkiyesi'ndeki   Faaliyetleri
   a) Millî Mücadele Dönemi ve İlk Memuriyetleri
   b) Rejime ilk Tenkitleri
   c) Serbest Fırka Hadisesinde Ağaoğlu
   d) Serbest Fırka İçinde Ağaoğlu'nun İcraat ve
   Fikirleri
5. Ağaoğlu'nun Son Günleri ve Ölümü
 
B. BASIN-YAYIN HAYATI
 
1. Fransa'daki Yazıları
2. Azerbaycan'daki Gazeteciliği
3. Osmanlı Türkiyesi'ndeki Basın Hayatı
4. Millî Mücadele ve Cumhuriyet
   Türkiyesi'ndeki  Gazetecilik Hayatı
   a) İnkılâplar Safında
   b) Inkılâplara Hürriyet ve Demokrasi
   Açısından Tenkitleri
5. Ağaoğlu'nun Gazetecilik Anlayışı ve
   Basın-Yayın Dünyasındaki Yer
 
II. BÖLÜM
 
FİKRÎ CEPHESİ
 
A. FİKİR AKIMLARI KARŞISINDA AĞAOĞLU AHMED BEY
 
1. İrancılıktan İslâmcı-Türkçülüğe
2. Osmanlıcı-Türkçü Görüşleri
   a) Türk Birliği Ülküsü Hakkındaki
   Düşünceleri
   b) Rusya Türklerinin Türkiye'deki Milliyetçi
   Hareketlere Etkisi
   c) Ağaoğlu'nun Türkçü-Milliyetçi Hareket 
   İçindeki Yeri
3. Batıcı-Türkçü Ağaoğlu
 
B. DOĞU MEDENİYETLERİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ
 
1. Şark Hakkında Genel Fikirleri
2. Üç Medeniyet
3. Şark İstibdadı ve Şarkın Geriliği
   a) Edebiyatın Menfi Rolü
   b) Eğitim
   c) Din ve Tahrif Edilmiş İtikadlar
   ç) Ünvanlar
   d) Alfabe
   e) Kadın ve Aile Yapımız
   f) Ahlak Anlayışımız
   g)Adalet ve Hukuk Anlayışımız
 
C. BATI MEDENİYETİNE DAİR GÖRÜŞLERİ
 
1. Batıcılığı ve Batı Karşıtlığı
a) Türk Batılılaşması Hakkında
b) Batının Diğer Yüzü
c) Hayat Tarzı Olarak Batıcılık
2. Din ve Laiklik
a) Dinin Eğitici Rolü
b) İslâm Hukukunda İnkılâbın Gereği
c) Lâiklik Anlayışı
3. Liberalizm Anlayışı
a) Devletçilik ve Marksizme Dair
b) Özel Mülkiyet ve Rekabet
4. Muhafazakarlık ve İnkılapçılık
a) Osmanlı Saltanatından Cumhuriyete
b) Hilâfet ve Millî Hâkimiyet
c) Diğer İnkılâplar
5. Demokrasi Anlayışı
a) Demokrasi Tanımı
b) Demokrasinin Tarihçesi Hakkında
c) Demokrasinin Unsurları
 
SONUÇ
BİBLİYOGRAFYA
DİZIN