İletişim +90 312 267 16 11

XVI. Yüzyılda Çemişgezek Sancağı, 1999

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Mehmet Ali ÜNAL
  • Basım Yılı: 1999
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9751609577
  • Barkod : 9751609577
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

  KISALTMALAR
  ÖNSÖZ
  GİRİŞ
    A. KAYNAKI.AR
      1.Arşiv Vesikaları
        a. Tahrir Defterleri
                  -TD 64 (1518/924 Yılı Tahriıine ait Mııfassal Defter)
                  -TD 998 (1523/929 Yılı Tahriıyne ait İcmal Defter)
                  -TD 164 (1541/947 Yılı Tahririne ait Mufassal Defter)
                  -TD 213 (1541/947 Tarihli Mufassal ve İcmal Defter)
                  -TD 106 (973-74/1566-67 Tarihli Mufassal Defter)
                  -TD 332 (974-75/1566/67 Tarihli İcmal Defter)
                  -TD 552 (972/1565 Tarihli Evkaf Tahrir Defteri)
        b. Ruznamçe Defterleri
     c. Mühimme Defterleıi
    d. Şer'iyye Sicilleri
    e. DiğerArşiv Vesikaları
  2. Basılı Eserler
    a. Şeref Han, şerefnâme
B. OSMANLI ÖNCESİ ÇEMİŞGEZEK
  1. Osmanlı Hâkimiyeti Öncesinde Çemişgezek
     a.Türk Hâkimiyetinden Önceki Dönem
     b. Türk Hâkimiyetine Girdikten Sonra Çemişgezek
  2. Çemişgezek'in Osmanlı Hâkimiyetine Girişi
I. BÖLÜM
İDARİ YAPI
A. SANCAK İDARESI
  1. "Sancak"Kavramı ve Sancak İdaresinin Ortaya Çıkışı
  2. Sancakbeyiliği
  3. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sancaklan
B. OSMANLI İDARİ TEŞKİLÂTI İÇERİSİNDE ÇEMİŞGEZEK
  1. Tahrirlere Göre İdari Taksimat
    a. Tahrirlere Göre Nahiyeler ve Köyler
          - Belde Nahiyesi
          - Çatalkale Nahiyesi
          -Gürzelik ve Kızuçan Nahiyeleri
          -Şirzu  ve Poşadı Nahiyeleri
         - Havik Nahiyesi
         - Keban ve Ovacık Nahiyeleri
         - Kernik Nahiyesi
         - Kerbüzek Nahiyesi
        - Mazgird Nahiyesi
        - Pertek Nahiyesi
        - Sağman Nahiyesi
        - Ribât Nahiyesi
        - Sebtoros Nahiyesi
        - Ulukale Nahiyesi
        - Vasgird Nahiyesi
  2. Çemişgezek, Mazgird, Pertek ve .Sağman Sancakbeyiliği
        -Çemişgezek Beylerinin Soyu
    a. Çemişgezek Sancakbeyiliği
    b. Mazgird Sancakbeyiliği
    c. Pertek Sancakbeyiliği
    d. Sağman Sancakbeyiliği
II.BÖLÜM
ÇEMİŞGEZEK SANCAĞI'NDA YERLEŞME VE NÜFUS
A. YERLEŞME 
B. NÜFUS
  1. Şehir Nüfusu
    a. Müslim Nüfus
    b. Gayıi Müslim Nüfus
  2. Köy Nüfusu
    a. Müslim Köyler
    b. Gayri Müslim Köyler
  3. Nöker ve Nökerzâdeler
  4. Toplam Nüfus
  5. Aşîretler ve Cema' atler
    a. Büyük Millili Cemâ'ati 
    b. Millili-i Küçük ve Küçüklü Cemâ'âti
    c. Şeyh Osmanlı Cemâ'ati
    d. Kuhpiniklü Cemâ'ati
    e. Şakaklu Cemâ'ati
    f. Metaliblü Cemâ'ati
III. BÖLÜM
İKTİSADİ YAPI
A. TOPRAK
  l. Çift ve Çiftlik
  2. Çemişgezek Sancağında Toprak ve Çiftlik Durumu
  3. Mezra'alar
B. ZİRÂİ ÜRETİM VE ZİRÂÎ ÜRETİMDEN ALINAN VERGİLER
  l. Tahrirlere Göre Narh Fiyatlan
  2. Hubübât Üretimi ve Hubübât Öşrü
    a. Buğday(Hınta)
    b. Arpa (şa'ir) ve Darı (Dıhn)
    c. Pamuk (Penbe)
    d. Bağcılık
    e. Meyvecilik ve sebzecilik
C. DİĞER VERGİ VE RESİMLER
  1. Hayvarıcılık ve Hayvancılıkla İlgili Resiımler
    a. Âdet-i Ağnâm
    b. Yaylak ve Kışlak (=Köm) Resimleri
    c. Resm-i Kivâre
  2.Şahıs Başına Alınan Vergi ve Resimler
    a. Resm-i Çift ve Resm-i Dönüm
    b. Bennâk Resmi
    c. Mücerred Resmi
    d. İspenç Resmi
    e. Cizye
    f. Âdet-i Ilgadiye
  3. Maktu Vergiler ve Mukâta'alar
    a. Maktu' Vergiler
       - Resm-i Asiyâb
       - Resm-i Bezirhâne
    b. Mukâta'alar
       - Boyahâneler
       - İhtisab
  4. Arızi Veıgiler
    a. Bâd ı Hevâ
    b. Âdet i Deştbâni
    c. Resm-i Arûs
    d.Tapu Resmi
    e. Cürüm ve Cinayet Resmi (Resm-i cerâim)
  5. Ticaret ve Gümrük Resimleri
    a. Bâc ve Tamga
      - Bâc-ı kavâfil
      - Tamga-yı siyâh
      - Geçit Resmi
  6. Gayri Meşru Vergiler
IV.BÖLÜM
DİRLİK DÜZENİ
A. HASLAR
  l. Padişah Haslan (hasshâ-i hümâyûn)
  2. Sancakbeyi Hasları
    a. Pîr Hüseyin Bey'in Hasları
    b. Sağman Sancakbeyi Hasları
    c. Mazgird Sancakbeyi Hasları
   d. Pertek Sancakbeyi Rüstem Bey'in Hasları
B. ZE'ÂMETLER
C. TIMÂRLAR
      -Timâr Sahipleri
V.BÖLÜM
VAKIFLAR
A. CAMİ VE MESCİD VAKIFI.ARI
    a. Ulu (Yelmâniye) Câmii Vakfı
    b. Molla Halil Mescidi Vakfı
    c. Hayme Hatun Mescidi Vakfi
B. ZAVİYE VAKIFI.ARI
    a. Eşkünü Zâviyesi Vakfı
    b. Şeyh Hasan Bey Zâviyesi Vakfı
    c. Halid Bey Zâviyesi Vakfı
    d. Şeyh Hüsameddin Ali Zâviyesi Vakfı
    e. Mesi (?) Zâviyesi Vakfı
    f. Şeyh Çoban Zâviyesi Vakfı
    g. Köşk Zâviyesi Vakfı
     h. Munzur Zâviyesi Vakfı
C. MEDRESE VAKIFIARI
    a. Süleyman Bey Medresesi Vakfı
D. ÇEŞME VAKIFLARI
SONUÇ
BİBLİYOGRAFYA
A ARŞİV VESİKALARI
    l. Tahrir Defterleri
    2. Diğer Defterler
B. BASILI ESERLER
EKLER
    Ek I: 1518/924 Tarihli Çemişgezek Livâsı Kanunnâmesi
    Ek II: 1541/948 Tarihli Çemişgezek Livâsı Kanunnâmesi
    Ek III: 1566/973 Tarihli Çemişgezek Livâsı Kanunnâmesi
    Ek IV: Tablo 17
    Ek V: Tablo 18
    Ek VI: Tablol9
    Ek VII: Tablol4
     Ek VIII: Tablo 25
     Ek IX: Tablo 28
     Ek X: Tablo 29
     Ek XI: Tablo 30
     Ek XII: Tablo 35
    Ek XIII: Tablo 36
    Ek XIV: Tablo 37
    Ek XV: Tablo 38
    Ek XVI: TAHRİR DEFTERLERİNDE ÇEMİŞGEZEK'E BAĞLI KÖYLERİN YAZILIŞLARI
DİZİN
HARİTALAR
    Harita I
    Harita II
    Harita III