İletişim +90 312 267 16 11

Bahriye`de Yapılan Islahât Hareketleri ve Bahriye Nezâreti`nin Kuruluşu (1789-1867), 2001

₺12.00 ₺7.20
  • Yazar: Ali İhsan GENCER
  • Basım Yılı: 2001
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9751614082
  • Barkod : 9751614082
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

  KISALTMALAR
  ÖNSÖZ
  GİRİŞ
    A. KAYNAKI.AR
      1.Arşiv Vesikaları
        a. Tahrir Defterleri
                  -TD 64 (1518/924 Yılı Tahriıine ait Mııfassal Defter)
                  -TD 998 (1523/929 Yılı Tahriıyne ait İcmal Defter)
                  -TD 164 (1541/947 Yılı Tahririne ait Mufassal Defter)
                  -TD 213 (1541/947 Tarihli Mufassal ve İcmal Defter)
                  -TD 106 (973-74/1566-67 Tarihli Mufassal Defter)
                  -TD 332 (974-75/1566/67 Tarihli İcmal Defter)
                  -TD 552 (972/1565 Tarihli Evkaf Tahrir Defteri)
        b. Ruznamçe Defterleri
ÖNSÖZ
KISALTMALAR
GİRİŞ - Türk Denizciliğine Toplu Bir Bakış
BİRİNCİ BÖLÜM
OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA ISLÂHÂT HAREKETLERİNİN GELİŞMESİ VE BAHRİYEDE YAPILAN YENİLİKLER
A - III. Selim'in Islâhât Programı ve Denizciliğe Verilen Önem
B - Bahriyede Yapılan Islâhât ve Buna Dâir Çıkartılan Kanunnâme.
     1- Tersâne Eminliği'nin Kaldırılarak Yerine "Umur-ı Bahriye      Nezâreti"nin Kurulması
     2 - Bahriye İşlerinin İki Kısma Ayrılması, Kaptan Paşa ile      Bahriye Nâzırı Arasında Yapılan İş Bölümü
C - Yapılan Islâhâtın Başarıya Ulaşamamasının Sebepleri ve Bahriye Nezâreti'nin Kaldırılması
D - Islâhât Hareketlerinin Yeniden Başlaması: II. Mahmud Devrinde Mevcud Deniz Müesseselerinin Islâhı ve Bazı Yeni Müesseselerin Açılması
E - Osmanlı İmparatorluğu - Amerika Birleşik Devletleri İlişkileri ve Denizcilik Tarihimiz Bakımından Önemi
İKİNCİ BÖLÜM
BAHRİYE MECLİSİ'NİN KURULUŞU VE FAALİYETLERİ
A - Tanzimat Fermânı'nın İlânından Sonra Tersâne ve Donanma'nın Islâhı İçin Yapılan Çalışmalar
B - Bahriye Meclisini Kurma Teşebbüsleri, Yapılan Reformlar
     1- Bahriye Meclisi'nin Kuruluşu ve Görevleri
     2- İlk Bahriye Meclisinin Yerine Daimî Bahriye Meclisinin      Kurulması ve Önemi
     3- Bahriye Meclisinin Reform Çabaları ve Bunların Tatbiki      Meselesi
          a- Meclisin Hazırladığı Kararlar Hakkında Meclis-i           Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyye, Meclis-i Hass ve Meclis-i           Tanzimat'ın Görüşleri
C - Bahriye Meclisi'nin Genişletilmesi
D - Tersâne-i Amire Hazinesi'nin Durumu ve İstikraz Meselesi
E - Bahriye Nizâmnâmesi ve Yapılan İşbölümü
F - Gayr-i Müslim Tebaanın Bahriye Askerliğine Kabûlü Meselesi ve Bu Hususta İngiltere Devletinin Tutumu
G - Eğitim-Öğretime Verilen Önem ve Bu Konuda Hazırlanan Lâyihalar
H -Tersâne ve Donanmada Görevli Personel ve Bunların Sevk ve İdâresi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BAHRİYE NEZÂRETİ'NİN KURULUŞU VE TEŞKİLATI
A - Bahriye Nezâreti'nin Kuruluşu ve Görevleri
B - Bahriye Nezâreti'ne Bağlı Meclisler
     1- Bahriye Meclisi (Tersâne Meclisi)
     2 - İdare Meclisi
     3 - Kumanda Meclisi
C- Bahriye Nâzırı-Kaptan Paşa Ünvanı Meselesi
NETİCE
RÉSUMÉ
BİBLİYOGRAFYA
DİZİN
VESİKALAR