İletişim +90 312 267 16 11

Egedeki Sivil Direnişten Kurtuluş Savaşı`na Geçerken Uşak Heyet-i Merkeziyesi ve İbrahim (Tahtakılıç) Bey, 1989

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: İlhan TEKELİ, Selim İLKİN
  • Basım Yılı: 1989
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XVI. Dizi, Sayı: 54
  • Dil :
  • ISBN : 9751601657
  • Barkod : 9751601657
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

I.GİRİŞ

1.1.   Bir Belgenin Öyküsü

1.2.   Nasıl Bir Değerlendirme Yöntemi İzleyecektir

1.3 Araştırmanın Dönemlere ve Altbölümlere Ayrılması

II.İZMİR'İN İŞGALİNDEN EGE BÖLGESİ KONGRELERİNE

11.1.Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Batı Anadolu Üstündeki
Dış Güçler Dengesi ve İzlenen Politikalar

II.1.1 İzmir'in İşgalinin Uygulamaya Konulması

11.2. İstanbul   Hükümetinin   Barış  Konusundaki  Tutumu   ve   İz­lediği Politikalar

11.3. Sivil  Temelli   Direnişin  Bir  Çözüm  Olarak  Aşama  Aşama Yükselişi

 

11.3.1. Kavramsal  Çerçeve

11.3.2. Sivil Temelli bir Hareketin Ege'de Gelişimini Sağlayan Toplumsal Bağlam

11.3.3. Mondros Mütarekesi'nden İzmir'in İşgaline Kadar Geçen Sürede Sivil Örgütlenme Girişimleri

11.3.4. Ege'de Direnişin Örgütlenmesi

11.3.4.1.Uyanışa Doğru

a- İzmir'in İşgali

b-Gediz Vadisinde Yunan İlerlemesi

c- Ayvalık'ta Yunan İşgali

d- Büyük Menderes Vadisinde Yunan İlerlemesi e- Küçük Menderes Vadisinde Yunan İlerlemesi

11.3.4.2.İlk Direniş Cephelerinin Oluşumu

- Balıkesir Merkezi ve Ayvalık, Soma, Akhisar Cephelerinin Oluşumu

- Salihli ve Bozdağ Cephelerinin Kuruluşu ve Alaşehir Merkezinin Oluşumu

 

- Büyük Menderes Vadisinde Söke, Çine, Umurlu,
Köşk ve Sarayköy Cephelerinin Kuruluşu,
Nazilli'nin Bir Merkez Olarak Belirmesi

III.EGE   BÖLGESİ   KONGRELERİNDE   SİVİL   TEMELLİ   DİRENİŞİN
KURUMSALLAŞMASI

111.1.  İkinci Balıkesir Kongresi

111.2.     Birinci Nazilli Kongresi

111.3.  Alaşehir Kongresi

111.4.  Üçüncü Balıkesir Kongresi

    III.4.1. Balıkesir Heyetinin İstanbul Ziyareti

111.5.  İkinci Nazilli Kongresi

111.6.  Uşak Kongresi

111.7.  Sivas Kongresi ve Batı Anadolu'yla İlişkileri

111.8.  Dördüncü Balıkesir Kongresi

111.9.  Beşinci Balıkesir Kongresi

111.10.Afyon Kongresi

111.11. Ege Kongreleri Üzerinde Genel Bir Değerlendirme

IV.ALAŞEHİR UŞAK HEYET-İ MERKEZİYESİNİN ÇALIŞMALARI ...

IV. 1. Örgütlenmenin Gelişimi

IV. 2. Heyet-i Merkeziyenin Yükümlendiği İşlevler

IV2.1. Cepheye İlişkin Geri Hizmetlerin Ele Almışı

IV2.2. Heyet-i Merkeziyenin Geride Düzeni ve Güvenliği Sağ­
lamaya Dönük İşlevleri

IV.2.3. Toplumsal Yardımlaşma İşlevleri

IV.2.4. Ekonomik Yaşamın İşlerliğinin Sürdürülmesine İlişkin
Çalışmalar

IV.2.5. Heyet-i Merkeziyenin Direniş İçin Gerekli Kaynakları
Sağlaması

IV2.6. Heyet-i Merkeziyenin Siyasal İşlevleri

a- İtilaf Devletleri Temsilcileriyle Olan İlişkileri

b-İstanbul Hükümetiyle Olan İlişkileri

c- Sivas  Heyeti  Temsiliyesi ve Ankara  Hükümetiyle
İlişkileri

d- Üç Heyet-i Merkeziye Arasındaki İlişkiler

 

V. 25 AĞUSTOS 1919'DAN 22 HAZİRAN 1920'YE KADAR SALİHLİ
BOZDAĞ CEPHESİNDEKİ GELİŞMELER

V.l. Ali Fuat Paşa'nın Eskişehir Harekatı ve Eskişehir-Afyon Ek­
seninde Heyet-i Temsilivenin Denetimini Kurması

V.2. Milne Hattı ve Uluslararası Tahkikat Komisyonu Çalışmaları

V.3. Salihli Bozdağ Cephelerindeki Gelişmeler

VI. 22 HAZİRAN 1920'DE BATI ANADOLU'DAKİ YUNAN İLERİ HARE­
KETİ VE ŞARK CEPHESİNDEKİ GELİŞMELER

VII YUNAN İLERİ HAREKATINDAN SONRA UŞAK'TA DİRENİŞİN YE­
NİDEN ÖRGÜTLENMESİ

VJBL SONUÇLAR VE GENEL YORUMLAR

Alternatif kurtuluş yolu öneren hareketlerden biri, diğerlerine ha­
kim hale nasıl gelmiştir?

KAYNAKÇA

EKLER:

I. İbrahim Tahtakılıç'm Yaşam Öyküsü

II. Alaşehir-Uşak Heyet-i Merkeziyesi Yazışma Defterinin Çeviri
Yazımı

III. İttihat ve Terakki Katibi Mesulü Mahmut Celâl'in (Bayar)

7 Teşrin-sani 335 Tarihli Mektubu

DİZİN

RESİMLER