İletişim +90 312 267 16 11

XV-XVI. Yüzyıllarda Canik Sancağı, 1999

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Mehmet ÖZ
  • Basım Yılı: 1999
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XXVII. Dizi,Sayı: 3
  • Dil :
  • ISBN : 9751609518
  • Barkod : 9751609518
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

SUNUŞ
 
ÖNSÖZ
 
KISALTMALAR
 
TABLOLAR LİSTESİ
 
GİRİŞ
 
a. Osmanlı Taıihinin Bir Kaynağı Olarak Tahrir Defterleri
b. Canik'e Ait Tahrir Defterleri
c. Canik'in Osmanlı Öncesi Tarihi Canık Beyleri
d. Osmanlı Taşra İdaresinde Canik
 
BİRİNCİ BÖLÜM: NÜFUS VE TOPLUM
 
a. Köylü Nüfus
     l. Sıradan/Normal Reâyâ
     2. Özel Statülü Raiyyet Grupları
     3. Çeşitli Muaf Gruplar
b. Canik'teki Kasabalarda Nüfus
     1. Samsun
     2. Pazar(Bazar)-ı Göründür (Bafra)
     3. Ünye
c. Genel Değerlendirnıe
 
İKİNCİ BÖLÜM: VERGİLENDİRME VE İKTİSADÎ DURUM
 
a. Raiyyet Rüsûmu ve Anzî Vergiler
b. Öşürler
c. Diğer Vergiler
d. Kasabalarda Vergiler ve Ekonomik Durum
e. Genel Değerlendirme
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: CANİK'TE MÂLİKÂNE-DİVÂNÎ SİSTEMİ VE GELİRLERİN BÖLÜŞÜMÜ
 
a. Şehzade ve Padişah Hasları
b. Mirliva Haslan
c. Zeamet ve Timarlar
d. Mülk Sahipleri
e. Vakıflar
 
SONUÇ
 
EK I : Defterlerden Bazı İktibaslar
 
EK II : Canik'te En Az Ekilebilir Toprak Miktarı
 
EK III : Canik Sancağı Kır İskân Yerlerinde Nüfiıs
 
BİBLİYOGRAFYA
 
DİZİN
 
HARİTALAR