İletişim +90 312 267 16 11

Osmanlı İmparatorluğu`nda Nakibü`l - Eşraflık Müessesesi, 2003

₺16.00 ₺9.60
  • Yazar: Murat SARICIK
  • Basım Yılı: 2003
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751614104
  • Barkod : 9751614104
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 189 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ 
TRANSKRİPSİYON ALFABESİ 
KISALTMALAR 
KAYNAKLAR 
GİRİŞ
 1
A - Seyyidlerle İlgili Tabirler
a) Seyyid 
b) Şerif 
c) Ehl-i Beyt, Âl-i Beyt ve Zu’l-Kurbâ Terkibleri
B - Seyyidlerle İlgili Âyetler
C - Seyyidlerle İlgili Bazı Hadisler
a) Hz. Fatıma (R.A.) İle İlgili Hadisler
b) Hz. Ali (R.A.) Hakkındaki Hadisler
c) Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (R.A.) Hakkındaki Hadisler
d) Hz. Abbas (R.A.) Hakkındaki Hadisler 
e) Ehl-i Beyt'in Geçimi Hususunda Rasûlullah'ın Uygulaması 
1 - Ehl-i Beyit'e Sadaka (Zekât)'nın Haram Olması 
D - Fey ve Ganimetlerde Ehl-i Beyt Hissesi 
E - Emevi Hilafeti'nin Seyyid ve Şerîflere Karşı Genel Tutumu 
F - Abbasilerde Nikâbet Teşkilâtı 
a) Nakîb Kelimesinin Manaları ve Kullanılış Yerleri 
b) Nikâbet Teşkilâtının Kurulmasında Ana Faktörler
c) Nikâbetin Tesisi
1 - Nikabet Vazifesine Tayin 
d) Nakiblerde Aranan Şartlar 
e) Talibî ve Abbasî Nakibleri 
f) Abbasilerde Hususi ve Genel Nakiblerin Görevleri
g) Abbasilerde Seyyidlerin Kıyafetleri 
ğ) Nakiblerin Maiyyeti
h) Nakiblerin Elçilik Vazifesinde Bulunmaları
G - Diğer İslâm Devletlerinde Nikâbet Teşkilâtı 
a) Fatımîlerde Nikâbet
b) Zengîlerde Nikâbet
c) Eyyûbîlerde Nikâbet
d) İlhanlılarda Nikâbet 
e) Memluklülerde Nikâbet 
f) Anadolu Selçuklularında Nikâbet 
I. BÖLÜM 
OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA NİKÂBET TEŞKİLÂTI
A - İlk Zamanlar Osmanlı Ülkesinde Seyyidlere Karşı Takınılan Tavır ve İlk Sâdât Nezareti
B - Murat Hüdavendigâr'ın Verdiği Muafiyet Beratı
C - İlk Sâdât Nezâreti
a) Fetret Devrinde Sadât Nezareti'nin Başsız Kalması
b) İkinci Murad'ın Seyyidlere Karşı İlgisi 
c) Fatih Devrinde Nikabet Teşkilâtının Durumu 
II. BÖLÜM 
II. BAYEZID DEVRİ VE SONRASINDA NİKÂBET TEŞKİLÂTI
A - II. Bayezıd Tarafından Nikâbet Teşkilâtının Yeniden İhdası
a) Nikâbet Teşkilâtının Kurulmasında Geçmiş İslâm Devletlerinin Tesiri
b) Osmanlılarda İlk Nikâbet Menşuru
c) İlk Nakîbü'l-eşrâfta Bulunan Vasıflar ve Vazifeler
d) İlk Nakîbü’l-eşrâfın Maaşı 
B - Osmanlılarda Siyadet Hüccetleri
a) Farsça Siyadet Hüccetlerinden Örnekler
b) Arapça Siyadet Hüccetlerinden Örnekler
c) Türkçe Siyadet Hüccetlerinden Örnekler 
d) Osmanlılarda Kadıların Siyadet Hücceti Tanzimi 
e) Nikâbete Çeki-Düzen Verilmesi ve Hüccetlerde Bazı Değişiklikler
C - Osmanlı Ülkesinde Seyyidlerin Durumları 
a) Vergiden Muafiyetleri 
b) Siyadet Hüccetlerinde Vergi Muafiyetinin Zikri
c) Osmanlı Kanunnâmelerinde Vergi Muafiyeti İle İlgili Hükümler
d) Tapu Tahrir Defterlerinde Muafiyet Kayıtlarından Örnekler 
e) Seyyidlerin Askerî Sınıftan Sayılmaları 
f) Seyyidlerin Yeşil Alâmet Takmaları 
g) Seyyidlere Maaş Verilmesi
III. BÖLÜM 
NİKÂBET MÜESSESESİNİN İŞLEYİŞİ
A - Nakîbü'l-eşrâf Nasıl Tayin Edilir 
a) İlk Osmanlı Nakiblerinin Tayinleri ve Nakîbü'l-eşrâfların Tayin Merasimi 
b) İrade Devrinde Nakibü’l-eşraf Tayinlerinin Şekli 
c) İki Nikâbet Menşuru Sureti 
B - Nakîbü'l-eşrâflarda Seyyidlik Şartının Aranması 
C - Nakîbü'l-eşrâfların İlmiye Mensubu Olmaları 
D - Nakîbü'l-eşrâflar Ne Gibi Sebeplerle Nikabetten Çekilirlerdi 
a) Ölüm Sebebi İle
b) Azl ve Sürgünle 
c) Feragat ve İnfisal Yolu İle
d) Meşîhatle Nikâbetden Ayrılma 
E – Nakîbü’l-eşrâfların Daireleri, Görevleri ve Maiyyeti 
a) Nakîbü'l-eşrâfların Daireleri
b) Görevleri
1 - Hüccet Verme ve Teseyyüdle Mücadele
2 - Sâdât Defteri Tutma
3 - Nakîbü'l-eşrâfların Cezalandırma Yetkisi
c) Nakîbü'l-eşrâfın Maiyyeti
1 - Alemdâr
2 - Nakîbü'l-eşrâf Çavuşları 
d) Nakîbü'l-eşrâfların Maaşı 
F - Nikâbet'in Taşra Teşkilâtı 
a) Osmanlılarda Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamlığının İhdası
b) Kaymakamların Tayini ve Azli 
c) Kaymakamların Maaşları 
d) Nakîbü'l-eşrâf Kaymakamlarının Kaydedildiği Defterler 
G - İstanbul Nakibi'nin Katıldığı Bazı Devlet Törenleri 
a) Kılıç Kuşatma Merasimi 
b) Cülûs Tebriki ve Biat 
c) Muâyede Merasimi 
d) Hırka-i Şerife Ziyareti 
e) Bed'-i Besmele Merasimi 
fJ Mevlid Cemiyeti 
SONUÇ 
BİBLİYOGRAFYA 
DİZİN 
BELGELER