İletişim +90 312 267 16 11

Osmanlılar`ın Kafkas-Elleri`ni Fethi (1451-1590), 1998

₺15.00 ₺9.00
  • Yazar: Fahrettin KIRZIOĞLU
  • Basım Yılı: 1998
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XIII. Dizi, Sayı: 23a
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751604583
  • Barkod : 9751604583
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 550 Sayfa + Harita

  • Ürün Barkodu

Sunuş

Önsöz

 

I.    BÖLÜM

FÂTİH SULTAN MEHMED ÇAĞINDAKİ FETİHLER (1451-1479)

A)Sokum/Apkaz-Eli  ve Dadyan/Megrei     (Mingrel)

Ülkelerinin İtaati (1451, 1454)

B)Harşıt (Khaşrûd)dan Çoruk-Ağzı ve Acara-Suyu'-

na Değin Fetihler :

1.              Tırabuzon'un Fethi (1461)

2.      Kürtün ile Torul ve Çanıça (Gümüşhane) Bölgesinin Ortodoks Kabasitan'lardan Alın­ması (1479)

3.              Tırabuzon Sancağı ve Sınırları (1516)

C)Kefe ile Azak'm Cenevizliler'den Fethi ve Kırım Hanlığı'nm istanbul'a tâbiliği ile, bütün Kuzey- Kafkas bölgelerinin hukukça Osmanlılar'a bağ­ lanması (1475)

Ç) Anapa, Taman ve Koba'nm Kıyı-Çerkesleri ile Cenevizli'Ierden alınarak Kefe Sansağı'na bağ­ lanması (1479)

 

II.   BÖLÜM

ŞEHZADE VE PÂDİŞÂH YAVUZ SELİMİN

FETİHLERİ (1508, 1514)        *

A) Canet/Batum çevresinin fethi ile Gürel/Gurya ve Açıkbaş / İmeret   bölgelerinin    itaat    ettirilmesi (1508); Doğu-Gürcistan/Kartli'nin Tâbiliği (1514)

B) Çaldıran Seferi sırasında Nahçıvan ve Revan'ın vurulması ve Ahıska-Çoruk Atabeklerinin tâbilik hizmeti (1514)

 

III. BÖLÜM

KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN ÇAĞINDAKİ

FETİHLER (1534-1555)         

A)  Araş boylarındaki ilk fetih ve işgaller (1534); ve

Erzurum Eyaletinin kuruluşu (1535)

B) Osmanlılar'm îlk Erzurum Beğlerbeğisi'nin Ata-

bek-Yurdu'ndan aldığı yerler ve Erzurum Eya­letinin kuzey ve doğu sınırları

C) Doğu-Gürcistan  ile Atabekler-Yurdu'nun Safîlilere tâbi oluşu ve Tahmasb'm Atabekleri Erzu­rum'a saldırmaya kışkırtması; Kanunî'nin İkinci-Doğu Seferi sırasında Atabek'lerden alınan yer­ler ve Gürcistan ile Şirvan'daki vak'alar (1543-1549)

Ç) Atabekler'den Ardanuç ve Ardahan Bölgesinin fethi; İranlıların Doğu-Anadolu'ya saldırmaları ve bunun üzerine Kanunî'nin Üçüncü-Doğu Seferine çıkışı; ilk Osmanlı-Safîli Barışı'na (1 Haziran 1555) göre Kafkasya'da Osmanlı hâkimiyeti ve topraklarının sınırları

 

IV.BÖLÜM

III. SULTAN MURAD ÇAĞINDAKİ

FETİHLER (1578-1590)

A)    Osmanlılar'm îran Barışını gözetmeleri; Dağıstan, Şirvan ve Gilân'daki Sünnî halkın ve Doğu-Gürcistan'daki Hıristiyanların, Osmanlılar'dan yar­ dım dileği; Osmanlılar'm Hazar Denizi'ne hâkim olup, Türkistan Ticaret ve Hac-Yolunu açma isteği

B) Dünyanın en büyük imparatorluğu Osmanlı Devle-

ti'nin, Hazar Denizine hâkim olmak isteği ile Safîli İran üzerine sefer hazırlığı, II. Şah İsmail'in ölümü üzerine İranda Saltanat Nâibliği, karşı­ lıklı sınır akınları

C) Doğu-Gürcistan ile Şirvan'ın Fethi (1578-1583):

1.            Lala-Paşa Serdarlığı'mdaki hazırlıklar ve Çıl­dır Cengi ile Akhıska Atabeklik bölgesinin ve Tiflis/Kartlı Eli'nin fethi (1578)

2.            Kakhet Beğliği'nin itaati; Koyungeçidi Cengi ile, Şirvan'ın alınması (1578)

Ç)    Dağıstan  işleri;  Araş güneyinde ve    kuzeyindeki fetihler;    Kars imarı; Faş    Kalesi'nin   yapımı :

1.              Dağıstan Beğleri'nin itaati ve burada Osmanlı Sancağı kurma teşebbüsleri (1578, 1579-1585)

2.              Van Eyâleti Beğleri'nin Araş güneyindeki fe­tihleri: Ağrı İli'nin ve Makû, Ovacık, Khoy bölgelerinin almışı (1578) 

3.      Serdar Lala-Paşa ordusunun Araş kuzeyindeki fetihleri, Kars Kalesi'nin İmarı ve Eyâlet merkezi oluşu, Revan'a akın yapılması (1579)

4.      Kaptan Kılıç-Ali Paşa'nm Riyon-Ağzı'nda Faş Kalesi'ni yaptırması (1579)  

D) Kür boylarındaki  Vak'alar; Revan Fethi,   Yeni İmar ve Eyaletler (1578-1588):

1.               Büyük-Şirvan'm elden çıkması ve istirdadı, Karabağ/Gence ve Mugan akını   (1578-1583)

2.               Koca-Sinan Paşa'nm Serdarlığı sırasında Tiflis/Kartli ve Kahket'teki vak'alar  (1579-1582)

3.       Ferhad Paşa'nm İlk Serdarlığı sırasında Revan Fethi ve İmarı (1583); Loru ile Tumanıs Kaleleri'nin îman, Loru (Borçalı) ve Tumanıs Eyâletleri'nin kurulması (1584)

4.       Tebriz Fethi sırasında Nahçıvan, Ordubad, Kapan ve Zengezur bölgelerinin itaati (1586); Ferhad Paşa'mn îkinci Serdarlığmda Akhıska ve Göri Kalelerinin yapılması, Göri Beğlerbe- ğiliği'nin kuruluşu (1587); Gence Kalesi'nin îman ve Gence/Karabağ Eyaleti'nin Fethi (1588); Revan Beğlerbeğisi Khıdır Paşa'mn, yerli halkının dileğiyle Nahçıvan'ı kurtarması (1588)

D) Şah Abbâs'm dileği ile, 12 yıllık savaşlara son verdiren 1590 îstanbul Barışı'nm imzalanması; Osmanlılar'ın 1451-1590 arasında Kafkas-Elleri Fetihlerine toplu bir bakış

Kaynaklar ve Bibliyografya: 

I          — Kaynaklar (Arşiv malzemesi) 

II       — Kaynak Eserler

III    — Araştırmalar ve Umumî Eserler

BELGELER

İndeksler

1. ve 2. Harita